Ще бъдат завършени улици в с.Кранево

Feb 1st, 2012 | От | Category: В РЕГИОНА

Ще бъдат завършени улици в с.Кранево
Об­щи­на Бал­чик ще склю­чи до­го­вор за кре­дит от „Фонд за ор­га­ни­те за ме­с­т­но­то са­мо­у­п­ра­в­ле­ние в Бъл­га­рия – ФЛАГ” ЕАД, по си­ла­та на кой­то по­е­ма кра­т­ко­с­ро­чен об­щин­с­ки дълг на стой­ност 849 486 лв., с цел ре­а­ли­за­ция на про­ект ”Из­г­ра­ж­да­не на ка­на­ли­за­ция и ре­ха­би­ли­та­ция на во­до­п­ро­вод и пъ­т­на на­с­тил­ка на ул.”Чер­но мо­ре” в с.Кра­не­во и ре­ха­би­ли­та­ция на во­до­с­на­б­ди­тел­на­та мре­жа и пъ­т­на на­с­тил­ка на ул.”Ду­нав” в с. Кра­не­во.

Коментарите са затворени.