Общинските съветници гласуваха “За”…

Feb 1st, 2012 | От | Category: В РЕГИОНА

След дъл­ги ра­зи­с­к­ва­ния и две ед­но­ча­со­ви по­чи­в­ки об­щин­с­ки­те съ­ве­т­ни­ци ре­ши­ха бал­чи­ш­ки­те пен­си­о­не­ри и хо­ра с ув­ре­ж­да­ния да пъ­ту­ват с кар­ти за гра­д­с­кия тран­с­порт със 70 % на­ма­ле­ние. Без­п­ла­т­ни кар­ти за пъ­ту­ва­не от се­ла­та на Об­щи­на­та до Бал­чик и об­ра­т­но ще бъ­дат да­де­ни на вси­ч­ки се­ла по 1 кар­та, а на с.Об­ро­чи­ще – 2 кар­ти.
Без­п­ла­т­но по един хляб на ден ще раз­да­ват кме­то­ве­те на се­ла­та по тя­х­но ус­мо­т­ре­ние. Съ­що­то се от­на­ся и за ну­ж­да­е­щи­те се в Бал­чик, ко­и­то ще бъ­дат оп­ре­де­ле­ни от ди­ре­к­ция „Со­ци­ал­но по­д­по­ма­га­не”.
Всички по равно ще получат пари за дрехи
Сре­д­с­т­ва за ра­бо­т­но об­ле­к­ло на стой­ност 300 лв. ще по­лу­чат вси­ч­ки на ръ­ко­во­д­ни длъ­ж­но­с­ти, на ек­с­пер­т­ни длъ­ж­но­с­ти и пер­со­нал, за­ет по тру­до­ви пра­во­о­т­но­ше­ния в ОбА.
/Б.Т./

Коментарите са затворени.