Апаратура на Болницата за над 3 млн. лв.

Feb 1st, 2012 | От | Category: В РЕГИОНА

Спе­че­ле­ни­ят про­ект по опе­ра­ти­в­на про­г­ра­ма „Ре­ги­о­нал­но раз­ви­тие 2007-2013 г.” за пре­у­с­т­рой­с­т­во, ре­монт и ин­с­та­ла­ции на част от сгра­да­та на МБАЛ Бал­чик за обо­ру­д­ва­не със спе­ци­а­ли­зи­ра­на апа­ра­ту­ра ще стру­ва 3 683 921.33 лв., от ко­и­то Об­щи­на­та ще да­де 42 104.09 лв.
До две го­ди­ни ще се вне­се мо­дер­на апа­ра­ту­ра за ран­на ди­а­г­но­с­ти­ка и пре­вен­ция на зло­ка­че­с­т­ве­ни­те за­бо­ля­ва­ния. Ще бъ­де на­п­ра­ве­но пре­у­с­т­рой­с­т­во, ре­монт и въ­ве­ж­да­не на мер­ки за енер­гий­на ефе­к­ти­в­ност в по­ме­ще­ни­я­та, къ­де­то ще бъ­де мон­ти­ра­на но­ва­та те­х­ни­ка. Ще се по­ми­с­ли и за до­с­тъ­път на хо­ра с ув­ре­ж­да­ния – спо­де­ли д-р Иво Вой­чев, уп­ра­ви­тел на МБАЛ Бал­чик.

Коментарите са затворени.