Да запалим свещ …

Jan 25th, 2012 | От | Category: ДРУГИ, ПОЗИЦИИ, ЦЪРКОВНИ

Об­съ­ж­да­ха се дъл­го про­б­ле­ми­те око­ло ви­с­ши­те ду­хо­в­ни­ци и Све­тия Си­нод. Ед­ни за­щи­та­ва­ха, дру­ги ата­ку­ва­ха бо­жи­и­те слу­жи­те­ли, а и здра­во бе за­ха­пан ко­ка­лът на Све­та­та  цър­к­ва. Кой ка­ра скъп ав­то­мо­бил, кой е со­б­с­т­ве­ник на фир­ма за тран­с­п­лан­та­ция, как би­ят кам­ба­ни­те в цял град по по­вод сва­т­ба­та на из­ве­с­тен оли­гарх сре­щу  фи­ни­кий­с­ки зна­ци, все при­ме­ри от дей­с­т­ви­тел­но­ст­та. Тру­д­но се взе ре­ше­ние,из­с­т­ра­да­но и дъл­го, до раз­се­к­ре­тя­ва­не­то на до­ку­мен­ти­те. Но ста­на …..
Ко­ми­си­я­та обя­ви вче­ра име­на­та на ви­с­ши­те ду­хо­в­ни­ци от раз­ли­ч­ни из­по­ве­да­ния( и мю­ф­ти­и­те са в кю­па), ко­и­то са би­ли аген­ти. Име­на­та на 11 от  дей­с­т­ву­ва­щи­те14 ми­т­ро­по­ли­ти в Све­тия  Си­нод на БПЦ се зна­ят, а Ма­к­сим, Га­в­ри­ил, Ам­в­ро­сий и Ни­ко­лай не са в “ чер­ния спи­сък”. Ако вси­ч­ки бя­ха” чи­с­ти “ ня­ма­ше да има про­ти­во­дей­с­т­вие,ка­то ар­гу­мен­ти, че ви­ди­те ли ви­с­ши­яг клир не по­па­да в об­х­ва­та на За­ко­на, про­с­то ня­ма­ше да има по­вод за при­те­с­не­ние. Ста­ри­те ку­че­та бя­ха из­ро­ве­ни, скри­ти ис­ти­ни бя­ха пре­от­к­ри­ти. Вла­ди­ка­та Га­ла­к­ти­он ,бивш де­пу­тат, вер­бу­ван през 1981г. ще­д­ро раз­да­ва­ше ти­т­ла­та “ Ар­хонт” сре­щу( зли­те ези­ци твър­дят) 30 000 лв. Пле­вен­с­кия Иг­на­тий( агент Гер­ман­с­ки) най- яро­с­т­но е за­щи­та­ван от вла­ст­та “, за да бъ­дат за­ли­че­ни от вси­ч­ки кар­то­те­ки дан­ни­те”  Ки­рил, со­чен за ве­ро­я­тен на­с­ле­д­ник на Ма­к­сим на па­т­ри­ар­ше­с­кия трон е бил вер­бу­ван през 1976г. ка­то “се­к­ре­тен съ­т­ру­д­ник”  и въз­с­та­но­вен през  1989г. ка­то” агент”. Взе­мал па­ри, пи­сал до­но­си и още и още….
Са­мо­с­то­я­тел­на­та бъл­гар­с­ка цър­к­ва е от­во­ю­ва­на с мно­го жер­т­ви. Но не са­мо вя­ра­та е за­па­зи­ла на­ци­о­нал­ния дух , но и кри­ти­ч­но­ст­та. Бъл­га­ри­нът не е скло­нен да вяр­ва фа­на­ти­ч­но, да по­чи­та кул­то­ве.Обе­к­тът на мо­ли­т­ви и же­ла­ния не е за­дъл­жи­тел­но да бъ­де Го­с­под.Съ­ще­с­т­ву­ват и дру­ги бо­же­с­т­ва- на си­ла­та, на до­б­ро­та­та, на во­ля­та. Ка­к­то ка­з­ва поп Али­гор­ко “имай­те са­мо бог”. Сло­ва на че­шит, но вер­ни!
Ис­ти­на­та за ви­с­ши­те от­ци е от­б­лъ­с­к­ва­ща, мръ­с­на.Кое е ви­с­ше­то да до­но­с­ни­чиш, слу­х­тиш? Хра­мът по­ли­цей­с­ки уча­с­тък ли е? Ико­ни­те – на­д­зи­ра­те­ли? Би­б­ли­я­та- на­ръ­ч­ник по ра­зу­з­на­ва­не? Тру­д­но, мно­го тру­д­но ще се пре­г­лъ­т­не от ми­ря­ни­те та­зи со­па!! Пъ­тяг на­го­ре ве­че е за­т­во­рен, за­що­то Го­с­под, а и бъл­га­ри­те, вер­бу­ва­ни по­по­ве, не ис­кат! За­що­то ка­но­нът е на­ру­шен и те­зи хо­ра по­ве­че ня­мат пра­во да се на­ри­чат кня­зе на цър­к­ва­та. Да­ли пра­ве­д­ни­те ще на­ме­рят си­ли да сви­кат цър­ко­в­но на­ро­ден съ­бор и да ни­з­вер­г­нат ве­ро­о­т­с­тъ­п­ни­ци­те? Има оба­че и из­к­лю­че­ния- оне­зи бо­жи слу­жи­те­ли , ко­и­то че­тат сво­е­то пи­са­ние на кре­х­ка­та све­т­ли­на на ръ­ж­дя­са­ла­та ста­ра га­зе­на лам­па. И след тях ос­та­ва сле­да от чо­ве­ч­ност!
На­к­рая…. на­к­рая да за­па­лим по ед­на свещ , и пъ­тят ни да е ос­ве­т­лен!
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              Г.ЙОРДАНОВ- Гого

Коментарите са затворени.