Проект за детските градини “Ние играем и учим заедно”

Feb 1st, 2012 | От | Category: В РЕГИОНА

През ми­на­ла­та се­д­ми­ца пред ме­ди­и­те в Бал­чик бе­ше пре­д­с­та­вен про­е­к­тът на Ро­сен Же­ля­з­ков, ма­ги­с­тър от ВИНС Вар­на на стой­ност 142 279.74 лв. Про­е­к­тът се на­ри­ча „Ние иг­ра­ем и учим за­е­д­но” и е свър­зан с по­ла­га­не­то на спе­ци­ал­ни гри­жи за ин­те­г­ри­ра­не­то на де­ца­та от ром­с­ки­те квар­та­ли „Из­ток”, Ва­сил Ле­в­с­ки”и Та­тар­с­ка­та ма­ха­ла в Бал­чик и кв.”Мла­дост” в с.Об­ро­чи­ще. Ан­га­жи­ра­ни са ка­то бе­не­фи­ци­ен­ти съ­о­т­ве­т­ни­те це­ло­д­не­в­ни де­т­с­ки гра­ди­ни „Здра­вец”, „Зна­ме на ми­ра”, „Чай­ка”/гр.Бал­чик/и „Пър­ви юни” /с.Об­ро­чи­ще/. Ръ­ко­во­ди­тел на про­е­к­та е Ди­ми­тър Ди­ми­т­ров от Ди­ре­к­ция „Ев­ро­фон­до­ве, ев­ро­п­ро­е­к­ти, ту­ри­зъм и еко­ло­гия”.
Ще се на­п­ра­ви въз­мо­ж­но­то де­ца­та да об­щу­ват на бъл­гар­с­ки език, кой­то да ус­во­ят на ни­во за пър­ви клас, без да се раз­де­лят по ези­ков, ет­но-кул­ту­рен или друг при­з­нак. Ще се ра­бо­ти и за ин­фор­ми­ра­но­ст­та на ро­ди­те­ли­те за по­л­за­та от по­се­ще­ние на де­т­с­ка­та гра­ди­на.
В про­е­к­та ще бъ­дат об­х­ва­на­ти 144 де­ца в 8 гру­пи, къ­де­то до­б­ре по­д­го­т­ве­ни по про­е­к­та учи­те­ли ще из­вър­ш­ват ин­тер­кул­тур­но об­ра­зо­ва­ние и ра­бо­та в сре­да, в ко­я­то бъл­гар­с­ки­ят език не е май­чин. Пре­д­ви­ж­дат се 496 ча­са и с уча­с­тие на 110 ро­ди­те­ли. Про­е­к­тът е 11-ме­се­чен и ще при­к­лю­чи в края на 2012 г.
И учи­те­ли, и ро­ди­те­ли, и об­ще­с­т­ве­ност ще се убе­дят, че то­ва е ед­на се­ри­о­з­на ин­ве­с­ти­ция в бъ­де­ще­то, от ко­я­то ще има ну­ж­да и за­на­пред.
Маруся КОСТОВА

Коментарите са затворени.