Край на септичните ями

Feb 1st, 2012 | От | Category: В РЕГИОНА

До 1 май 2012 г. вси­ч­ки до­мо­ве тря­б­ва да свър­жат сво­я­та ка­на­ли­за­ция за от­па­д­ни во­ди с та­зи на ули­ца­та чрез ре­ви­зи­он­на ша­х­та, ко­я­то е со­б­с­т­ве­ност на по­т­ре­би­те­ли­те. Вся­ко до­ма­кин­с­т­во ще тря­б­ва да оси­гу­ри до­с­тъп на опе­ра­то­ра да ша­х­та­та, раз­по­ло­же­на в имо­та или по­ме­ще­ние за при­съ­е­ди­ня­ва­не. Се­п­ти­ч­ни­те ями да се ли­к­ви­ди­рат ина­че ще се счи­тат за не­за­кон­но стро­и­тел­с­т­во. Сро­кът за при­съ­е­ди­ня­ва­не към но­ва­та ка­на­ли­за­ци­он­на си­с­те­ма се от­на­ся до вси­ч­ки ули­ци, ре­мон­ти­ра­ни по про­г­ра­ма „ИС­ПА”. Про­г­ра­ма­та е при­к­лю­че­на, по­д­пи­сан е про­то­кол об­ра­зец 16, из­да­де­но е раз­ре­ше­ние за по­л­з­ва­не. Вси­ч­ки не­до­и­зя­с­не­ни въ­п­ро­си мо­же да от­на­ся­те към В и К на тел. 0884 399 080.

Коментарите са затворени.