Преоборудване и реновиране на общинската болница

Jan 18th, 2012 | От | Category: В РЕГИОНА, ДРУГИ

На 27 яну­а­ри 2012 г. Об­щи­на Бал­чик ще по­д­пи­ше до­го­вор по  одо­б­рен про­ект  по Опе­ра­ти­в­на про­г­ра­ма “Ре­ги­о­нал­но раз­ви­тие”, Схе­ма за без­въз­ме­з­д­на фи­нан­со­ва по­мощ: BG161PO001/1.1-11/2011 „По­д­к­ре­па за ре­кон­с­т­ру­к­ция/ об­но­вя­ва­не и обо­ру­д­ва­не на об­щин­с­ки ле­че­б­ни за­ве­де­ния в гра­д­с­ки­те аг­ло­ме­ра­ции”, Опе­ра­ция 1.1: „Со­ци­ал­на ин­ф­ра­с­т­ру­к­ту­ра”, При­о­ри­те­т­на ос 1: „Ус­той­чи­во и ин­те­г­ри­ра­но гра­д­с­ко раз­ви­тие”.  Про­е­к­тът „Пре­у­с­т­рой­с­т­во, ре­монт и ин­с­та­ла­ции на част от сгра­да­та на МБАЛ  Бал­чик за обо­ру­д­ва­не със спе­ци­а­ли­зи­ра­на апа­ра­ту­ра” е на стой­ност 3 726 025,42 лв., от ко­я­то  стой­но­ст­та на без­въз­ме­з­д­на­та фи­нан­со­ва по­мощ  е  3683921,33 лв. (98,87% от об­що до­пу­с­ти­ми­те раз­хо­ди по про­е­к­та) и 42 104,09 лв. со­б­с­т­вен при­нос на кан­ди­да­та (1,13% от об­що до­пу­с­ти­ми­те раз­хо­ди по про­е­к­та).      Цел­та на про­е­к­та е пре­о­бо­ру­д­ва­не на МБАЛ – Бал­чик с ме­ди­цин­с­ка апа­ра­ту­ра и при­ве­ж­да­не­то на сгра­да­та в съ­о­т­ве­т­с­т­вие с дей­с­т­ва­щи­те в мо­мен­та за­ко­ни и нор­ма­ти­в­ни уре­д­би.
Обо­ру­д­ва­не­то и об­за­ве­ж­да­не­то на МБАЛ  Бал­чик е одо­б­ре­но от Ми­ни­с­тер­с­т­во­то на здра­ве­о­па­з­ва­не­то. Спи­съ­кът е пу­б­ли­ку­ван в Ин­тер­нет на стра­ни­ца­та на об­щи­на Бал­чик.
Стро­и­тел­но  мон­та­ж­ни­те ра­бо­ти в по­ме­ще­ния на бол­ни­ца­та об­х­ва­щат при­ве­ж­да­не на   по­ме­ще­ни­я­та за мон­таж на ви­со­ко­те­х­но­ло­ги­ч­на апа­ра­ту­ра към изи­с­к­ва­ни­я­та на про­из­во­ди­те­ли­те и ме­ди­цин­с­ки­те стан­дар­ти. Ета­жи­те  и от­де­ле­ни­я­та, ко­и­то ще се пре­у­с­т­рой­ват и ре­мон­ти­рат са ка­к­то сле­д­ва: Рен­т­ге­но­во от­де­ле­ние-Ком­пю­тър то­мо­г­раф,  рен­т­ге­но­ва уре­д­ба за гра­фия и ско­пия, ма­мо­г­раф, Ехо­г­раф; Кли­ни­ч­на ла­бо­ра­то­рия; Въ­т­ре­ш­но от­де­ле­ние и Не­в­ро­ло­гия; Въ­т­ре­ш­но от­де­ле­ние.; Де­т­с­ко от­де­ле­ние.; АГ и ро­дил­но от­де­ле­ние.; Хи­рур­ги­ч­но от­де­ле­ние-опе­ра­ци­о­нен блок, ен­до­с­ко­пия и ла­па­ро­с­ко­пия.  По вре­ме на ре­мон­та ще се из­вър­шат ня­кои мал­ки пре­у­с­т­рой­с­т­ва, съ­о­б­ра­з­но съ­ще­с­т­ву­ва­щи­те ар­хи­те­к­тур­ни и кон­с­т­ру­к­ти­в­ни въз­мо­ж­но­с­ти, с цел да се по­до­б­рят те­х­но­ло­ги­ч­ни­те по­то­ци и ус­ло­вия на ра­бо­та.

Коментарите са затворени.