Китай – модел за успешно икономическо развитие

Feb 1st, 2012 | От | Category: В РЕГИОНА

Дра­ги при­я­те­ли, ко­га­то Ки­тай пре­д­ло­жи на пра­ви­тел­с­т­во­то на Лу­ка­нов да пла­ти  на­шия вън­шен дълг сре­щу за­дъл­же­ни­е­то да сле­д­ва­ме те­х­ния ико­но­ми­че­с­ки мо­дел, ру­с­ки­ят агент Кар­ло­вич скри то­ва от на­ро­да и от­ка­за пре­д­ло­же­ни­е­то. Се­га ки­тай­с­ки­ят мо­дел се раз­ви­ва в ня­кол­ко на­п­ра­в­ле­ния:
-той е един от най-ус­пе­ш­ни­те мо­де­ли за ус­ко­ре­но до­гон­ва­що раз­ви­тие чрез по­ли­ти­че­с­ко на­со­ч­ва­не на про­це­си­те на па­зар­но раз­ви­тие.
-по­ка­з­ва об­вър­за­ност на ико­но­ми­че­с­ки, со­ци­ал­ни и по­ли­ти­че­с­ки ре­фор­ми.
-про­ве­ж­да ре­ги­о­нал­на по­ли­ти­ка, на­ма­ля­ва­ща ди­с­п­ро­пор­ци­и­те.
-ог­ра­ни­ча­ва и пре­о­до­ля­ва кри­за­та
Уда­ре­ни­е­то се по­с­та­вя вър­ху ин­ве­с­ти­ци­он­ни­те раз­хо­ди, на­со­че­ни гла­в­но в ин­ф­ра­с­т­ру­к­ту­ра­та, за сти­му­ли­ра­не на тър­се­не­то и по­т­ре­б­ле­ни­е­то и кол­ко ми­с­ли­те, че пу­с­ти­те ки­тай­ци да­ват за то­ва,  хм… 580 ми­ли­ар­да до­ла­ра. Ки­тай­с­ки­ят път на раз­ви­тие е со­ци­ал­но ори­ен­ти­ра­на мо­дер­ни­за­ция на вси­ч­ко що е на­пре­д­ни­ча­во; те­х­но­ло­гия, те­х­ни­ка, ноу хау, стро­и­тел­с­т­во. За 34 год. ико­но­ми­ка­та им зае вто­ро мя­с­то след САЩ с 9,7% ра­с­теж, и да­же в кри­за­та с 8%. ЧУ­ДО!!! Без не­го са не­въз­мо­ж­ни:
-въз­с­та­но­вя­ва­не­то на гло­бал­на­та фи­нан­со­ва и ико­но­ми­че­с­ка ста­бил­ност
-сто­пан­с­ко­то раз­ви­тие
Де­лът в све­то­в­на­та тър­го­вия,  фи­нан­со­ви­те му  и те­х­но­ло­ги­ч­ни по­то­ци, ка­к­то и стре­ме­жът му към енер­гий­ни из­то­ч­ни­ци го пре­в­ръ­щат в нов све­то­вен ли­дер. Бя­ха осъ­ще­с­т­ве­ни сме­ли ре­фор­ми: те­же­ст­та на ра­бо­та­та на пар­ти­я­та и дър­жа­ва­та се пре­ме­с­ти към ико­но­ми­че­с­ко­то из­г­ра­ж­да­не, към по­ли­ти­ка на ре­фор­ми и от­ва­ря­не към све­та. Де­мо­к­ра­ция, за­кон­ност, га­ран­ция пра­ва­та на хо­ра­та, вди­г­на до­ве­ри­е­то в пра­вил­ния курс. Ре­фор­ми­те от 1978 г. пре­ми­на­ха през     че­ти­ри ета­па и по­ка­за­ха ръст, не­ви­ж­дан в ис­то­ри­я­та. Аз  ка­то То­ма Не­вер­ни не съм и ми­с­лил ,че те­зи хо­ра ще за­е­мат след 30-40 го­ди­ни. ръ­ко­во­д­на ро­ля в ико­но­ми­ка­та на све­та, ка­к­то про­ро­ку­ва Би­б­ли­я­та. Ако то­зи ико­но­ми­че­с­ки мо­дел на раз­ви­тие бъ­де при­ло­жен у нас ще спа­си стра­на­та от мо­рал­на­та раз­ру­ха. Но… ня­ма как да ста­не, за­що­то там за кра­ж­ба раз­с­т­рел­ват. И ка­к­во, ако ка­ра­х­ме по те­х­ния тер­тип, щя­х­ме да ос­та­нем без най-мал­ко по­ло­ви­на­та “на­ро­д­ни” пре­д­с­та­ви­те­ли! А у нас да­же и не ги съ­дят, за­що­то на­ли ка­то до­й­дат дру­ги­те и те ще по­с­тъ­пят та­ка. Ни Ма­д­ри­д­с­ка­та мен­та, ни Ко­ман­ди­ра, ни Бой­ко е ви­но­вен за на­шия хал. Иг­ра­чи­те у нас про­с­то ги вър­тят, ка­то зад гра­ни­ца тър­сят тя­х­на­та за­ви­си­мост! Ов­че­ду­ши­е­то на бъл­га­ри­на, ин­ди­ви­ду­а­ли­з­мът,  за­ви­ст­та към кра­д­ли­ви­те му во­да­чи  уле­с­ня­ват то­ва. На из­б­ра­ния му ле­п­ват “Ев­ро­па го по­д­к­ре­пя”, де­мек “то­зи е”, и не дай Бо­же ня­кой да ис­ка да за­щи­ти на­ци­о­нал­ния ин­те­рес- ве­д­на­га ще го из­ка­рат ре­т­ро­г­ра­ден на­ци­о­на­лист, не­до­у­бит ко­му­нист! На­к­рая ще ка­жа ,че то­ва, ко­е­то гла­су­ва Пар­ла­мен­тът вче­ра за уча­с­тие във фи­нан­со­ва­та по­ли­ти­ка на ЕС е хи­ме­ра: не мо­жем хем да сме за­дъл­же­ни да да­ва­ме, хем да да­ва­ме ко­га­то ние ре­шим. Ха…ха..ха…ха, Бо­же по­мо­жи!
Г. ЙОРДАНОВ – Гого

Дра¬ги при¬я¬те¬ли, ко¬га¬то Ки¬тай пре¬д¬ло¬жи на пра¬ви¬тел¬с¬т¬во¬то на Лу¬ка¬нов да пла¬ти  на¬шия вън¬шен дълг сре¬щу за¬дъл¬же¬ни¬е¬то да сле¬д¬ва¬ме те¬х¬ния ико¬но¬ми¬че¬с¬ки мо¬дел, ру¬с¬ки¬ят агент Кар¬ло¬вич скри то¬ва от на¬ро¬да и от¬ка¬за пре¬д¬ло¬же¬ни¬е¬то. Се¬га ки¬тай¬с¬ки¬ят мо¬дел се раз¬ви¬ва в ня¬кол¬ко на¬п¬ра-в¬ле¬ния:
-той е един от най-ус¬пе¬ш¬ни¬те мо¬де¬ли за ус¬ко¬ре¬но до¬гон¬ва¬що раз¬ви¬тие чрез по¬ли¬ти¬че¬с¬ко на¬со¬ч-ва¬не на про¬це¬си¬те на па¬зар¬но раз¬ви¬тие.
-по¬ка¬з¬ва об¬вър¬за¬ност на ико¬но¬ми¬че¬с¬ки, со¬ци¬ал¬ни и по¬ли¬ти¬че¬с¬ки ре¬фор¬ми.
-про¬ве¬ж¬да ре¬ги¬о¬нал¬на по¬ли¬ти¬ка, на¬ма¬ля¬ва¬ща ди¬с¬п¬ро¬пор¬ци¬и¬те.
-ог¬ра¬ни¬ча¬ва и пре¬о¬до¬ля¬ва кри¬за¬та
Уда¬ре¬ни¬е¬то се по¬с¬та¬вя вър¬ху ин¬ве¬с¬ти¬ци¬он¬ни¬те раз¬хо¬ди, на¬со¬че¬ни гла¬в¬но в ин¬ф¬ра¬с¬т¬ру¬к¬ту¬ра¬та, за сти¬му¬ли¬ра¬не на тър¬се¬не¬то и по¬т¬ре¬б¬ле¬ни¬е¬то и кол¬ко ми¬с¬ли¬те, че пу¬с¬ти¬те ки¬тай¬ци да¬ват за то¬ва,  хм… 580 ми¬ли¬ар¬да до¬ла¬ра. Ки¬тай¬с¬ки¬ят път на раз¬ви¬тие е со¬ци¬ал¬но ори¬ен¬ти¬ра¬на мо¬дер¬ни¬за¬ция на вси¬ч¬ко що е на¬пре¬д¬ни¬ча¬во; те¬х¬но¬ло¬гия, те¬х¬ни¬ка, ноу хау, стро¬и¬тел¬с¬т¬во. За 34 год. ико¬но¬ми¬ка¬та им зае вто¬ро мя¬с¬то след САЩ с 9,7% ра¬с¬теж, и да¬же в кри¬за¬та с 8%. ЧУ¬ДО!!! Без не¬го са не¬въз¬мо¬ж-ни:
-въз¬с¬та¬но¬вя¬ва¬не¬то на гло¬бал¬на¬та фи¬нан¬со¬ва и ико¬но¬ми¬че¬с¬ка ста¬бил¬ност
-сто¬пан¬с¬ко¬то раз¬ви¬тие
Де¬лът в све¬то¬в¬на¬та тър¬го¬вия,  фи¬нан¬со¬ви¬те му  и те¬х¬но¬ло¬ги¬ч¬ни по¬то¬ци, ка¬к¬то и стре¬ме¬жът му към енер¬гий¬ни из¬то¬ч¬ни¬ци го пре¬в¬ръ¬щат в нов све¬то¬вен ли¬дер. Бя¬ха осъ¬ще¬с¬т¬ве¬ни сме¬ли ре¬фор¬ми: те-же¬ст¬та на ра¬бо¬та¬та на пар¬ти¬я¬та и дър¬жа¬ва¬та се пре¬ме¬с¬ти към ико¬но¬ми¬че¬с¬ко¬то из¬г¬ра¬ж¬да¬не, към по¬ли¬ти¬ка на ре¬фор¬ми и от¬ва¬ря¬не към све¬та. Де¬мо¬к¬ра¬ция, за¬кон¬ност, га¬ран¬ция пра¬ва¬та на хо¬ра¬та, вди¬г¬на до¬ве¬ри¬е¬то в пра¬вил¬ния курс. Ре¬фор¬ми¬те от 1978 г. пре¬ми¬на¬ха през     че¬ти¬ри ета¬па и по¬ка¬за¬ха ръст, не¬ви¬ж¬дан в ис¬то¬ри¬я¬та. Аз  ка¬то То¬ма Не¬вер¬ни не съм и ми¬с¬лил ,че те¬зи хо¬ра ще за-е¬мат след 30-40 го¬ди¬ни. ръ¬ко¬во¬д¬на ро¬ля в ико¬но¬ми¬ка¬та на све¬та, ка¬к¬то про¬ро¬ку¬ва Би¬б¬ли¬я¬та. Ако то¬зи ико¬но¬ми¬че¬с¬ки мо¬дел на раз¬ви¬тие бъ¬де при¬ло¬жен у нас ще спа¬си стра¬на¬та от мо¬рал¬на¬та раз-ру¬ха. Но… ня¬ма как да ста¬не, за¬що¬то там за кра¬ж¬ба раз¬с¬т¬рел¬ват. И ка¬к¬во, ако ка¬ра¬х¬ме по те¬х¬ния тер¬тип, щя¬х¬ме да ос¬та¬нем без най-мал¬ко по¬ло¬ви¬на¬та “на¬ро¬д¬ни” пре¬д¬с¬та¬ви¬те¬ли! А у нас да¬же и не ги съ¬дят, за¬що¬то на¬ли ка¬то до¬й¬дат дру¬ги¬те и те ще по¬с¬тъ¬пят та¬ка. Ни Ма¬д¬ри¬д¬с¬ка¬та мен¬та, ни Ко¬ман¬ди¬ра, ни Бой¬ко е ви¬но¬вен за на¬шия хал. Иг¬ра¬чи¬те у нас про¬с¬то ги вър¬тят, ка¬то зад гра¬ни¬ца тър¬сят тя¬х¬на¬та за¬ви¬си¬мост! Ов¬че¬ду¬ши¬е¬то на бъл¬га¬ри¬на, ин¬ди¬ви¬ду¬а¬ли¬з¬мът,  за¬ви¬ст¬та към кра¬д¬ли-ви¬те му во¬да¬чи  уле¬с¬ня¬ват то¬ва. На из¬б¬ра¬ния му ле¬п¬ват “Ев¬ро¬па го по¬д¬к¬ре¬пя”, де¬мек “то¬зи е”, и не дай Бо¬же ня¬кой да ис¬ка да за¬щи¬ти на¬ци¬о¬нал¬ния ин¬те¬рес- ве¬д¬на¬га ще го из¬ка¬рат ре¬т¬ро¬г¬ра¬ден на¬ци¬о¬на¬лист, не¬до¬у¬бит ко¬му¬нист! На¬к¬рая ще ка¬жа ,че то¬ва, ко¬е¬то гла¬су¬ва Пар¬ла¬мен¬тът вче¬ра за уча¬с¬тие във фи¬нан¬со¬ва¬та по¬ли¬ти¬ка на ЕС е хи¬ме¬ра: не мо¬жем хем да сме за¬дъл¬же¬ни да да¬ва¬ме, хем да да¬ва¬ме ко¬га¬то ние ре¬шим. Ха…ха..ха…ха, Бо¬же по¬мо¬жи!
Г. ЙОРДАНОВ – Гого

Коментарите са затворени.