Трети номинации за “Общественик на годината – 2011 г.”

Feb 1st, 2012 | От | Category: В РЕГИОНА

За тре­та по­ре­д­на го­ди­на Об­щин­с­ки­ят съ­вет, Об­щин­с­ка ад­ми­ни­с­т­ра­ция и в.”Бал­чи­ш­ки те­ле­г­раф” удо­с­то­я­ват с на­г­ра­да „Об­ще­с­т­ве­ник на го­ди­на­та” гра­ж­да­ни на Об­щи­на Бал­чик, изя­ви­ли се с об­ще­с­т­ве­на­та си дей­ност. И та­зи го­ди­на ме­ро­п­ри­я­ти­е­то ще се съ­с­тои в ре­с­то­рант „Ел Сим­па­ти­ко” на 10 фе­в­ру­а­ри 2012 г. от 12.00 ч. Ос­вен ин­ди­ви­ду­ал­ни на­г­ра­ди ще има и ед­на ко­ле­к­ти­в­на – то­ва е мо­но­с­пе­к­та­къ­лът на Ни­ко­лай Уру­мов „ За се­к­са, по­ли­ти­ка­та и дру­ги про­с­та­ш­ки не­ща”.
По­ка­не­ни са вси­ч­ки об­щин­с­ки съ­ве­т­ни­ци, ра­бо­те­щи в ОбА, но­ми­ни­ра­ни­те през 2009 и 2010 г., ка­к­то и изя­ве­ни­те чле­но­ве на клу­бо­ве­те през та­зи го­ди­на.

Коментарите са затворени.