Българският национален отбор по лека атлетика – за кратко в Балчик

Feb 1st, 2012 | От | Category: В РЕГИОНА

На 26 яну­а­ри бъл­гар­с­ки­ят на­ци­о­на­лен от­бор по ле­ка ат­ле­ти­ка – юно­ши и де­вой­ки, аку­с­ти­ра в Бал­чик. То­ва е ше­го­ви­та ме­та­фо­ра. Из­по­м­ръ­з­на­ли, тръ­г­на­ли с ав­то­мо­би­ли за ме­ж­ду­на­ро­ден тур­нир в Бу­ку­рещ, мла­де­жи­те би­ли вър­на­ти от ру­мън­с­ки­те пъ­т­ни по­ли­цаи на 120 км от Бу­ку­рещ, по­ра­ди за­т­во­ре­ни­те за­ра­ди ви­е­ли­ца­та пъ­ти­ща. На­зад през Ду­ран­ку­лак и Г.То­ше­во /къ­де­то ос­та­ва по­ло­ви­ни­ят от­бор да но­щу­ва/и до Бал­чик. Цел­та е на сле­д­ва­щия ден да за­по­ч­нат тре­ни­ро­въ­чен ла­гер в за­ла „До­б­ро­ти­ца” в До­б­рич.
Ме­ни­джъ­рът на от­бо­ра Ге­ор­ги Па­в­лов ве­д­на­га по­лу­ча­ва съ­дей­с­т­вие от на­ци­о­нал­ния ле­ко­а­т­лет от Бал­чик Ан­д­ре­ан Ан­д­ре­ев. След ка­то се на­с­та­ни­ха в хо­тел „Бал­чик”, по­с­то­п­ли­ха се и си ха­п­на­ха уме­ре­но ка­то спор­ти­с­ти, бя­ха пе­тим­ни да да­ват ин­тер­вю­та и да из­ра­зят съ­жа­ле­ни­е­то си, че са из­гу­би­ли мно­го ме­да­ли от не­я­вя­ва­не­то си в Бу­ку­рещ. В Ле­ко­а­т­ле­ти­че­с­кия клуб, но­сещ име­то на ба­ща му „П.Па­в­лов” Г.Па­в­лов из­ра­зи за­до­вол­с­т­во­то си от то­ва, че има кар­то­те­ки­ра­ни над 93 де­ца и юно­ши, ка­то фе­де­ра­ци­я­та по­д­би­ра на­ци­о­нал­ния от­бор спо­ред нор­ма­ти­ви­те.
Спо­ред ед­на на­ци­о­нал­на съ­с­те­за­тел­ка на 3000 м. с пре­пя­т­с­т­вия ре­кор­дът е 8.58 мин., но за бя­ла съ­с­те­за­тел­ка же­ла­ния ре­корд е 9.30 мин. Пак спо­ред нея ле­ка­та ат­ле­ти­ка е олим­пий­с­ки спорт № 1. В олим­пи­а­ди­те уча­с­т­ват с ле­ка ат­ле­ти­ка над 240 дър­жа­ви, ко­е­то до­ка­з­ва ан­ти­ч­но­ст­та на то­зи спорт и не­го­ва­та ве­ч­ност.
Маруся КОСТОВА

Коментарите са затворени.