Нови лица в Съветите на директорите

Feb 1st, 2012 | От | Category: В РЕГИОНА

Об­щин­с­ки­ят съ­вет ос­во­бо­ди ка­то чле­но­ве на Съ­ве­та на ди­ре­к­то­ри­те на АД „Ти­хия кът” от кво­та­та на Об­щи­на Бал­чик ли­ца­та Ва­лен­тин Пен­чев и д-р Ди­мо Ди­мов, а на тя­х­но мя­с­то гла­су­ва ли­ца­та Ва­лен­тин Ата­на­сов и Ен­чо Сте­фа­нов.
От Съ­ве­та на ди­ре­к­то­ри­те на АД „СПА Цен­тър Бал­чик” от кво­та­та на Об­щи­на Бал­чик бе ос­во­бо­ден Ди­ми­тър Пей­чев Ди­ми­т­ров, а на не­го­во мя­с­то бе гла­су­ва­на Да­рия Пе­т­ро­ва Ба­бен­ко­ва.
При гла­су­ва­не на по­с­ле­д­на­та в ОбС се по­в­ди­г­на­ха мно­го въ­п­ро­си, на ко­и­то не бе от­го­во­ре­но, ди­с­ци­п­ли­на­та и уп­ра­в­лен­че­с­ко­то по­ве­де­ние на ня­кои об­щин­с­ки съ­ве­т­ни­ци из­ле­зе из­вън кон­т­рол и на­п­ра­ви мно­го ло­шо впе­ча­т­ле­ние на вси­ч­ки вън­ш­ни ли­ца, при­съ­с­т­ва­ли в за­ла­та.

Коментарите са затворени.