ДЗИ Балчик ще работи в обновен офис

Jan 25th, 2012 | От | Category: ВАЖНА

На 23 яну­а­ри 2012 г. ДЗИ за­по­ч­на ра­бо­та в об­но­ве­ния си офис в ста­ра­та сгра­да на БНБ, къ­де­то са от 1974 г. Дър­жа­в­ни­ят за­с­т­ра­хо­ва­те­лен ин­с­ти­тут съ­ще­с­т­ву­ва и на­д­г­ра­ж­да сво­я­та дей­ност от 1954 г. През 2011 г.бе обя­вен за “За­с­т­ра­хо­ва­тел на го­ди­на­та”, пръв в ли­де­ро­за­с­т­ра­хо­ва­не­то.
На тър­же­с­т­во­то и ко­к­тей­ла по слу­чай вли­за­не­то в об­но­ве­ния офис при­съ­с­т­ва­ха чле­но­ве на Уп­ра­ви­тел­ния съ­вет на цен­т­рал­но­то уп­ра­в­ле­ние в Со­фия – Ед­гар Ван Аал­с­тет – ди­ре­к­тор мар­ке­тинг и со­б­с­т­ве­ник, Иван Ге­ор­ги­ев, Цан­ко Кръ­с­тев; Вен­ци­с­лав Фи­ли­пов/ре­ги­о­на­лен ме­ни­джър за Се­ве­ро­и­з­то­чен ра­йон, ко­ле­ги от До­б­рич, Ка­вар­на, Тер­вел и Бал­чик.
Отец Стра­тия Але­к­сан­д­ров из­вър­ши тър­же­с­т­вен во­до­с­вет за здра­ве на ра­бо­те­щи­те в ДЗИ и за мно­го ус­пе­хи през но­ва­та го­ди­на в но­вия офис.
Един­с­т­ве­но ДЗИ пра­ви за­с­т­ра­хо­в­ка „Жи­вот”. Той е во­дещ и при за­с­т­ра­хо­в­ки иму­ще­с­т­во, ав­то­мо­би­ли, ка­с­ко, гра­ж­дан­с­ка.
Ди­ре­к­то­рът на ДЗИ Бал­чик Бой­ка Не­й­че­ва и не­й­ни­те спе­ци­а­ли­с­ти Вя­ра Ха­ра­лам­бо­ва и Вла­д­ка Па­на­йо­то­ва се на­дя­ват още през пър­во­то три­ме­се­чие да по­с­ти­г­нат по-го­ля­ма­та част от го­ди­ш­ния план за за­с­т­ра­хо­ва­не.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Маруся КОСТОВА

Коментарите са затворени.