Културните претенции на Македония

Feb 1st, 2012 | От | Category: В РЕГИОНА, ДРУГИ, ПОЗИЦИИ, ПОЛИТИКА

На Бал­ка­ни­те лъ­жи­те и ис­то­ри­я­та че­с­то сме­нят ме­с­та­та си и , ако до ско­ро вси­ч­ко то­ва се па­зе­ше за въ­т­ре­ш­на кон­су­ма­ция то  Ма­ке­дон­с­ко­то пра­ви­тел­с­т­во пре­ди  2 го­ди­ни ре­ши да от­во­ри ус­ти­те на вси­ч­ки още по­ве­че с про­е­к­та „ Ско­пие 2014”. Иде­я­та на про­е­к­та е  да се за­т­вър­ди още по­ве­че вя­ра­та на ма­ке­дон­с­ки­те гра­ж­да­ни,че са на­с­ле­д­ни­ци на  ан­ти­ч­на Ма­ке­до­ния и на Але­к­сан­дър Ма­ке­дон­с­ки. Ка­то част от про­е­к­та в цен­тъ­ра на сто­ли­ца­та се стро­ят сгра­ди в ба­ро­ков стил. БТВ из­лъ­чи ре­пор­таж на 28.01 зя  Ре­пу­б­ли­ка  Ма­ке­до­ния по „ БТВ Ре­пор­те­ри­те” от къ­де­то се ви­дя ,че мно­го  ма­ке­дон­ци ве­че се смя­тат за на­с­ле­д­ни­ци на ан­ти­ч­на Ма­ке­до­ния, а цен­тъ­ра на Ско­пие  при­ли­ча на Ди­с­ни­ленд  ма­с­ка­рад, де­ко­ри, при­ка­з­ни ге­рои и ка­к­во ли още не.Лю­б­чо Ге­ор­ги­е­в­с­ки ми­ни­с­тър-пре­д­се­да­тер на Ма­ке­до­ния от 1998-2002г. и ли­дер на ВМРО- На­ро­д­на пар­тия, из­ка­за въз­му­ще­ни­е­то си, но ка­к­во от то­ва ,ма­с­ка­ра­да про­дъл­жа­ва.
Да се сме­еш ли да пла­чеш ли? То­ва е пър­во­то не­що ко­е­то из­п­лу­ва в гла­ва­та ми след ка­то из­г­ле­дах ре­пор­та­жа. Та­къв аб­сурд се ра­ж­да ря­д­ко в ис­то­ри­я­та на чо­ве­че­с­т­во­то, а на­шия да­же си  по­ви­ка и  ко­ми­сия. Ко­ми­си­я­та по вън­ш­ни ра­бо­ти към Ев­ро­пар­ла­мен­та при­зо­ва Ма­ке­до­ния да съ­з­да­де с Бъл­га­рия ек­с­пер­т­на ко­ми­сия по ис­то­рия и об­ра­зо­ва­ние. Цел­та на та­зи ко­ми­сия е да до­при­не­се за обе­к­ти­в­на­та ин­тер­п­ре­та­ция на ис­то­ри­я­та, да за­си­ли съ­т­ру­д­ни­че­с­т­во­то на ака­де­ми­ч­ни­те сре­ди и да до­при­не­се за по­зи­ти­в­ни на­г­ла­си на мла­до­то по­ко­ле­ние кам сво­и­те съ­се­ди.
Бъл­гар­с­ки­те ев­ро­де­пу­та­ти от вси­ч­ки по­ли­ти­че­с­ки гру­пи се обе­ди­ни­ха око­ло на­ци­о­нал­на­та по­зи­ция и гла­су­ва­ха ед­на­к­во от­но­с­но ня­кой те­к­с­то­ве в до­к­ла­да. Мно­го ев­ро­де­пу­та­ти из­ка­з­ват ра­зо­ча­ро­ва­ни­е­то си от ли­п­са­та на на­пре­дък в че­с­т­ва­не на об­щи ис­то­ри­че­с­ки съ­би­тия ме­ж­ду  Ма­ке­до­ния и не­й­ни­те съ­се­ди. Раз­би­ра се то­ва със све­ря­ва­не­то на ис­то­ри­я­та  е се­ри­о­зен ша­мар от­п­ра­вен към пра­ви­тел­с­т­во­то на Ма­ке­до­ния. От­как съ­ще­с­т­ву­ва Ма­ке­до­ния  ,се опи­т­ва да из­г­ра­ж­да сво­е­то ми­на­ло от кра­ж­ба на чу­ж­да ис­то­рия. От Гър­ция – ан­ти­ч­но­ст­та   , а от Бъл­га­рия за жа­лост вси­ч­ко ос­та­на­ло. Тъ­ж­но ,но факт! Ос­та­ва ни са­мо да се на­дя­ва­ме,че ко­ми­си­я­та от Ев­ро­пар­ла­мен­та ще от­съ­ди  ис­ти­на­та  и ис­то­ри­я­та на Бъл­га­рия ще си ос­та­не  бъл­гар­с­ка.
Ге­ор­ги Зл. ГЕ­ОР­ГИ­ЕВ

Коментарите са затворени.