Приета е Програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост

Feb 1st, 2012 | От | Category: В РЕГИОНА

С 11 гла­са „за” и 10 „въз­дър­жа­ли се” без мал­ко да не се при­е­ме Об­щин­с­ка­та про­г­ра­ма за уп­ра­в­ле­ние и раз­по­ре­ж­да­не с имо­ти­те – об­щин­с­ка со­б­с­т­ве­ност през 2012 г. Юри­с­тът на ОбС Ка­ло­ян Яна­ки­ев по­д­чер­та, че с та­къв ре­зул­тат про­г­ра­ма­та се при­е­ма. Об­щи­на­та оча­к­ва при­хо­ди от на­е­ми на по­ме­ще­ния, те­ре­ни, тро­то­ар­ни та­к­си и арен­да на зе­ме­дел­с­ка зе­мя – 455 000 лв.; от про­да­ж­ба на имо­ти об­щин­с­ка со­б­с­т­ве­ност, уч­ре­де­но въз­ме­з­д­но пра­во на стро­еж, про­да­ж­ба на жи­ли­щ­ни имо­ти – 2 080 000 лв.; от те­х­ни­че­с­ки дей­но­с­ти /ски­ци, раз­де­ля­не и обе­ди­ня­ва­не на имо­ти, за­с­не­ма­не на имо­ти/, от оцен­ки, от обя­в­ле­ния, от впи­с­ва­не на до­го­во­ри в слу­ж­би по впи­с­ва­ни­я­та – 50 000 лв.

Коментарите са затворени.