Проект за ПСОВ Албена

Feb 1st, 2012 | От | Category: В РЕГИОНА

Спе­че­лен е про­ект за Ре­ха­би­ли­ти­ра­не на Пре­чи­с­т­ва­тел­на стан­ция за от­па­д­ни во­ди Ал­бе­на” на стой­ност 32 445 369.75 лв., ко­е­то оз­на­ча­ва пре­чи­с­т­ва­не на от­па­д­ни­те во­ди от с.Кра­не­во и к.к.”Ал­бе­на” до оп­ре­де­ле­ни­те ин­ди­ви­ду­ал­ни еми­си­он­ни ог­ра­ни­че­ния, по­со­че­ни в раз­ре­ши­тел­но­то за за­у­с­т­ва­не, вклю­чи­тел­но за оси­гу­ря­ва­не на по-стро­го пре­чи­с­т­ва­не с от­с­т­ра­ня­ва­не на био­ген­ни еле­мен­ти от от­па­дъ­ч­ни­те во­ди за аг­ло­ме­ра­ции над 10 000 е.ж., за­у­с­т­ва­щи в чу­в­с­т­ви­тел­на­та зо­на – Чер­но мо­ре. Ще се из­г­ра­ди от­ве­ж­дащ ко­ле­к­тор во­до­п­ри­ем­ник на пре­чи­с­те­ни­те от­па­д­ни во­ди. Ще се из­ме­с­ти то­ч­ка­та на за­у­с­т­ва­не на раз­с­то­я­ние 1 мор­с­ка ми­ля на­въ­т­ре в мо­ре­то.
Про­е­к­тът ще бъ­де из­пъл­нен на два ета­па за 30 ме­се­ца.
По по­вод взе­то­то ре­ше­ние на ОбС за одо­б­ре­ние на ПУП-План за за­с­т­ро­я­ва­не на имот в с.Цър­к­ва/ПИ №78639.24.98/ кме­тът г-н Ра­ди Ра­дев удо­в­ле­т­во­ре­но про­из­не­се: „Не­ка да строи ви­ла ру­с­на­кът, се­ло­то тря­б­ва да се раз­ра­с­т­ва.”

Коментарите са затворени.