Освен успех е нужна и приемственост

Feb 1st, 2012 | От | Category: В РЕГИОНА

-До­бър ден, д-р Ка­ме­нов, Вие сте пре­д­се­да­тел на Спор­тен клуб по те­нис на ма­са – Бал­чик, от коя го­ди­на? С ка­к­ви спор­т­ни изя­ви и по­с­ти­же­ния из­п­ра­ти­х­те 2011 г.?
-До­бър ден! Пре­д­се­да­тел съм от 2008 г., на един спор­тен клуб, кой­то е сред мла­ди­те в на­ша­та об­щи­на. Ес­те­с­т­ве­но с впе­ча­т­ля­ва­щи изя­ви и на­г­ра­ди за на­шия ма­лък град, ка­то на Дър­жа­в­но­то пър­вен­с­т­во Бо­рис Чер­вен­ков до­ка­за, че е най-до­б­ри­ят в на­ша­та дър­жа­ва за въз­ра­ст­та си. През м.се­п­тем­в­ри мин.год. на Све­то­в­но­то от­бор­но пър­вен­с­т­во за ве­те­ра­ни /над 40 г.б.а./ в град Ис­там­бул /Тур­ция/ Б.Чер­вен­ков и д-р Д.Ка­ме­нов из­во­ю­ва­ха брон­зо­ви ме­да­ли за Ре­пу­б­ли­ка Бъл­га­рия. Тря­б­ва да от­бе­ле­жа и до­с­той­но­то пре­д­с­та­вя­не на на­ши­те съ­с­те­за­те­ли на го­ле­мия ме­ж­ду­на­ро­ден те­нис тур­нир на ма­са, ор­га­ни­зи­ран от СК „Фе­нер­ба­х­че” Ис­там­бул, ка­то арх.Ге­ор­ги Ми­хай­лов за­во­ю­ва сре­бъ­рен ме­дал, а Б.Чер­вен­ков – брон­зов.
– С ка­к­ва ма­те­ри­ал­на ба­за раз­по­ла­га­те? Има­те ли спон­со­ри в те­зи тру­д­ни, не са­мо във фи­нан­со­во от­но­ше­ние вре­ме­на?
-През ми­на­ла­та го­ди­на се сдо­би­х­ме с 4 про­фе­си­о­нал­ни те­нис ма­си, вне­се­ни от Гер­ма­ния, за ко­е­то го­ре­що бла­го­да­рим на кме­т­с­кия екип на об­щи­на Бал­чик, ка­к­то и на аде­к­ва­т­но­то раз­би­ра­не на на­ши­те об­щин­с­ки съ­ве­т­ни­ци, про­я­ви­ли за­г­ри­же­ност и дал­но­ви­д­ност, не са­мо за то­зи въл­ну­ващ и за­в­ла­дя­ващ спорт. Пет от ма­си­те се на­ми­рат в ОУ „Св.Св.Ки­рил и Ме­то­дий” и 4 в ОУ „Ан­тим I”. Тук тря­б­ва да спо­ме­на по­зи­ти­в­на­та за­ин­те­ре­со­ва­ност и от­го­вор­ност на ди­ре­к­то­ра Ста­ни­с­лав Ни­ко­лов, кой­то ни пре­до­с­та­ви фи­з­кул­тур­ния са­лон на учи­ли­ще­то след ос­но­вен ре­монт на ос­ве­т­ле­ни­е­то на за­ла­та, ос­ве­жен и ос­тъ­к­лен.
Тук д-р Ка­ме­нов спо­ме­на, че е сфор­ми­ра­на се­к­ция по те­нис на ма­са към клу­ба за по­д­ра­с­т­ва­щи­те по­ко­ле­ния, ка­то кан­ди­да­ти­те не са мал­ко. Съ­що та­ка тря­б­ва да по­д­чер­тая, че ос­но­в­но с то­ва се за­ни­ма­ва пре­по­да­ва­те­лят по фи­зи­че­с­ко въз­пи­та­ние Кой­чо Ял­нъ­зов и е по­ел из­ця­ло по­д­го­то­в­ка­та на де­ца­та от 5 до 8 клас. То­ва са най-сър­ца­ти­те уче­ни­ци, ко­и­то се ста­ра­ят в тре­ни­ро­в­ки­те: Мар­тин Три­фо­нов, Иван Ива­нов, Йо­с­ко Се­в­да­ли­нов, Ал­дин Ха­ли­лов, Де­нис Дер­виш, Ге­на­ди Ди­ми­т­ров, Ни­ко­лай Ане­щев, Пла­мен Ан­д­ре­ев и др.
Учи­те­лят К.Ял­нъ­зов спо­де­ли с мен, че от но­ва­та уче­б­на го­ди­на 2012/2013 г. има ве­че план да се уве­ли­чи гру­па­та с уча­с­ти­е­то на мо­ми­че­та и се­к­ци­я­та да ста­не със сме­се­но уча­с­тие. За то­ва е ну­жен опи­тът и ав­то­ри­те­та на из­тъ­к­на­ти­те ни май­с­то­ри Б.Чер­вен­ков, Д.Ка­ме­нов, Г.Ми­хай­лов, В.Бо­бев и др. В се­к­ци­я­та тря­б­ва да се вклю­чат и де­ца от дру­ги­те учи­ли­ща, за­що­то има­ме на ли­це от­ли­ч­на ма­те­ри­ал­на ба­за в сра­в­не­ние до­ри с об­ла­с­т­ни­те гра­до­ве Вар­на, Си­ли­с­т­ра, Шу­мен. Да има­ме ед­на на­де­ж­д­на при­ем­с­т­ве­ност в клу­ба по те­нис на ма­са, ка­к­то в ле­ка­та ат­ле­ти­ка, во­до­мо­тор­ни­те и ве­т­ро­хо­д­ни спор­то­ве, в ша­ха. А още от то­зи ме­сец се на­дя­ва да се про­ве­де ме­ж­ду­у­чи­ли­щ­но съ­с­те­за­ние, за да се из­г­ра­ж­да кон­ку­рен­т­но­с­по­со­б­ност.
-Какво предстои на клуба д-р Каменов?
-Още през м.май в гр.Вар­на ще се про­ве­де ре­пу­б­ли­кан­с­ко ли­ч­но пър­вен­с­т­во за ве­те­ра­ни, ре­пу­б­ли­кан­с­ко от­бор­но пър­вен­с­т­во в гр.Пло­в­див през м.юни. Ут­вър­ди­ли­ят се ме­ж­ду­на­ро­ден тур­нир в Ал­бе­на през м.юли; през м.ав­густ и се­п­тем­в­ри – тур­ни­ри в гр.Вар­на и Бур­гас. Ка­то не за­б­ра­вям и дву­с­т­ран­ни­те сре­щи ме­ж­ду Бал­чик и Ка­вар­на, Вар­на, Шу­мен, Си­ли­с­т­ра и др. А през м.ок­том­в­ри има­ме по­ка­на за тур­ни­ра в гр.Ис­там­бул.
-На­с­ро­ч­ва­те ли ня­ка­к­во ме­ро­п­ри­я­тие за от­чи­та­не на Ва­ша­та дей­ност?
-То­ва ще ста­не през м.май в на­ве­че­ри­е­то на пра­з­ни­ка на Бал­чик – 24 май, ка­то смя­там да уве­ли­чим мал­ко член­с­ки­ят внос, кой­то се­га е сим­во­ли­чен – 1 лв. на ме­сец.
Интервю:
Георги ЙОВЧЕВ

-До¬бър ден, д-р Ка¬ме¬нов, Вие сте пре¬д¬се¬да¬тел на Спор¬тен клуб по те¬нис на ма¬са – Бал¬чик, от коя го¬ди¬на? С ка¬к¬ви спор¬т¬ни изя¬ви и по¬с¬ти¬же¬ния из¬п¬ра¬ти¬х¬те 2011 г.?
-До¬бър ден! Пре¬д¬се¬да¬тел съм от 2008 г., на един спор¬тен клуб, кой¬то е сред мла¬ди¬те в на¬ша¬та об-щи¬на. Ес¬те¬с¬т¬ве¬но с впе¬ча¬т¬ля¬ва¬щи изя¬ви и на¬г¬ра¬ди за на¬шия ма¬лък град, ка¬то на Дър¬жа¬в¬но¬то пър-вен¬с¬т¬во Бо¬рис Чер¬вен¬ков до¬ка¬за, че е най-до¬б¬ри¬ят в на¬ша¬та дър¬жа¬ва за въз¬ра¬ст¬та си. През м.се¬п-тем¬в¬ри мин.год. на Све¬то¬в¬но¬то от¬бор¬но пър¬вен¬с¬т¬во за ве¬те¬ра¬ни /над 40 г.б.а./ в град Ис¬там¬бул /Тур¬ция/ Б.Чер¬вен¬ков и д-р Д.Ка¬ме¬нов из¬во¬ю¬ва¬ха брон¬зо¬ви ме¬да¬ли за Ре¬пу¬б¬ли¬ка Бъл¬га¬рия. Тря-б¬ва да от¬бе¬ле¬жа и до¬с¬той¬но¬то пре¬д¬с¬та¬вя¬не на на¬ши¬те съ¬с¬те¬за¬те¬ли на го¬ле¬мия ме¬ж¬ду¬на¬ро¬ден те-нис тур¬нир на ма¬са, ор¬га¬ни¬зи¬ран от СК „Фе¬нер¬ба¬х¬че” Ис¬там¬бул, ка¬то арх.Ге¬ор¬ги Ми¬хай¬лов за¬во¬ю-ва сре¬бъ¬рен ме¬дал, а Б.Чер¬вен¬ков – брон¬зов.
– С ка¬к¬ва ма¬те¬ри¬ал¬на ба¬за раз¬по¬ла¬га¬те? Има¬те ли спон¬со¬ри в те¬зи тру¬д¬ни, не са¬мо във фи¬нан¬со¬во от¬но¬ше¬ние вре¬ме¬на?
-През ми¬на¬ла¬та го¬ди¬на се сдо¬би¬х¬ме с 4 про¬фе¬си¬о¬нал¬ни те¬нис ма¬си, вне¬се¬ни от Гер¬ма¬ния, за ко¬е-то го¬ре¬що бла¬го¬да¬рим на кме¬т¬с¬кия екип на об¬щи¬на Бал¬чик, ка¬к¬то и на аде¬к¬ва¬т¬но¬то раз¬би¬ра¬не на на¬ши¬те об¬щин¬с¬ки съ¬ве¬т¬ни¬ци, про¬я¬ви¬ли за¬г¬ри¬же¬ност и дал¬но¬ви¬д¬ност, не са¬мо за то¬зи въл¬ну¬ващ и за¬в¬ла¬дя¬ващ спорт. Пет от ма¬си¬те се на¬ми¬рат в ОУ „Св.Св.Ки¬рил и Ме¬то¬дий” и 4 в ОУ „Ан¬тим I”. Тук тря¬б¬ва да спо¬ме¬на по¬зи¬ти¬в¬на¬та за¬ин¬те¬ре¬со¬ва¬ност и от¬го¬вор¬ност на ди¬ре¬к¬то¬ра Ста¬ни¬с¬лав Ни¬ко-лов, кой¬то ни пре¬до¬с¬та¬ви фи¬з¬кул¬тур¬ния са¬лон на учи¬ли¬ще¬то след ос¬но¬вен ре¬монт на ос¬ве¬т¬ле¬ни-е¬то на за¬ла¬та, ос¬ве¬жен и ос¬тъ¬к¬лен.
Тук д-р Ка¬ме¬нов спо¬ме¬на, че е сфор¬ми¬ра¬на се¬к¬ция по те¬нис на ма¬са към клу¬ба за по¬д¬ра¬с¬т¬ва¬щи¬те по¬ко¬ле¬ния, ка¬то кан¬ди¬да¬ти¬те не са мал¬ко. Съ¬що та¬ка тря¬б¬ва да по¬д¬чер¬тая, че ос¬но¬в¬но с то¬ва се за¬ни¬ма¬ва пре¬по¬да¬ва¬те¬лят по фи¬зи¬че¬с¬ко въз¬пи¬та¬ние Кой¬чо Ял¬нъ¬зов и е по¬ел из¬ця¬ло по¬д¬го¬то¬в¬ка¬та на де¬ца¬та от 5 до 8 клас. То¬ва са най-сър¬ца¬ти¬те уче¬ни¬ци, ко¬и¬то се ста¬ра¬ят в тре¬ни¬ро¬в¬ки¬те: Мар¬тин Три¬фо¬нов, Иван Ива¬нов, Йо¬с¬ко Се¬в¬да¬ли¬нов, Ал¬дин Ха¬ли¬лов, Де¬нис Дер¬виш, Ге¬на¬ди Ди¬ми¬т¬ров, Ни¬ко¬лай Ане¬щев, Пла¬мен Ан¬д¬ре¬ев и др.
Учи¬те¬лят К.Ял¬нъ¬зов спо¬де¬ли с мен, че от но¬ва¬та уче¬б¬на го¬ди¬на 2012/2013 г. има ве¬че план да се уве¬ли¬чи гру¬па¬та с уча¬с¬ти¬е¬то на мо¬ми¬че¬та и се¬к¬ци¬я¬та да ста¬не със сме¬се¬но уча¬с¬тие. За то¬ва е ну-жен опи¬тът и ав¬то¬ри¬те¬та на из¬тъ¬к¬на¬ти¬те ни май¬с¬то¬ри Б.Чер¬вен¬ков, Д.Ка¬ме¬нов, Г.Ми¬хай¬лов, В.Бо-бев и др. В се¬к¬ци¬я¬та тря¬б¬ва да се вклю¬чат и де¬ца от дру¬ги¬те учи¬ли¬ща, за¬що¬то има¬ме на ли¬це от-ли¬ч¬на ма¬те¬ри¬ал¬на ба¬за в сра¬в¬не¬ние до¬ри с об¬ла¬с¬т¬ни¬те гра¬до¬ве Вар¬на, Си¬ли¬с¬т¬ра, Шу¬мен. Да има-ме ед¬на на¬де¬ж¬д¬на при¬ем¬с¬т¬ве¬ност в клу¬ба по те¬нис на ма¬са, ка¬к¬то в ле¬ка¬та ат¬ле¬ти¬ка, во¬до¬мо¬тор-ни¬те и ве¬т¬ро¬хо¬д¬ни спор¬то¬ве, в ша¬ха. А още от то¬зи ме¬сец се на¬дя¬ва да се про¬ве¬де ме¬ж¬ду¬у¬чи¬ли¬щ-но съ¬с¬те¬за¬ние, за да се из¬г¬ра¬ж¬да кон¬ку¬рен¬т¬но¬с¬по¬со¬б¬ност.
-Какво предстои на клуба д-р Каменов?
-Още през м.май в гр.Вар¬на ще се про¬ве¬де ре¬пу¬б¬ли¬кан¬с¬ко ли¬ч¬но пър¬вен¬с¬т¬во за ве¬те¬ра¬ни, ре¬пу¬б-ли¬кан¬с¬ко от¬бор¬но пър¬вен¬с¬т¬во в гр.Пло¬в¬див през м.юни. Ут¬вър¬ди¬ли¬ят се ме¬ж¬ду¬на¬ро¬ден тур¬нир в Ал¬бе¬на през м.юли; през м.ав¬густ и се¬п¬тем¬в¬ри – тур¬ни¬ри в гр.Вар¬на и Бур¬гас. Ка¬то не за¬б¬ра¬вям и дву¬с¬т¬ран¬ни¬те сре¬щи ме¬ж¬ду Бал¬чик и Ка¬вар¬на, Вар¬на, Шу¬мен, Си¬ли¬с¬т¬ра и др. А през м.ок¬том¬в¬ри има¬ме по¬ка¬на за тур¬ни¬ра в гр.Ис¬там¬бул.
-На¬с¬ро¬ч¬ва¬те ли ня¬ка¬к¬во ме¬ро¬п¬ри¬я¬тие за от¬чи¬та¬не на Ва¬ша¬та дей¬ност?
-То¬ва ще ста¬не през м.май в на¬ве¬че¬ри¬е¬то на пра¬з¬ни¬ка на Бал¬чик – 24 май, ка¬то смя¬там да уве¬ли-чим мал¬ко член¬с¬ки¬ят внос, кой¬то се¬га е сим¬во¬ли¬чен – 1 лв. на ме¬сец.
Интервю:
Георги ЙОВЧЕВ

Коментарите са затворени.