Студът не ги спря

Feb 1st, 2012 | От | Category: ВАЖНА

На 27.01.2012 г. от 18.00 ча­са, в мал­ка­та за­ла на чи­та­ли­ще „Па­и­сий Хи­лен­дар­с­ки”  Бал­чик, се про­ве­де го­ди­ш­но от­че­т­но съ­б­ра­ние на ФК „Чер­но­мо­рец”  Бал­чик, при сле­д­ния дне­вен ред:

1. От­чет за спор­т­на­та и фи­нан­со­ва 2011 го­дина

2. Из­бор на уп­ра­ви­те­лен съ­вет

3. Разни.

По пър­ва то­ч­ка от дне­в­ния ред ду­ма­та бе да­де­на на пре­д­се­да­те­ля на УС г-н Ата­нас Ата­на­сов, кой­то за­по­з­на де­ле­га­ти­те на об­що­то съ­б­ра­ние с по­с­ти­г­на­ти­те ре­зул­та­ти в спор­т­но – съ­с­те­за­тел­на­та дей­ност на мъ­ж­кия от­бор на ФК „Чер­но­мо­рец”  Бал­чик и вси­ч­ки гру­пи от де­т­с­ко-юно­ше­с­ка­та шко­ла на клу­ба. От пре­д­с­та­ве­на­та ин­фор­ма­ция ста­на яс­но, че вси­ч­ки от­бо­ри на ФК „Чер­но­мо­рец”  Бал­чик се на­ми­рат на не­за­ви­д­но­то 10  то мя­с­то във вре­мен­но­то кла­си­ра­не в съ­о­т­ве­т­ни­те пър­вен­с­т­ва, в ко­и­то взе­мат    участие.

Де­ле­га­ти­те бя­ха за­по­з­на­ти и с от­че­та на из­вър­ше­ни­те раз­хо­ди за из­д­ръ­ж­ка на ФК „Чер­но­мо­рец”  Бал­чик. Ин­фор­ма­ци­я­та  не бе до­с­та­тъ­ч­но по­д­ро­б­на, ко­е­то не да­де въз­мо­ж­ност да се при­до­бие то­ч­на пре­д­с­та­ва за фа­к­ти­че­с­ко­то фи­нан­со­во съ­с­то­я­ние на клу­ба. Чо­век ос­та­ва с впе­ча­т­ле­ни­е­то, че има ин­фор­ма­ция, ко­я­то не би тря­б­ва­ло да ста­не до­с­то­я­ние на чле­но­ве­те на фу­т­бол­ния клуб и да по­лу­чи пу­б­ли­ч­ност.

След про­чи­та на ин­фор­ма­ци­я­та един­с­т­вен са­мо г-н Иван Въл­чи­но­в­с­ки, тре­ньор в ДЮШ, из­ка­за сво­е­то мне­ние за ра­бо­та­та в де­т­с­ко  юно­ше­с­ка­та шко­ла и про­б­ле­ми­те, ко­и­то ги съ­пъ­т­с­т­ват, ка­к­то и за не­до­б­ра­та ор­га­ни­за­ция в кон­к­ре­т­ни слу­чаи по вре­ме на фу­т­бол­ни­те сре­щи и след тях. От­бе­ля­за, че до­бър и об­на­де­ж­да­ващ за мо­мен­та е фа­к­тът, че има въз­пи­та­ни­ци от на­ша­та шко­ла, ко­и­то иг­ра­ят ве­че в юно­ше­с­ки­те гар­ни­ту­ри на ПФК „Чер­но мо­ре”  Вар­на, ка­то Ва­ле­ри Въ­лев, вра­тар, из­ра­с­нал с по­мо­щ­та на г-н Пе­т­ко Пе­т­ков  тре­ньор на вра­та­ри­те в ДЮШ на ФК „ Чер­но­мо­рец”  Бал­чик, ка­к­то и въз­пи­та­ни­ци­те на г-н Ра­фа­ил Кръ­с­тев до ос­ми клас  Ди­ми­тър Кир­чев и Ни­ко­ла Да­мя­нов, ка­то по­с­ле­д­ни­ят е в про­е­к­то­на­ци­о­нал­ния съ­с­тав по фу­т­бол на Ре­пу­б­ли­ка Бъл­га­рия за юно­ши до 17 го­ди­ни.

За из­бор на пе­т­ч­ле­нен уп­ра­ви­те­лен съ­вет, от де­ле­га­ти­те на об­що­то съ­б­ра­ние, бе пре­д­ло­же­на и ут­вър­де­на три­ч­лен­на ко­ми­сия, с пре­д­се­да­тел Ан­тон Хри­с­тов и чле­но­ве То­ни Зла­т­ков и Же­ч­ко Ди­ми­т­ров, ко­я­то да ор­га­ни­зи­ра и про­ве­де из­бо­ра. Бя­ха на­п­ра­ве­ни де­вет пре­д­ло­же­ния на чле­но­ве на об­що­то съ­б­ра­ние, ко­и­то да уча­с­т­ват в на­д­п­ре­ва­ра­та. В край­на сме­т­ка, след про­ве­де­но­то гла­су­ва­не, бя­ха из­б­ра­ни и но­ви­те чле­но­ве на уп­ра­ви­тел­ния съ­вет: Ата­нас Ата­на­сов, Св. Ан­до­нов, Ми­т­ко То­шев, Си­ме­он Ди­ми­т­ров и Ав­гу­с­тин Кръ­ч­ма­ров. По  къ­с­но след про­ве­ж­да­не­то на сво­е­то пър­во за­се­да­ние но­ви­ят уп­ра­ви­те­лен съ­вет из­би­ра за пре­д­се­да­тел г-н Ми­т­ко То­шев и за не­гов за­ме­с­т­ник г-н Си­ме­он Ди­ми­т­ров.

И след то­ва про­ве­де­но от­че­т­но-из­бор­но съ­б­ра­ние ос­та­ват мно­го не­из­ве­с­т­ни за бъ­де­ще­то на клу­ба. Ве­че ка­то, че ли ста­на тра­ди­ция да не при­съ­с­т­ват пре­д­с­та­ви­те­ли от уп­ра­в­лен­с­ки­те стру­к­ту­ри на об­щин­с­ка ад­ми­ни­с­т­ра­ция Бал­чик или пре­д­с­та­ви­те­ли на об­щин­с­кия съ­вет Бал­чик, хо­ра на ко­и­то мо­гат да се за­да­дат въ­п­ро­си или да се да­дат идеи и пре­д­ло­же­ния за по­до­б­ря­ва­не на ор­га­ни­за­ци­я­та на ра­бо­та във ФК „Чер­но­мо­рец”  Бал­чик във вси­ч­ки по­со­ки на дей­с­т­вие. По­лу­че­ни­те ре­зул­та­ти „го­во­рят са­ми”!

На­де­ж­ди­те, ка­к­то ви­на­ги ос­та­ват! На­пред! Да жи­вее ФК „ Чер­но­мо­рец”  Бал­чик.

Павлин ПАВЛОВ

 

Коментарите са затворени.