Покана за сесия на ОбС-Балчик

Jan 25th, 2012 | От | Category: В РЕГИОНА, Общински новини

На ос­но­ва­ние чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА, на 26.01.2012 го­ди­на (че­т­вър­тък) от 9.00 ча­са, в за­ла­та на об­щин­с­ка ад­ми­ни­с­т­ра­ция, пър­ви етаж, ще се про­ве­де за­се­да­ние на об­щин­с­ки съ­вет – Бал­чик, при сле­д­ния
Д Н Е В Е Н   Р Е Д:
1. Пре­д­ло­же­ние за уч­ре­дя­ва­не въз­ме­з­д­но пра­во на стро­еж в по­л­за на НЕК ЕАД вър­ху ча­с­ти от по­зем­ле­ни имо­ти об­щин­с­ка со­б­с­т­ве­ност.
Вно­си­тел: Ни­ко­лай Ан­ге­лов – кмет на об­щи­на­та
2. Пре­д­ло­же­ние за одо­б­ря­ва­не на ПУП – План за за­с­т­ро­я­ва­не за ПИ № 78639.24.98 по ка­да­с­т­рал­на­та кар­та на с. Цър­к­ва.
Вно­си­тел: Ни­ко­лай Ан­ге­лов – кмет на об­щи­на­та
3. Пре­д­ло­же­ние за упъл­но­мо­ща­ва­не кме­та на об­щи­на Бал­чик да по­д­пи­ше За­пис на за­по­вед от об­щи­на Бал­чик, в по­л­за на Ми­ни­с­тер­с­т­во­то на окол­на­та сре­да и во­ди­те (МОСВ), обе­з­пе­ча­ва­ща аван­со­во пла­ща­не по До­го­вор № DIR-51011119-C015 от 21.12.2011 г., и склю­че­но към не­го Спо­ра­зу­ме­ние за по­д­го­то­в­ка на ин­ве­с­ти­ци­о­нен про­ект за из­пъл­не­ни­е­то на про­ект „Ре­ха­би­ли­ти­ра­не на ПСОВ – Ал­бе­на, об­щи­на Бал­чик”.
Вно­си­тел: Ни­ко­лай Ан­ге­лов – кмет на об­щи­на­та
4. Пре­д­ло­же­ние за пре­к­ра­тя­ва­не на съ­со­б­с­т­ве­ност ме­ж­ду об­щи­на Бал­чик и “МА­РИ­НОВ” ЕО­ОД.     Вно­си­тел: Ни­ко­лай Ан­ге­лов – кмет на об­щи­на­та
5. Пре­д­ло­же­ние за при­е­ма­не на Про­г­ра­ма за уп­ра­в­ле­ние и раз­по­ре­ж­да­не с имо­ти­те – об­щин­с­ка со­б­с­т­ве­ност в об­щи­на Бал­чик през 2012 го­ди­на.
Вно­си­тел: Ни­ко­лай Ан­ге­лов – кмет на об­щи­на­та
6. Пре­д­ло­же­ние за про­да­ж­ба чрез пу­б­ли­чен търг на об­щин­с­ки имот, с иден­ти­фи­ка­тор № 02508.72.98 по ка­да­с­т­рал­на­та кар­та на град Бал­чик.
Вно­си­тел: Ни­ко­лай Ан­ге­лов – кмет на об­щи­на­та
7. Пре­д­ло­же­ние за про­да­ж­ба чрез пу­б­ли­чен търг на об­щин­с­ки имот, с иден­ти­фи­ка­тор № 02508.69.111 по ка­да­с­т­рал­на­та кар­та на град Бал­чик.
Вно­си­тел: Ни­ко­лай Ан­ге­лов – кмет на об­щи­на­та
8. Пре­д­ло­же­ние за ут­вър­ж­да­ва­не на нов съ­с­тав на ме­с­т­на­та ко­ми­сия по чл. 8, ал. 2 от ЗУЖВГМЖСВ.     Вно­си­тел: Ни­ко­лай Ан­ге­лов – кмет на об­щи­на­та
9. Пре­д­ло­же­ние за взе­ма­не на ре­ше­ние за от­да­ва­не под на­ем на имо­ти – пу­б­ли­ч­на об­щин­с­ка со­б­с­т­ве­ност (Здра­в­на слу­ж­ба с. Об­ро­чи­ще, Здра­в­на слу­ж­ба с. Се­но­кос, Здра­в­на слу­ж­ба с. Со­ко­ло­во).     Вно­си­тел: Ни­ко­лай Ан­ге­лов – кмет на об­щи­на­та
10. Пре­д­ло­же­ние за ут­вър­ж­да­ва­не на со­ци­ал­ни при­до­би­в­ки в за бю­дже­т­на­та 2012 го­ди­на.
Вно­си­тел: Ни­ко­лай Ан­ге­лов – кмет на об­щи­на­та
11. Пре­д­ло­же­ние за до­пъл­не­ние на т. 1.3 на Ре­ше­ние 846 по Про­то­кол № 66 от за­се­да­ние на об­щин­с­ки съ­вет – Бал­чик, про­ве­де­но на 27.07.2011 го­ди­на.
Вно­си­тел: Ни­ко­лай Ан­ге­лов – кмет на об­щи­на­та
12. Пре­д­ло­же­ние за одо­б­ря­ва­не на План сме­т­ка за 2012 го­ди­на.
Вно­си­тел: Ни­ко­лай Ан­ге­лов – кмет на об­щи­на­та
13. Пре­д­ло­же­ние за про­мя­на Съ­ве­та на ди­ре­к­то­ри­те на АД “ТИ­ХИЯ КЪТ” от кво­та­та на об­щи­на Бал­чик.     Вно­си­тел: д-р Урал Бе­ки­ров – об­щин­с­ки съ­ве­т­ник
14.  Пре­д­ло­же­ние за про­мя­на Съ­ве­та на ди­ре­к­то­ри­те на “Спа цен­тър Бал­чик” от кво­та­та на об­щи­на Бал­чик.     Вно­си­тел: Хри­с­то Ни­ко­лов Хри­с­тов – об­щин­с­ки съ­ве­т­ник
15. Пре­д­ло­же­ние за от­пу­с­ка­не на фи­нан­со­ви по­мо­щи.
Вно­си­тел: д-р Мар­га­ри­та Ка­ли­но­ва – об­щин­с­ки съ­ве­т­ник
16. Раз­ни
При­съ­с­т­ви­е­то Ви, ка­то об­щин­с­ки съ­ве­т­ник е ЗА­ДЪЛ­ЖИ­ТЕЛ­НО! Съ­г­ла­с­но чл. 34, ал. 1, 2 и 3 от ЗМСМА, вре­ме­то през ко­е­то сте ан­га­жи­ран /а/, ка­то об­щин­с­ки съ­ве­т­ник, се счи­та за не­п­ла­тен слу­же­бен от­пуск.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               Ви­к­тор ЛУЧИЯНОВ – Пре­д­се­да­тел на ОбС-Бал­чик

Коментарите са затворени.