Предложение за взаимопомощ

Jan 25th, 2012 | От | Category: БЛАГОДАРНОСТИ, обяви

Обе­ди­не­ни в бор­ба­та сре­щу дро­га­та , гру­па от май­ки сблъ­с­ка­ли се с про­б­ле­ма “На­р­ко­за­ви­си­мост” пре­д­ла­гат сво­я­та по­д­к­ре­па за вси­ч­ки за­ви­си­ми, же­ла­е­щи да се из­мъ­к­нат от бла­то­то и за те­х­ни­те ро­ди­те­ли и бли­з­ки, же­ла­е­щи да им по­мо­г­нат.
Ние можем:
1. Да да­дем ин­фор­ма­ция за ме­с­та за ле­че­ние и за на­чи­на да се осъ­ще­с­т­ви връ­з­ка с тях;
2. Да изслушаме с разбиране;
3. Да спо­де­лим опит по въ­п­ро­си , на ко­и­то все­ки тър­си своя от­го­вор, а имен­но:
– как да раз­бе­рем, че де­ца­та ни упо­т­ре­бя­ват на­р­ко­ти­ци;
– как да им  по­мо­г­нем  да на­п­ра­вят пър­ва­та стъ­п­ка за ле­че­ние;
– как да ги  по­д­к­ре­пя­ме , ко­га­то са за­по­ч­на­ли  ле­че­ние;
По­с­ле­д­на­та не­де­ля  на все­ки ме­сец  от 13.00 ча­са  в клу­ба на пен­си­о­не­ра на ул.”Ди­о­ни­со­по­лис” № 3, ед­на от нас оча­к­ва за­ви­си­ми или ро­ди­те­ли за пър­ва сре­ща, ко­и­то мо­гат да спо­де­лят про­б­ле­ми­те си в  ин­ди­ви­ду­а­лен раз­го­вор.
От 14.00 часа са редовните ни срещи.

За по­ве­че ин­фор­ма­ция тел: 0579/72160; 0885044574  Сто­ян­ка Йор­да­но­ва
E-mail: maiki_balchik@abv.bg

Коментарите са затворени.