Окръжен съд Добрич, разглежда пореден иск срещу купувач на имот на “Дамбата” в Балчик

Jan 25th, 2012 | От | Category: В РЕГИОНА

Ок­ръ­жен съд  До­б­рич, да­де ход и на­з­на­чи съ­де­б­но-те­х­ни­че­с­ка ек­с­пер­ти­за по гра­ж­дан­с­ко­то де­ло, об­ра­зу­ва­но по ис­ко­ве на дър­жа­ва­та чрез ми­ни­с­тъ­ра на ре­ги­о­нал­но­то раз­ви­тие и бла­го­у­с­т­рой­с­т­во­то и пъл­но­мо­щ­ни­ка му Об­ла­с­тен уп­ра­ви­тел на об­ласт До­б­рич, про­тив „ЗА­РИ СС” ООД гр. Бал­чик. Ище­цът пре­тен­ди­ра от­ве­т­ни­кът да бъ­де осъ­ден да й пре­да­де вла­де­ни­е­то на не­д­ви­жим имот зе­мя с площ от 4 813 кв. м. на „Дам­ба­та” в Бал­чик. Пре­д­с­та­ви­те­ли­те на дър­жа­ва­та ис­кат да бъ­де ус­та­но­ве­но, че имо­тът е при­до­бит от „ЗА­РИ СС” ООД в ре­зул­тат на ни­що­жен до­го­вор и не е не­го­ва со­б­с­т­ве­ност. Це­на­та на все­ки от пре­дя­ве­ни­те три ис­ка е 113 707,12 лв.
Пре­с­цен­тъ­рът на Ок­ръ­жен съд  До­б­рич, уто­ч­ня­ва, че ис­ко­ве­те са пре­дя­ве­ни през 2010 г., но на 19.11.2010 г. съ­дът спря де­ло­то, за­що­то пре­це­ни, че от зна­че­ние за ре­ша­ва­не­то му е ад­ми­ни­с­т­ра­ти­в­но про­из­во­д­с­т­во, свър­за­но с ус­та­но­вя­ва­не на дей­с­т­ви­тел­но­ст­та или ни­що­ж­но­ст­та на За­по­вед на Об­ла­с­т­ния уп­ра­ви­тел на До­б­рич от 25.05.2009 г., с ко­я­то от­ве­т­но­то дру­же­с­т­во е оп­ре­де­ле­но за ку­пу­вач на не­д­ви­жи­мия имот. Про­це­сът бе въ­зо­б­но­вен въз ос­но­ва на ре­ше­ние на Вър­хо­в­ния ад­ми­ни­с­т­ра­ти­вен съд от 08.11.2011 г., с ко­е­то ос­та­вя в си­ла ре­ше­ние на До­б­ри­ч­кия ад­ми­ни­с­т­ра­ти­вен съд от 08.07.2011 г. С не­го пър­во­ин­с­тан­ци­он­ни­ят съд обя­вя­ва по про­тест на Ок­ръ­ж­на про­ку­ра­ту­ра  До­б­рич, ни­що­ж­но­ст­та на За­по­вед №РД11-04-59/25.05.2009 г., с ко­я­то Об­ла­с­т­ни­ят уп­ра­ви­тел на До­б­рич оп­ре­де­ля „ЗА­РИ СС” ООД гр. Бал­чик за ку­пу­вач на не­д­ви­жи­мия имот.
По де­ло­то пред Ок­ръ­жен съд  До­б­рич, ище­цът твър­ди, че с до­го­вор от 09.07.2009 г. за про­да­ж­ба на не­д­ви­жим имот, ак­ту­ван ка­то ча­с­т­на дър­жа­в­на со­б­с­т­ве­ност, е про­да­де­на на от­ве­т­ни­ка по де­ло­то зе­мя с площ 4 813 кв. м. Та­ка на от­ве­т­но­то дру­же­с­т­во ка­то ку­пу­вач е пре­х­вър­ле­но пра­во на со­б­с­т­ве­ност вър­ху имот със ста­тут на из­к­лю­чи­тел­на дър­жа­в­на со­б­с­т­ве­ност. Пре­тен­ди­ра се, че са на­ру­ше­ни Кон­с­ти­ту­ци­я­та на Ре­пу­б­ли­ка Бъл­га­рия, За­ко­нът за дър­жа­в­на­та со­б­с­т­ве­ност и Пра­вил­ни­кът за при­ло­же­ни­е­то му. По­со­ч­ва се, че имо­тът е из­к­лю­чи­тел­на дър­жа­в­на со­б­с­т­ве­ност и не­п­ра­вил­но е ак­ту­ван ка­то ча­с­т­на дър­жа­в­на со­б­с­т­ве­ност. Не е до­пу­с­ти­ма про­да­ж­ба­та на имо­ти от то­зи вид, тъй ка­то е част от хи­д­ро­те­х­ни­че­с­ко, бре­го­у­к­ре­п­ва­що съ­о­ръ­же­ние  „Дам­ба” в гр. Бал­чик, из­г­ра­де­но в ак­ва­то­ри­я­та на Чер­но мо­ре. Стро­и­тел­с­т­во­то му е из­вър­ше­но с ев­ро­пей­с­ки сре­д­с­т­ва в рам­ки­те на Про­ект „Бъл­га­рия  за­щи­та на ре­ч­ни­те и мор­с­ки­те бре­го­ве от еро­зи­я­та и аб­ра­зи­я­та на во­да­та и свър­за­ни­те с тях свла­чи­щ­ни про­це­си” и е фи­нан­си­ран чрез дър­жа­вен за­ем от Ев­ро­пей­с­ка­та ин­ве­с­ти­ци­он­на бан­ка. Ище­цът смя­та, че е на­ру­шен съ­що За­ко­нът за ус­т­рой­с­т­во на Чер­но­мор­с­ко­то край­б­ре­жие, кой­то ре­г­ла­мен­ти­ра, че не мо­же да бъ­дат обя­ве­ни за ча­с­т­на дър­жа­в­на со­б­с­т­ве­ност и да бъ­дат пре­д­мет на раз­по­ре­ди­тел­ни сдел­ки бре­го­у­к­ре­пи­тел­ни­те и бре­го­за­щи­т­ни­те си­с­те­ми. По та­зи при­чи­на юри­с­кон­сул­ти­те на дър­жа­ва­та твър­дят, че до­го­во­рът за про­да­ж­ба на имо­та има не­въз­мо­жен пре­д­мет по За­ко­на за за­дъл­же­ни­я­та и до­го­во­ри­те, а след ка­то е ни­що­жен кон­т­ра­к­тът не мо­же да по­ро­ди ве­щ­но пре­х­вър­ли­тел­но дей­с­т­вие по За­ко­на за со­б­с­т­ве­но­ст­та.
От­ве­т­ни­кът „ЗА­РИ СС” ООД ос­пор­ва ос­но­ва­тел­но­ст­та на пре­дя­ве­ни­те ис­ко­ве и ис­ка да за­дър­жи имо­та до­ка­то му се вър­нат па­ри­те, пла­те­ни за имо­та.
За изя­с­ня­ва­не на де­ло­то Ок­ръ­жен съд  До­б­рич, на­з­на­чи съ­де­б­но-те­х­ни­че­с­ка ек­с­пер­ти­за, ко­я­то тря­б­ва да иден­ти­фи­ци­ра имо­та и от­го­во­ри ка­къв е бил ста­ту­тът му пре­ди ак­ту­ва­не­то му ка­то ча­с­т­на дър­жа­в­на со­б­с­т­ве­ност, иден­ти­чен ли е имо­тът в ак­та за ча­с­т­на дър­жа­в­на со­б­с­т­ве­ност с то­зи, обект на про­да­ж­ба с до­го­во­ра от 09.07.2009 г., да се иден­ти­фи­ци­ра бре­го­у­к­ре­пи­тел­но­то съ­о­ръ­же­ние и да­ли то се по­л­з­ва по пре­д­на­з­на­че­ние, ка­къв е бил имо­тът пре­ди ак­ту­ва­не­то му ка­то ча­с­т­на дър­жа­в­на со­б­с­т­ве­ност и дру­ги.
Съ­дът при­е по де­ло­то пре­д­с­та­ве­на от от­ве­т­ни­ка мол­ба за от­мя­на на ре­ше­ни­е­то на Вър­хо­в­ния ад­ми­ни­с­т­ра­ти­вен съд от 08.11.2011 г.
Делото е отложено за 03.02.2012 г.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              Кремена КАПРАЛОВА

Коментарите са затворени.