Размер на субсидиите от Европейския съюз и на националните доплащания п схемата за единно плащане на площ (СЕПП)

Jan 25th, 2012 | От | Category: В РЕГИОНА, ДРУГИ

С при­съ­е­ди­ня­ва­не­то  ни на 01.01.2007 го­ди­на към Ев­ро­пей­с­кия съ­юз,бъл­гар­с­ко­то зе­ме­де­лие по­лу­чи въз­мо­ж­ност да се вклю­чи към без­въз­ме­з­д­но фи­нан­си­ра­не от ев­ро­пей­с­ки­те фон­до­ве,чрез та­ка на­ре­че­на­та Схе­ма за един­но пла­ща­не на площ/СЕПП/.
Раз­ме­рът на ев­ро­су­б­си­ди­и­те по СЕПП за по­л­с­ки­те кул­ту­ри за Бъл­га­рия по го­ди­ни е ка­к­то сле­д­ва:
2007- 200 милиона евро;
2008- 240 милиона евро;
2009- 280 милиона евро;
2010- 320 милиона евро;
2011- 400 милиона евро;
2012- 480 милиона евро;
2013 -560 милиона евро;
2014 -640 милиона евро;
2015 -720 милиона евро;
2016 -800 милиона евро.
По принцип според договора,България през 2007 година получи само 25% от пола- гащите се субсидии на декар площ,спрямо старите членки на Европейския съюз с  опцията,както се вижда от горната схема ,за увеличаване през периода 2007/2010 г. с по 5% за година и през периода 2011/2016 г. с по 10%, за да се стигне през 2016 година до изравняване с другите страни-членки.
Като известна компенсация на България беше разрешено да извършва национални доплащания/НД/ от държавния бюджет ,в рамките на процент от  сумата за старите членки,договарян за всяка година с европейските институции.
Размерът на получените субсидии  от Европейския съюз/ЕС/ и националните доплаща- ния /НД/за  полски  култури получени до този момент,за всеки регистриран  декар, съгласно изискванията на Министерството на земеделието ,е както следва:

Години                        ЕС         НД      ОБЩО
лв/дка    лв/дка   лв/дка

2007                                    10,39       4,14        14,53

2008                                    12,79       9,30        22,09

2009                                    16,23       7,55        23,78

2010                                     18,80      10,00       28,80

2011/І-ви вариант/            22,50      10,00       32,50

2011/ІІ-ри вариант/           22,50        3,00       25,50

В  подписания през септември-2011 г.Меморандум ,между правителството и браншови земеделски организации ,беше уточнен размера на националните доплащания,да е колкото миналогодишните, или около  10 лева на декар,а размера на европейските е 22,50 лева на декар.В държавния бюджет обаче,към момента-06.12.2011 година са заложени само около 3,00 лева на декар национални доплащания,което е и основната причина за протестите на зърнопроизводителите,поради това,че ще получат по-малко от 7,00 лева на декар от договорените и около 3,00 лева по-малко от миналогодишните.
Като субсидия може да разглеждаме и възстановявания от националния бюджет акциз за дизелово гориво,след одобрение от ЕС,които според изчисления за 2009 година беше  около 4 лева за декар обработваема площ .
За 2010 и 2011 години поради несвоевременни действия от страна на Министерството на земеделието за нотификация от ЕС ,не се възстанови и не се предвижда да се възстановява акциз и за 2011 година.
Следва изрично да се подчертае,че субсидиите се предоставят за изравняване конкурентноспособността  на българското земеделие с европейското,а кои и как ги оползотворява си е лично негова отговорност.
Като известна недомислица,може да се посочи,че европейските субсидии и националните доплащания,от данъчна гледна точка,влизат в общата схема на дохода и от там подлежат на облагане с данък в размер на 10 или 15 % в зависимост от вида на стопанския субект.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     Стефан БЯНОВ

Коментарите са затворени.