Шистов газ

Jan 25th, 2012 | От | Category: В РЕГИОНА, ДРУГИ, ПОЗИЦИИ

Фран­ция и Гер­ма­ния за­б­ра­ни­ха ши­с­то­вия газ, Бъл­га­рия съ­що не тря­б­ва да ри­с­ку­ва. Не­ка се про­у­ч­ва, но пър­во тря­б­ва да има яс­но­та и гра­ни­ци за бе­зо­па­с­ност.
Още пре­ди ид­ва­не­то на но­ва­та 2012г. те­ма­та за ши­с­то­вия газ бе за­се­г­на­та до­с­та за­дъл­бо­че­но. Из­ка­з­ва­не от сор­та: „ Не ме ядо­с­вай­те, за­що­то ще по­д­пи­ша на инат” по­ро­ди­ха мно­го тре­во­га сред на­се­ле­ни­е­то. Ни­кой не е про­тив тър­се­не­то на но­ви енер­гий­ни из­то­ч­ни­ци и оси­гу­ря­ва­не на енер­гий­на не­за­ви­си­мост, но на ка­к­ва це­на? Фран­ция, Гер­ма­ния, Ка­на­да, Ав­с­т­ра­лия ка­к­то и 15 от аме­ри­кан­с­ки­те ща­ти ,са за­б­ра­ни­ли про­у­ч­ва­не­то и до­би­ва на ши­с­тов газ, за­що­то той крие опа­с­ност по от­но­ше­ние на здра­ве­то на хо­ра­та, жи­ве­е­щи в бли­з­ки­те ра­йо­ни.
Оха­йо за­б­ра­ня­ва до­би­ва на ши­с­тов газ за­ра­ди по­я­ва­та на зе­ме­т­ре­се­ния. 11 зе­ме­т­ре­се­ния за по­с­ле­д­ни­те 9 ме­се­ца са от­че­те­ни в ре­ги­о­на на ща­та Оха­йо, къ­де­то до­би­вът на ши­с­тов газ е ши­ро­ко за­с­тъ­пен. Ща­т­с­ки­те вла­с­ти спря­ха дей­но­ст­та на  че­ти­ри до­би­в­ни обе­к­та за не­о­п­ре­де­лен пе­ри­од от вре­ме. По ин­фор­ма­ция от ме­с­т­на­та пре­са в град Юн­г­с­та­ун в се­ве­ро­и­з­то­ч­на­та част на ща­та през по­че­в­ни­те дни се е слу­чи­ло по­ре­д­но­то зе­ме­т­ре­се­ние с ма­г­ни­тут 4.0 Тъй ка­то ра­йо­нът е бил се­и­з­ми­ч­но ста­би­лен пре­ди там да до­й­дат га­зо­ви­те ком­па­нии, ща­т­с­ки­те вла­с­ти са сче­ли, че те­х­ни­ка­та за до­бив, стои в ос­но­ва­та на зе­ме­т­ръ­с­на­та ак­ти­в­ност на­по­с­ле­дък.
За ща­с­тие то­ва при нас не се слу­чи ,за­що­то въ­п­ре­ки ха­п­ли­ви­те и обър­ка­ни ко­мен­та­ри по от­но­ше­ние на та­зи тол­ко­ва се­ри­о­з­на те­ма пра­ви­тел­с­т­во­то взе най-пра­вил­но­то ре­ше­ние спо­ред мен .А име­но да за­б­ра­ни до­би­ва на ши­с­тов газ на те­ри­то­ри­я­та на стра­на­та.
Хо­ра­та за­с­лу­жа­ват яс­на и то­ч­на ин­фор­ма­ция и най-ве­че га­ран­ти­ра­на бе­зо­па­с­т­ност и по­не­же на то­зи етап бе­зо­па­с­т­но­с­та не е га­ран­ти­ра­на , Бъл­га­рия се от­те­г­ля от въз­мо­ж­но­с­ти­те за тър­се­не на но­ви енер­гий­ни из­то­ч­ни­ци.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Георги ГЕОРГИЕВ

Коментарите са затворени.