Промяна в Жилищната комисия

Feb 1st, 2012 | От | Category: В РЕГИОНА

На мя­с­то­то на до­се­га­ш­ни­те чле­но­ве на ко­ми­си­я­та об­щин­с­ки­те съ­ве­т­ни­ци  Хри­с­то Н.Хри­с­тов и Ер­джан Тур­гут бя­ха из­б­ра­ни Сил­вия Ата­на­со­ва и Ис­ма­ил Ис­ма­ил. Ос­та­на­ли­те чле­но­ве са Ма­ри­я­на Ан­ге­ло­ва /пре­д­се­да­тел/, Еле­на Пе­т­ко­ва /се­к­ре­тар/и чле­но­ве: Де­си­с­ла­ва ко­с­та­ди­но­ва, Ве­се­ли­на Ве­ли­ко­ва и Лю­бо­мир Ле­ф­те­ров.

Коментарите са затворени.