Изграждане на трети утаител и дълбоководно заустване на ПСОВ – Балчик и разширяване обхвата на канализационната мрежа на гр. Балчик

Jan 18th, 2012 | От | Category: В РЕГИОНА, ДРУГИ

До края на месец януари се очаква Община Балчик да подпише договор по проектно предложение № DIR-51011119-20-39/31.01.2011 г. , подадено от Община Балчик  по Процедура № BG161PO005/10/1.11/03/19 “Подготовка и изпълнение на проекти за подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в агломерации над 10 000 е.ж.” на оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.”
Проектът на Община Балчик обхваща:

-Преместване  точката на зауставане на 1 морска миля навътре в море¬то.
-Ремонт на  вълнолом /с дължина 50 м./, ограждащ територията на ПСОВ Балчик, подкопан  от морската вода, особено в западната му част.
-Изграждане на трети утаител в ПСОВ Балчик, само след доказана необходимост от извършено прединвестиционно  проучване.
-Разширяване на  канализационната мрежа на град Балчик с дължина около 6 500 м. в кв. „Из-ток”, районите „Сборно място” и „Кулака”,
-Рехабилитиране на   водоснабдителна  мрежа в гр.Балчик  по трасето, по което ще се полага канализационна инфраструктура с дължина около 3000 м
Проектът ще се изпълнява на два етапа:
– През първия етап ще се изпълнят дейностите, свързани с прединвестиционно проучване, проектиране, становища по екологичното законодателство и законодателството за управление на водите, изготвяне на тръжни документации.
– През втория етап ще се изпълнят строителните дейности.
Общата стойност на проекта е 18 884 558,48 лв.

Предвидените средства за изпълнение на първия етап са в размер на 588 550 лв., а за втория етап – 18 296 008,48 лв., от които за разширяване на  канализационната мрежа на град Балчик с дължина около 6 500 м. в кв. „Из¬ток”, районите „Сборно място” и „Кулака” и рехабилитиране на   водоснабдителна  мрежа в гр.Балчик  по трасето, по което ще се полага канализационна инфраструктура – 5 912 500 лв.                                                                /Б.Т/

Коментарите са затворени.