Протокол №6 от заседание на ОбС, проведено на 26.01.2011г.

Feb 1st, 2012 | От | Category: ПРОТОКОЛИ НА ОБС

Се­к­ре­тар: Еле­на Пе­т­ко­ва- спе­ци­а­лист ОСИ при ОбА;
Чле­но­ве:
1. Де­си­с­ла­ва Ко­с­та­ди­но­ва – нач.от­дел „ПО­СИ”;
2. Веселина Великова – главен специалист в отдел  “СС”;
3. Любомир Лефтеров           – ст.спец. секретар на КБППМН;
4. Силвия Атанасова Тодорова – общински съветник;
5. Исмаил Ахмед Исмаил – общински съветник.
3. Упълномощава кмета на община Балчик да представи за утвърждаване приетото решение в Националния компенсационен жилищен фонд град София.
Гласували поименно “За” – 21 гласа , “Против”  0 гласа, “Въздържал се”  0 гласа.
Т.9. Предложение за вземане на решение за отдаване под наем на имоти  публична общинска собственост (Здравна служба с. Оброчище, Здравна служба с. Сенокос, Здравна служба с. Соколово).
Вносител: Николай Ангелов  кмет на общината
РЕШЕНИЕ 49:  1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА; чл. 14, ал. 7 от Закона за общинската собственост; чл. 102, ал. 6 от Закона за лечебните заведения; чл. 17, ал. 2 от НОРПСУРОИ, приета с решение № 238/27.02.2009 г. на ОбС  Балчик, общински съвет  Балчик дава съгласието си да бъдат отдадени под наем съгласно предназначението си, за срок от 5 /пет/ години следните имоти  публична общинска собственост:
1.1. Здравна служба в село Оброчище, представляваща обособена част от сграда с идентификатор № 53120.502.490.1 по кадастралната карта на с. Оброчище, актувана с АОС № 428/2000 г.;
1.2. Здравна служба село Оброчище, представляваща сграда с идентификатор № 53120.502.490.2 по кадастралната карта на с. Оброчище, актувана с АОС № 428/2000 г.;
1.3. Гаражна клетка към здравна служба с. Оброчище, представляващ част от сграда с идентификатор № 53120.502.490.3 по кадастралната карта на с. Оброчище, съгласно  АОС № 428/2000 г.
1.4. Здравна служба село Сенокос, представляваща обособена част от сграда с идентификатор № 66250.501.406.3 по кадастралната карта на с. Сенокос, актувана с АОС № 372/2000 г.;
1.5. Здравна служба с. Соколово, представляваща сграда с идентификатор № 67951.501.326.2 по кадастралната карта на с. Соколово, актувана с АОС № 360/2000 г.
2. Упълномощава Кмета на Община Балчик да сключи договори за наем с правоимащите общопрактикуващи лекари, които извършват извънболнична помощ в помещенията по т.1 по цени, съгласно чл. 102 ал. 3 и 4 от Закона за Лечебните заведения, а именно: 0,32 лв. на м2 на месец. За гаража по т. 1.3. наема да се определи по тарифата за начални наемни цени на общински помещения и терени в размер на 0,77 лв. на м2 на месец.
Гласували поименно “За” – 20 гласа , “Против”  0 гласа, “Въздържал се”  0 гласа.
Т.10. Предложение за утвърждаване на социални придобивки за бюджетната 2012 година.
Вносител: Николай Ангелов  кмет на общината
РЕШЕНИЕ 50: На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, Общински съвет Балчик РЕШИ:
1.Утвърждава средства за работно облекло за календарната /бюджетна/ 2012 г, изплащани като парични възнаграждения /без персонала на държавна издръжка зает в сферата на образованието вкл. и тия на делегиран бюджет/, както следва:
а/ съгласно чл. 40 от Закона за държавния служител и чл. 28, ал. 1 от Наредбата за служебното положение на държавните служители
– за ръководните длъжности    до 300 лева
– за експертни длъжности                    до 300 лева
б/ на  персонала  зает  по  трудови  правоотношения   –  до   300 лева
в/ персонала, получаващ специално работно облекло няма право на представително работно облекло.
Гласували поименно “За”  18 гласа , “Против”  0 гласа, “Въздържал се”  2 гласа
2. Одо­б­ря­ва, на ос­но­ва­ние чл. 35 от ПМС №: 367 от 29.12.2011 г, през 2012г за сме­т­ка на со­б­с­т­ве­ни ме­с­т­ни при­хо­ди да се по­е­мат раз­хо­ди­те за по­г­ре­бе­ния на ве­те­ра­ни от вой­ни­те, со­ци­ал­но сла­би, са­мо­т­ни гра­ж­да­ни  /без бли­з­ки/, без­при­зор­ни гра­ж­да­ни, ре­ги­с­т­ри­ра­ни в Ди­ре­к­ция “Со­ци­ал­но по­д­по­ма­га­не” или гра­ж­да­ни с до­ка­зан от съ­о­т­ве­т­на­та ко­ми­сия со­ци­а­лен ста­тус под пра­го­ве­те за бе­д­ност и са без ни­ка­к­ви до­хо­ди. Раз­хо­ди­те да се въз­с­та­но­вя­ват до ут­вър­де­ни­те раз­ме­ри в дей­с­т­ва­ща­та На­ре­д­ба за ме­с­т­ни та­к­си и ус­лу­ги на Об­щи­на Бал­чик.
Гласували поименно “За” – 20 гласа , “Против”  0 гласа, “Въздържал се”  0 гласа
3. Утвърждава закупуването на карти за вътрешноградски транспорт или в района на вилна зона до спирка “Орехите” за периода от месец януари до месец декември /включително/ на всички пенсионери и инвалидите с трайна нетрудоспособност, с постоянен адрес на територията на община Балчик, до 70%.
/седемдесет процентно/ намаление на цената.
Определя следния ред за ползване на предоставените права:
– желаещите подават молба до Кмета на общината
– Кмета на общината със своя заповед назначава комисия за разглеждане на постъпилите молби и определя задълженията на нейните членове по осъществяване на целия процес за реализацията на услугата.
Гласували поименно “За” – 20 гласа , “Против”  0 гласа, “Въздържал се”  0 гласа
4. Утвърждава закупуването на карти през 2012 година за междуградски транспорт от всяко населено място на общината до гр. Балчик и обратно, за ползване от пенсионери и социално слаби жители, както следва: за кметство Оброчище – 3 броя карти, за всички останали кметства и кметски наместничества по 1 карта.
5.Задължава Кмета на Общината да предприеме необходимите последващи действия за изпълнение на решението на Общински съвет.
Гласували поименно “За” – 20 гласа , “Против”  0 гласа, “Въздържал се”  0 гласа.
Т.11. Предложение за допълнение на т. 1.3 на Решение 846 по Протокол № 66 от заседание на общински съвет  Балчик, проведено на 27.07.2011 година.
Вносител: Николай Ангелов  кмет на общината
РЕШЕНИЕ 51: На основание чл. 21, ал. 1, т. 8, т. 24 и ал. 2 от ЗМСМА и във връзка с  решение № 846 от протокол № 66 от заседание на Общински съвет, проведено на 27.07.2011 г., и  с решение № РД  02-14-2629  от 12.12.2011 г. на Ръководителя на Управляващия орган на оперативна програма „Регионално развитие 2007  2013” за одобрение на проектът на Община Балчик „Преустройство, ремонт и инсталации на част от сградата на МБАЛ  Балчик за оборудване със специализирана апаратура”,  Общински съвет Балчик:
РЕШИ:
1. Общински съвет Балчик допълва решение № 846 от протокол № 66 от заседание на Общински съвет, проведено на 27.07.2011 г.,  в частта му  т. 1.3, като дава съгласие да бъде осигурен допълнителен собствен принос в размер на 296,00 лв., а общата сума на собствения принос по Проекта достигне 42 104,09 лв., както и необходимите средства за извършване на всички допустими разходи преди възстановяването им от ОП “Регионално развитие”, и разходи за възстановяване на всички недопустими разходи  по проекта.
Гласували поименно “За”  20 гласа , “Против”  0 гласа, “Въздържал се”  0 гласа.
Т.12. Предложение за одобряване на План сметка по дейност Чистота за 2012 година.
Вносител: Николай Ангелов  кмет на общината
РЕШЕНИЕ 52: На основание чл. 66, ал. 1 от Закона за местните данъци и такси във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 7 от Закона за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/, Общински съвет – Балчик.
РЕШИ:
1. Одобрява разходите за 2012 г. за всяка от дейностите “Чистота”, съгласно приложена План – сметка за разходите по чл. 66, ал. 1 от ЗМДТ в размер на 2 670 000 лв. на база преходен остатък от такса за битови отпадъци от 2011 г. в размер на 64 662 лв., приходи от такса за битови отпадъци за 2011 г. в размер на 2 605 338 лв. и преходен остатък от такса за битови отпадъци за 2013 г. в размер на 0 лв.
Гласували поименно “За” – 19 гласа , “Против”  0 гласа, “Въздържал се”  0 гласа.
Т.13. Предложение за вземане на решение за промяна Съвета на директорите на АД “ТИХИЯ КЪТ” от квотата на община Балчик.
Вносител: д-р Урал Бекиров  общински съветник
РЕШЕНИЕ 53: На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 от ЗМСМА, чл. 233, ал. 4 от Търговския Закон, общински съвет  Балчик                                                           РЕШИ:
1. Общински Съвет  Балчик дава своето съгласие да бъде освободен като член на Съвета на Директорите на АД ”ТИХИЯ КЪТ” от квотата на Община Балчик Валентин Георгиев Пенчев, ЕГН ……..….
Гласували поименно “За” – 14 гласа , “Против”  2 гласа, “Въздържал се”  4 гласа
2. Общински Съвет  Балчик дава своето съгласие да бъде освободен като член на Съвета на Директорите на АД ”ТИХИЯ КЪТ” от квотата на Община Балчик Димо Иванов Димов, ЕГН ……..….
Гласували поименно “За” – 12 гласа , “Против”  2 гласа, “Въздържал се”  4 гласа
3. Общински Съвет  Балчик дава своето съгласие да бъде назначен като нов член на Съвета на  Директорите  на АД ”ТИХИЯ КЪТ” от квотата на Община Балчик, която е акционер в дружеството следното лице: Валентин Гичев Атанасов, ЕГН ……..
Гласували поименно “За” – 14 гласа , “Против”  2 гласа, “Въздържал се”  4 гласа
4. Общински Съвет  Балчик дава своето съгласие да бъде назначен като нов член на Съвета на  Директорите  на АД ”ТИХИЯ КЪТ” от квотата на Община Балчик, която е акционер в дружеството следното лице: Енчо Николов Стефанов, ЕГН ……..
Гласували поименно “За” – 12 гласа , “Против”  2 гласа, “Въздържал се”  4 гласа
5. Общински съвет Балчик дава своето съгласие и упълномощава Кристина Венциславова Богданова, ЕГН 8003224014  член на Съвета на Директорите на АД ”ТИХИЯ КЪТ “ да извърши необходимите правни и фактически действия по вписване на промяна на обстоятелствата в Съвета на директорите на дружеството, да подготви  необходимите документи и впише горните факти и обстоятелства в Търговски Регистър при Агенция по Вписвания, след като новоизбрания член на Съвета на директорите подготви за целта на вписването съответните декларации по реда на Търговския закон.
Гласували поименно “За” – 14 гласа , “Против”  2 гласа, “Въздържал се”  4 гласа.
Т.14.  Предложение за вземане на решение за промяна Съвета на директорите на “Спа център Балчик” от квотата на община Балчик.
Вносител: Христо Николов Христов  общински съветник
РЕШЕНИЕ 54: На основание чл. 21, ал. 1,  т. 9 от ЗМСМА, чл. 233, ал. 4 от Търговския Закон:
1. Общински Съвет – Балчик дава своето съгласие да бъде освободен като член от състава на Съвета на директорите на акционерно дружество „Спа Център Балчик” от квотата на община Балчик лицето Димитър Пейчев Димитров, ЕГН ………….
2. Общински Съвет -Балчик дава своето съгласие и избира да бъде член на Съвета на директорите на „Спа Център -Балчик” от квотата на община Балчик лице Дария Петрова Бабенкова, ЕГН ……… за следващ мандат, съобразно устава на акционерното дружество.
3.Об­щин­с­ки съ­вет -Бал­чик упъл­но­мо­ща­ва из­пъл­ни­тел­ни­ят ди­ре­к­тор на дру­же­с­т­во­то да из­вър­ши не­об­хо­ди­ми­те пра­в­ни и фа­к­ти­че­с­ки дей­с­т­вия по про­мя­на в об­с­то­я­тел­с­т­ва­та, да впи­ше съ­о­т­ве­т­на­та про­мя­на в Тър­го­в­с­ки ре­ги­с­тър при Аген­ция по впи­с­ва­ни­я­та, ве­д­но с вси­ч­ки не­об­хо­ди­ми за цел­та до­ку­мен­ти.
Гласували поименно “За” – 14 гласа , “Против”  0 гласа, “Въздържал се”  4 гласа.
Т.15. Предложение за отпускане на финансови помощи.
Вносител: д-р Маргарита Калинова  председател на ПКЗССД
РЕШЕНИЕ 55: На основание чл. 21, ал. 2 и т. 6 от ЗМСМА, общински съвет  Балчик отпуска еднократни финансови помощи, както следва:
1. Рамадан Мехмедов Мехмедов от с. Ляхово, за погребението на съпругата му, в размер на 100.00 (сто) лева.
2. Юлия Софрониева Михайлова от с. Стражица, за лечение, в размер на 200.00 (двеста) лева.
3. Ани Ангелова Янкова от град Балчик, за лечението на детето й Йозкан Анев Ангелов, в размер на 50.00 (петдесет) лева.
4. Васил Йорданов Василев от с. Оброчище, за лични документи, в размер на 50.00 (петдесет) лева. Сумата да се получи от кмета на селото, за изготвяне на лични документи.
5. Елена Красимирова Щерева от гр. Балчик, за лечението на детето и Себат Салиева, в размер на 50.00 (петдесет) лева.
6. Мария Николова Стамова от с. Оброчище, за лечение, в размер на 300.00 (триста) лева.
7. Ста­ни­с­ла­ва Хри­с­то­ва Же­че­ва от град Бал­чик, за за­ку­пу­ва­не на две пъ­т­ни кар­ти от Бал­чик до До­б­рич, за си­но­ве­те и Иг­нат Ге­ор­ги­ев Иг­на­тов и Хри­с­то Ге­ор­ги­ев Иг­на­тов, уче­ни­ци в ПТВМ – До­б­рич, до края на уче­б­на­та 2011/2012 го­ди­на.
Гласували поименно “За”  19 гласа , “Против”  0 гласа, “Въздържал се”  0 гласа.
Т.16. Предложение за даване съгласие Община Балчик да сключи договори за кредит с „Фонд за органите на местното самоуправление в България – ФЛАГ” ЕАД, по силата на който да поеме краткосрочен общински дълг с цел реализация на проект: „Изграждане на канализация и рехабилитация на водопровод и пътна настилка на ул. “Черно море”, с. Кранево и рехабилитация на водоснабдителна канализационна мрежа и пътна настилка на ул. “Дунав”, с. Кранево”, финансиран от ДФ „Земеделие”.
Вносител: Николай Ангелов  кмет на общината
РЕШЕНИЕ 56: На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 21 ал. 1, т. 10 от ЗМСМА и чл. 17, ал. 1 от Закона за общинския дълг, във връзка с Решение № 171/24.09.2008 г. Общински съвет  Балчик, Общинският съвет на Община Балчик РЕШИ:
1.Община Балчик да сключи договори за кредит с „Фонд за органите на местното самоуправление в България – ФЛАГ” ЕАД, по силата на който да поеме краткосрочен общински дълг с цел реализация на проект:  „Изграждане на канализация и рехабилитация на водопровод и пътна настилка на ул. “Черно море”, с. Кранево и рехабилитация на водоснабдителна канализационна мрежа и пътна настилка на ул. “Дунав”, с. Кранево”, финансиран от ДФ „Земеделие”  Разплащателна агенция,  при следните основни параметри:
· Максимален размер на дълга  849 486,00  (осемстотин четиридесет и девет хиляди четиристотин осемдесет и шест ) лева;
· Валута на дълга  лева
· Вид на дълга  краткосрочен дълг, поет с договор за общински заем;
· Условия за погасяване:
. Срок на погасяване  до 11 /единадесет/ месеца, считано от датата на подписване на договора за кредит, но не по  късно от 25.12.2012 г., с възможност за предсрочно погасяване изцяло или на части, без такса за предсрочно погасяване.
– Източници за погасяване на главницата  чрез плащанията от  Държавен фонд „Земеделие” съгласно Договор за безвъзмездна финансова помощ № 08/321/00719 от 23.10.2009  и по реда на Постановление № 81 от 23 април 2010 г.;
· Максимален лихвен процент  шестмесечен EURIBOR плюс максимална надбавка от 4.715 %,
· Дру­ги та­к­си, на­ка­за­тел­ни ли­х­ви, не­у­с­той­ки и раз­но­с­ки  съ­г­ла­с­но це­но­ва­та по­ли­ти­ка на Фонд ФЛАГ и Уп­ра­в­ля­ва­ща­та бан­ка.
· Начин на обезпечение на кредита:
. Уч­ре­дя­ва­не на за­лог вър­ху взе­ма­ни­я­та на Об­щи­на Бал­чик по до­го­вор за без­въз­ме­з­д­на по­мощ   № 08/321/00719 от 23.10.2009 г. по мяр­ка 321 за Про­ект „Из­г­ра­ж­да­не на ка­на­ли­за­ция и ре­ха­би­ли­та­ция на во­до­п­ро­вод и пъ­т­на на­с­тил­ка на ул. “Чер­но мо­ре”, с. Кра­не­во и ре­ха­би­ли­та­ция на во­до­с­на­б­ди­тел­на ка­на­ли­за­ци­он­на мре­жа и пъ­т­на на­с­тил­ка на ул. “Ду­нав”, с. Кра­не­во”, склю­чен ме­ж­ду Об­щи­на Бал­чик  и ДФ „Зе­ме­де­лие”  Раз­п­ла­ща­тел­на аген­ция, ка­к­то и по­д­пи­са­ни­те към не­го  Анекс I от  25.02.2010 г. и Анекс II от 15.04.2011 г,
. Учредяване на залог върху вземанията на Община  Балчик, произтичащи от наличност по банкова сметка, представляваща средства  от възстановен данък върху добавената стойност във връзка с изпълнението на горепосочения проект по Договор за безвъзмездна помощ № 08/321/00719 от 23.10.2009  , сключен между Община Балчик и Държавен фонд „Земеделие”.
– Учредяване на залог върху собствените приходи на общината по член 6 от Закона за общинския дълг
2. Въз­ла­га и де­ле­ги­ра пра­ва на Кме­та на Об­щи­на Бал­чик да по­д­го­т­ви ис­ка­не­то за кре­дит, да го по­да­де в клон на Уп­ра­в­ля­ва­ща­та бан­ка  „Уни­к­ре­дит Бул­банк” АД, да по­д­пи­ше до­го­во­ра за кре­дит и до­го­во­ри­те за за­лог, ка­к­то и да из­вър­ши вси­ч­ки ос­та­на­ли не­об­хо­ди­ми пра­в­ни и фа­к­ти­че­с­ки дей­с­т­вия за из­пъл­не­ние на ре­ше­ни­е­то по т. 1.
Гласували поименно “За” – 18 гласа , “Против”  0 гласа, “Въздържал се”  2 гласа
Виктор ЛУЧИЯНОВ, председател на ОбС-Балчик

Коментарите са затворени.