Бабинден в Родилно отделение

Jan 25th, 2012 | От | Category: В РЕГИОНА

Ар­зу ле­вент Са­ли е вто­ро­то бе­бе за го­ди­на­та, ро­де­но в Ро­дил­но от­де­ле­ние на МБАЛ Бал­чик. Май­ка­та е Бир­сент Му­с­та­фа Ри­за, а ба­ща­та Ле­вент Са­ли Ри­за от Бал­чик. Мал­ко­то мо­ми­чен­це е 3 600 гр., 50 см.
През ми­на­ла­та го­ди­на са се ро­ди­ли 112 бе­бе­та, ко­е­то е по-мал­ко от 2010 г.
Пра­з­ни­кът на ро­дил­на­та по­мощ от­бе­ля­за­ха д-р Ди­мо­ва, д-р Ге­ор­ги­ев, д-р Ра­ди­лов, д-р Вой­чев и д-р Ди­ми­т­ров, аку­шер­ки­те Ка­на­в­ро­ва, Хин­ко­ва, Въ­ле­ва, Мюр­сел, Да­до­ва, Ива­но­ва, Ча­мур­лий­с­ка, са­ни­тар­ки­те Ле­ман, Ан­то­а­не­та, Ми­ла­ди­на, На­де­ж­да и Йор­дан­ка.
Ре­да­к­ци­я­та по­же­ла­ва на РО удо­в­ле­т­во­ре­ние от про­фе­си­я­та с мно­го здра­ви бе­бе­та.
                                                    Маруся КОСТОВА

Коментарите са затворени.