Тържество “Три в едно”

Jan 18th, 2012 | От | Category: ВАЖНА

Клуб № 1 при пен­си­о­не­ри­те е най-ста­ри­ят клуб в гра­да. Не­за­ви­си­мо от дру­ги клу­бо­ве, ко­и­то се съ­з­да­до­ха, на­ши­ят клуб по­д­дър­жа своя дух и жи­з­не­ност.
Вре­ме­то ми­на­ва и не про­ща­ва ни­ко­му. На по­с­ле­д­но­то съ­б­ра­ние Ма­рин Ди­ми­т­ров пре­д­ло­жи да се вклю­чат ка­то юби­ля­ри и те­зи, ко­и­то на­вър­ш­ват кръ­г­ла го­ди­ш­ни­на, за­вър­ш­ва­ща на пет. Та­ка при нас се уве­ли­чи брой­ка­та на пра­з­ну­ва­щи­те. Ръ­ко­во­д­с­т­во­то на клу­ба не се из­п­ла­ши и вся­ка го­ди­на ор­га­ни­зи­ра­ме юби­лей­ни­те тър­же­с­т­ва та­ка, че вси­ч­ки да са до­вол­ни, по­че­те­ни ка­то чле­но­ве на клу­ба.
Ор­га­ни­зи­ра­х­ме и по­д­го­т­ви­х­ме тър­же­с­т­во­то „Три в ед­но” в ре­с­то­рант „Ло­тос”. Ка­к­то ви­на­ги дъл­го­го­ди­ш­на­та пре­д­се­да­тел­ка Хри­с­ти­на Си­в­ко­ва от­к­ри пра­з­нен­с­т­во­то с об­ръ­ще­ние към вси­ч­ки при­съ­с­т­ва­щи в за­ла­та. За­по­ч­на с ду­ми­те за на­з­д­ра­ви­ца и до­ка­то се из­пие апе­ри­ти­ва, Клуб №1 по­з­д­ра­вя­ва юби­ля­ри­те.
С по­д­хо­дя­щи ду­ми и с по ня­кол­ко из­ре­че­ния за все­ки, съ­у­мя да за­в­ла­дее вни­ма­ни­е­то на при­съ­с­т­ва­щи­те, а не­й­ни­те по­мо­щ­ни­ч­ки раз­да­ва­ха мал­ки­те по­да­ръ­ци от име­то на клу­ба. По­че­те­ни­те юби­ля­ри бя­ха 80-го­ди­ш­ни­те Ра­д­ка Ди­ми­т­ро­ва, Бой­чо Йо­в­чев; 75-го­ди­ш­ни­те До­б­ри До­б­рев, Пей­чо Не­й­чев; 70-го­ди­ш­ни­те Ма­ньо Ми­тев, Сий­ка Ди­ми­т­ро­ва, Йор­дан­ка Пе­т­ко­ва; 65-го­ди­ш­ни­те Сте­ф­ка Ге­ор­ги­е­ва, Ма­рия Или­е­ва, Ру­с­ка Ан­ге­ло­ва, Ка­лин­ка Ще­ре­ва, Му­с­та­фа Фат и Хри­с­ти­на Си­в­ко­ва – 20-го­ди­шен пре­д­се­да­тел на клуб №1.
Ня­кои от юби­ля­ри­те по­е­ма­ха по­да­ръ­ци­те тро­г­на­ти и про­съл­зе­ни. Дру­ги, не­за­ви­си­мо от же­ла­ни­е­то им, не до­й­до­ха, за­що­то ден пре­ди то­ва бя­ха вле­з­ли в бол­ни­ца, а ня­кои ка­то Ни­ко­лай Бой­ков ста­на­ха по­кой­ни­ци.
Хор „Бе­ли­те чай­ки” не про­пу­с­на да по­з­д­ра­ви юби­ля­ри­те. Раз­но­о­б­ра­зи­е­то по­д­дър­жа­ше ду­ха на при­съ­с­т­ва­щи­те и те ма­со­во иг­ра­е­ха от ду­ша и сър­це. Иван­ка Ата­на­со­ва от Клу­ба на учи­те­ли­те, по­з­д­ра­ви юби­ля­ри­те с не­й­но по­д­хо­дя­що сти­хо­т­во­ре­ние.
В един от сле­д­ва­щи­те мо­мен­ти пре­д­се­да­те­лят Хр.Си­в­ко­ва по­з­д­ра­ви вси­ч­ки с пра­з­ни­ци­те Ро­ж­де­с­т­во Хри­с­то­во – Ко­ле­да, а хо­рът из­пъл­ни пе­сен­та „Ко­ле­до, Ко­ле­до”. Ма­со­во, по­ч­ти от вси­ч­ки, се по­д­х­ва­на ме­ло­ди­я­та на пе­сен­та „Ел­хо­ви лес”. Не мо­же да се опи­ше с ду­ми въл­не­ни­е­то, ко­е­то чу­в­с­т­ва все­ки чо­век.
То­ва е та­ка, за­що­то ръ­ко­во­ди­те­лят на клуб № 1 умее да ор­га­ни­зи­ра и про­ве­ж­да та­ки­ва тър­же­с­т­ва. В края на пра­з­ни­ка от­но­во се чу гла­сът на Хр.Си­в­ко­ва, ко­я­то че­с­ти­ти Но­ва­та 2012 г. с до­б­ри по­же­ла­ния. До­вол­ни, с по­ви­ше­но на­с­т­ро­е­ние, при­к­лю­чи тър­же­с­т­во­то „Три в ед­но”.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               /Б.Т./

Коментарите са затворени.