Състояние на пчелните семейства по време на зимен покой

Feb 1st, 2012 | От | Category: В РЕГИОНА

От ме­сец ок­том­в­ри, след пра­вил­но­то за­зе­мя­ва­не, съ­с­то­я­що се от по­д­ре­ж­да­не, цен­т­ро­ва­не и ле­ку­ва­не на пчел­но­то се­мей­с­т­во от кър­леж и ва­ро­то­за, пчел­ни­те се­мей­с­т­ва тря­б­ва да бъ­дат в пъ­лен по­кой. За да из­зи­му­ват пчел­ни­те се­мей­с­т­ва тря­б­ва да бъ­дат мно­го до­б­ре по­д­ре­де­ни вър­ху хра­ни­тел­ни­те за­па­си от мед. Из­вър­ш­ва­ни­те зим­ни по­д­х­ран­ва­ния по не­об­хо­ди­мост се пра­вят със за­ку­пе­на или по­д­го­т­ве­на твър­да хра­на – кър­мо­ва ма­са или за­хар­но-бел­тъ­ч­на хра­на.
По вре­ме на зим­ния по­кой жи­з­не­на­та дей­ност на пче­ли­те е све­де­на до ми­ни­мум. Те не от­г­ле­ж­дат пи­ло, а се съ­би­рат плъ­т­но и об­ра­зу­ват зим­но къл­бо. Пче­ли­те из­раз­хо­д­ват мно­го ико­но­ми­ч­но хра­на­та за по­д­дър­жа­не на тем­пе­ра­ту­ра къл­бо­то. През зи­ма­та пче­ли­те из­вър­щ­ват два ви­да об­ли­та­ния – ори­ен­ти­ро­въ­ч­но и очи­с­ти­тел­но.
Очи­с­ти­тел­но­то об­ли­та­не най-че­с­то ста­ва в края на зи­ма­та, ко­га­то има то­п­ли дни и вън­ш­на­та тем­пе­ра­ту­ра до­с­ти­г­не на сян­ка 12-13 гра­ду­са. Пче­ли­те го из­вър­ш­ват с цел из­х­вър­ля­не на съ­б­ра­ни­те по вре­ме на зи­му­ва­не­то в де­бе­ло­то им чер­во ек­с­к­ре­мен­ти. По на­чи­на на очи­с­ти­тел­но­то об­ли­та­не пче­ла­рят мо­же да съ­ди за мо­мен­т­но­то съ­с­то­я­ние на пчел­ни­те се­мей­с­т­ва.
Ори­ен­ти­ро­въ­ч­но­то об­ли­та­не пра­вят мла­ди­те пче­ли за при­до­би­ва­не на ре­ф­ле­к­си от­но­с­но раз­по­ло­же­ни­е­то и ме­с­то­по­ло­же­ни­е­то в пче­ли­на. При то­ва об­ли­та­не пче­ли­те се ос­во­бо­ж­да­ват от съ­б­ра­ли­те се не­см­ле­ни ве­ще­с­т­ва в де­бе­ло­то им чер­во. През зим­ни­те ме­се­ци пче­ла­рят пе­ри­о­ди­ч­но по­се­ща­ва пче­ли­на с цел да се из­вър­ши вън­шен ог­лед на пчел­ни­те се­мей­с­т­ва и ако е не­об­хо­ди­мо да се на­п­ра­ви про­с­лу­ш­ва­не с ка­у­чу­ков мар­куч, за да се по­чи­с­тят ка­па­ци­те от сняг, а съ­що и вхо­до­ве­те. Из­ва­ж­дат се ум­ре­ли­те пче­ли с тел. През зим­ни­те ме­се­ци тря­б­ва да се за­по­ч­не ре­монт на ре­зер­в­ни­те ко­ше­ри и ин­вен­та­ра, да се бра­ку­ват ста­ри­те пи­ти, да се де­зин­фе­к­ци­рат ко­ше­ри­те и пче­лар­с­кия ин­вен­тар и да се по­д­ре­ди скла­да. Ско­ва­ват се рам­ки и се опъ­ва тел­та.
Тъй ка­то най-го­ле­ми­те вре­ди­те­ли са ми­ш­ки­те, от ран­ни зим­ни ме­се­ци се по­с­та­вят ми­ши пре­д­па­зи­те­ли, за­ла­гат се ка­па­ни и хи­ми­ч­ни от­ро­ви в скла­до­ве­те и ра­йо­на на пче­ли­на. Ми­ш­ки­те про­ни­к­ват в ко­ше­ра, без­по­ко­ят го, пра­вят от­во­ри в пи­ти­те, за­ца­п­ват ги, кон­су­ми­рат от пчел­ния мед и пра­шец. По­в­ре­ж­дат ото­п­ли­тел­ни­те ма­те­ри­а­ли зад пре­д­г­ра­д­на­та дъ­с­ка или гор­на­та дъ­с­ка, къ­де­то че­с­то пра­вят гне­з­да. При пре­г­ле­ж­да­не­то се ви­ж­дат из­г­ри­за­ни тру­п­че­та на пче­ли, ча­с­ти от тях – кри­ла, кра­че­та и др. При та­ки­ва слу­чаи в пър­вия то­пъл ден пчел­но­то се­мей­с­т­во се пре­г­ле­ж­да, дъ­но­то се по­чи­с­т­ва и об­га­ря с га­зо­ва го­рел­ка, от­с­т­ра­ня­ват се по­в­ре­ди­те и се по­с­та­вят чи­с­ти пи­ти с мед и пра­шец. По­д­ме­нят се и ото­п­ли­тел­ни­те ма­те­ри­а­ли.
Още в ран­на про­лет пче­ла­ри­те тря­б­ва да не за­б­ра­вят, че тря­б­ва да се пре­ре­ги­с­т­ри­рат и ка­то зе­ме­дел­с­ки про­из­во­ди­те­ли. Сро­кът е до 25 март. Тря­б­ва да по­да­дат и да­нъ­ч­на де­к­ла­ра­ция.
Въ­о­б­ще за пче­ла­ри­те и през зим­ни­те ме­се­ци има до­с­та ра­бо­та. Ако ис­кат сле­д­ва­ща­та пче­лар­с­ка го­ди­на да бъ­де ус­пе­ш­на и ме­до­но­с­на, тря­б­ва да я свър­шат.
Славчо КОЛЕВ

Коментарите са затворени.