Празник в клуба на учителите

Jan 25th, 2012 | От | Category: В РЕГИОНА

Ме­сец яну­а­ри е бо­гат на пра­з­ни­ци. Ето за­що чле­но­ве­те на Клу­ба на учи­те­ли­те – пен­си­о­не­ри ре­ши­ха да съ­че­та­ят вси­ч­ки­те в един ден.
Тър­же­с­т­во­то за­по­ч­на с пре­съ­з­да­ва­не на ри­ту­а­ла „Ба­бин­ден” по стар на­ро­ден оби­чай.
Ма­си­те бя­ха от­ру­па­ни с раз­ли­ч­ни блю­да, ко­и­то по­ка­з­ва­ха сръ­ч­но­ст­та и ку­ли­нар­ни­те уме­ния на ко­ле­ж­ки­те.
Том­бо­ла­та и ви­к­то­ри­на­та вне­со­ха осо­бен ко­ло­рит на ме­ро­п­ри­я­ти­е­то.
Пе­с­ни и тан­ци ог­ла­си­ха са­ло­на.
Ръ­ко­во­д­с­т­во­то по­ло­жи ста­ра­ние да раз­но­о­б­ра­зи жи­во­та на сво­и­те чле­но­ве и за ня­кол­ко ча­са да ги от­къ­с­не от еже­д­не­в­ни­те гри­жи и тре­во­ги, ко­и­то съ­пъ­т­с­т­ват все­ки пен­си­о­нер.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     Иванка АТАНАСОВА

Коментарите са затворени.