Балчишкото момче Сашко в ролята на Питър Пан

Jan 4th, 2012 | От | Category: В РЕГИОНА

Мал­ки­ят ча­ро­в­ник Але­к­сан­дър Та­нев с вдъ­х­но­ве­ние из­пъл­ни гла­в­на­та ро­ля на Пи­тър Пан в мю­зи­къ­ла „Пи­тър Пан”, из­лъ­чен от БНТ на 31 де­кем­в­ри 2011 г. от 17.00 ч. В мю­зи­къ­ла на П.Ч.Ро­бин­сън, съ­з­да­ден по мо­ти­ви на при­ка­з­на­та кни­га Дж.М.Ба­ри уча­с­т­ва­ха най-та­лан­т­ли­ви­те де­ца на Бъл­га­рия, из­б­ра­ни чрез без­ком­п­ро­ми­сен ка­с­тинг на ре­а­ли­ти шоу фе­но­ме­ни. Три­ма от уча­с­т­ни­ци­те са от До­б­ри­ч­ка об­ласт, а за гор­дост на Бал­чик, гла­в­на­та ро­ля, на Пи­тър Пан, мом­че­то, ко­е­то не ис­ка да по­ра­с­не, бе въз­ло­же­на и след дву­ме­се­чен труд и ста­ра­ние из­пъл­не­на от на­ше­то 9-го­ди­ш­но бал­чи­ш­ко мом­че, въз­пи­та­ник на ОУ „Св.Св.Ки­рил и Ме­то­дий”. Са­ш­ко пя и иг­ра пер­фе­к­т­но и не­го­во­то из­к­лю­чи­тел­но пре­д­с­та­вя­не в мю­зи­къ­ла със си­гур­ност въз­хи­ти вси­ч­ки, ко­и­то са гле­да­ли спе­к­та­къ­ла и с не­го са из­п­ра­ти­ли ста­ра­та 2011 г. Бра­во, Са­ш­ко! Про­дъл­жа­вай да раз­ви­ваш му­зи­кал­на­та си дар­ба и ар­ти­с­ти­чен та­лант за ра­дост на ро­ди­те­ли, учи­те­ли и на бал­чи­ш­ки­те по­чи­та­те­ли на из­ку­с­т­во­то.

На добър час!

/Б.Т./

Коментарите са затворени.