Нов Главен секретар на Общината

Jan 18th, 2012 | От | Category: В РЕГИОНА

Об­щи­на Бал­чик за­по­ч­ва но­ва­та 2012 г. с нов Гла­вен се­к­ре­тар. То­ва е Ма­ри­я­на Ан­ге­ло­ва, ро­де­на в град Ру­се, за­вър­ши­ла Ин­с­ти­тут по ме­ж­ду­на­ро­ден ту­ри­зъм Вар­на. Тру­до­ва­та и био­г­ра­фия об­х­ва­ща раз­но­о­б­ра­з­ни дей­но­с­ти на вси­ч­ки ни­ва в об­ла­ст­та на ту­ри­з­ма – от ек­с­кур­зо­вод, за­ве­ж­дащ ме­с­тен ту­ри­зъм в к.к. „Ал­бе­на”, в „Бал­кан­ту­рист” до про­то­кол­ния от­дел на бъл­гар­с­ко­то по­сол­с­т­во в Мо­с­к­ва це­ли 3 го­ди­ни и дъл­го­го­ди­ш­но ръ­ко­во­д­с­т­во на ча­с­т­на ту­ри­с­ти­че­с­ка фир­ма.
Ад­ми­ни­с­т­ра­ти­в­на­та и уп­ра­в­лен­с­ка ра­бо­та не е но­ва за М.Ан­ге­ло­ва, ко­е­то ще и бъ­де от по­л­за за но­ва­та об­щин­с­ка длъ­ж­ност, кон­к­ре­т­ни­те дей­но­с­ти и за­да­чи на ко­я­то те­пър­ва ще уто­ч­ня­ва, тъй ка­то в ха­ра­к­те­ри­с­ти­ка­та на длъ­ж­но­ст­та са за­ло­же­ни ши­рок спе­к­тър от ад­ми­ни­с­т­ра­ти­в­ни за­дъл­же­ния, оп­ре­де­ле­ни от нор­ма­ти­в­ни ак­то­ве и раз­по­ре­д­би.
За при­о­ри­те­ти в ра­бо­та­та на гла­в­ния се­к­ре­тар ще мо­же да се го­во­ри след при­е­ма­не­то на но­ва­та стру­к­ту­ра на Об­щи­на­та, след про­ме­ни­те в съ­с­та­ва на Об­щин­с­ка­та ад­ми­ни­с­т­ра­ция, уто­ч­ня­ва­не­то на въ­т­ре­ш­ния тру­дов ред и.т.н. по-къ­с­но ще ста­не яс­но ко­га ще бъ­де оп­ре­де­лен при­ем­ни­ят ден и час за гра­ж­да­ни, ко­е­то пре­д­с­та­в­ля­ва ин­те­рес за бал­чи­ш­ка­та об­ще­с­т­ве­ност и на­де­ж­да, че на­бо­ле­ли­те про­б­ле­ми ще бъ­дат ре­ша­ва­ни, ка­к­то до­се­га то­ч­но и на­в­ре­ме, ка­к­ва­то за­я­в­ка пре­д­по­ла­га ад­ми­ни­с­т­ра­ти­в­ни­ят и уп­ра­в­лен­с­ки опит на М.Ан­ге­ло­ва – но­ви­ят Гла­вен се­к­ре­тар на Об­щи­на Бал­чик, за­е­ма­ща длъ­ж­но­ст­та след Ер­топ Хан­джи­ев, кой­то се пен­си­о­ни­ра.
/Б.Т./

Коментарите са затворени.