Продава се общински имот в центъра на кв.”Левски”

Feb 1st, 2012 | От | Category: В РЕГИОНА

Ще има търг за об­щин­с­ки имот от 1500 кв.м., на­ми­ращ се зад би­в­шия ре­с­то­рант „Ба­лик”. Па­зар­на­та оцен­ка е 32 978 лв., из­да­де­на от не­за­ви­си­мия оце­ни­тел Ге­ор­ги Н.Не­дев. До имо­та ня­ма път и ка­на­ли­за­ция. Пак на гър­ба на би­в­шия ре­с­то­рант „Ба­лик” има имот от 1250 кв.м., с па­зар­на оцен­ка 27 500 лв., кой­то съ­що ще бъ­де да­ден на търг за жи­ли­щ­но за­с­т­ро­я­ва­не.

Коментарите са затворени.