За всичко са виновни маите

Jan 4th, 2012 | От | Category: В РЕГИОНА, ПОЗИЦИИ

Ние в про­ро­че­с­т­ва не вяр­ва­ме.  Ни­то в ма­гии!  Мно­го ще се из­не­на­да­ме, ако на­и­с­ти­на се ока­же, че има Бог. За все­ки слу­чай, хо­дим в чер­к­ви и се кръ­с­тим. Връ­з­ва­ме си чер­вен ко­нец, про­тив уро­ки и сти­с­ка­ме пал­ци, про­ро­че­с­т­во­то на ма­и­те да не е вяр­но. Вси­ч­ко то­ва не се от­на­ся, за ис­тин­с­ки вяр­ва­щи­те хо­ра, ко­и­то спа­з­ват Бо­жи­и­те за­по­ве­ди, без да па­ра­ди­рат с то­ва. Но кол­ци­на са те?

На гър­ба на ма­и­те, в све­то­вен ма­щаб, мно­зи­на на­п­ра­ви­ха мно­го па­ри, но кой знае за­що, ни­кой не ги пи­та, за­що са им, след ка­то кра­ят на све­та е на бро­е­ни ме­се­ци раз­с­то­я­ние. В Бъл­га­рия, пък, все още се оп­ра­в­да­ват за не­б­ла­го­по­лу­чи­я­та в со­ци­ал­ния и ико­но­ми­че­с­ки жи­вот с пре­ди­ш­ни­те уп­ра­в­ле­ния и све­то­в­на­та кри­за, без да се се­тят, че ма­и­те са мно­го удо­б­ни за обя­с­ня­ва­не на вси­ч­ки аб­сур­ди в дър­жа­ва­та. Но има вре­ме! И до тях ще оп­рат!

За се­га май и те /не „ма­и­те“, а „май и те“/,уп­ра­в­ля­ва­щи­те ни, се чу­дят на ка­к­во да за­ло­жат в пре­д­с­то­я­ща­та 2012 го­ди­на – на про­ро­че­с­т­ва ли, на ма­гия ли или на Го­с­под, за да си га­ран­ти­рат вла­ст­та с вси­ч­ки­те и при­ви­ле­гии и бо­га­т­с­т­ва или да раз­чи­тат на на­ци­о­нал­на­та ни глу­пост и тър­пе­ние пред аг­ре­си­в­на­та им про­с­та­щи­на и са­мо­х­вал­с­т­во.

Май про­с­та­щи­на­та и са­мо­х­вал­с­т­во­то у нас са най – пе­че­ли­в­ши­те при­йо­ми, а за­е­д­но с тях си вър­вят и вси­ч­ки ек­с­т­ри ка­то га­да­е­не, вра­чу­ва­не и псе­в­до­ре­ли­ги­о­з­ност. Вър­жи си чер­вен ко­нец на ки­т­ка­та, цун­кай оки­че­на­та със зла­то ръ­ка на ня­кой сли­защ от лу­к­со­зен ав­то­мо­бил отец, по­ръ­си се със све­те­на во­да и за­па­ли де­бе­ла свещ в ну­ж­да­е­щия се от ре­монт и ре­с­та­в­ра­ция храм, за кой­то ня­ма, оба­че, па­ри и не­ка ма­и­те и про­с­ти­ят на­род да си дрън­кат, ка­к­во­то щат. Е, от ма­и­те, мо­же и мал­ко да те е страх, но на­ро­дът си е твой и съ­в­сем бе­зо­би­ден. Тук ско­ро ще ос­та­нат са­мо, ка­к­то оби­ча да ка­з­ва ми­ни­с­тър – пре­д­се­да­те­лят ня­ка­к­ви фу­т­бо­ли­с­т­че­та, ня­ка­к­ви бо­к­сьор­че­та  или пък по из­ра­за на Кри­с­та­ли­на Ге­ор­ги­е­ва „хо­ри­ца“, ко­и­то са се на­у­чи­ли да си про­с­ти­рат „кра­ч­ка­та“ спо­ред „чер­ги­ч­ка­та“ си.Е, раз­би­ра се, ще ос­та­нат и та­ки­ва ка­то тях, без ко­и­то „на­ро­де­цът“, ка­к­во ще пра­ви!

И за дру­ги не­ща в Бъл­га­рия са ви­но­в­ни ма­и­те! Са­мо ма­и­те, мо­гат да из­ми­с­лят то­ва,ко­е­то е по­с­та­но­вил съ­дът във Вар­на. По чл.329 от НК са осъ­ди­ли про­с­ти­ту­т­ки за без­дел­ни­че­с­т­во /про­ба­ция или за­т­вор за пъл­но­ле­т­ни ра­бо­то­с­по­со­б­ни ли­ца, ко­и­то про­дъл­жи­тел­но вре­ме не се за­ни­ма­ват с об­ще­с­т­ве­но по­ле­зен труд и по­лу­ча­ват до­хо­ди по не­мо­ра­лен на­чин, или гло­ба до 1 000 ле­ва./ Пър­во, да твър­диш, че про­с­ти­ту­т­ка­та без­дел­ни­чи, не е вяр­но. Вто­ро, по то­зи член тря­б­ва да осъ­дят вси­ч­ки без­ра­бо­т­ни, ко­и­то са пъл­но­ле­т­ни и тру­до­с­по­со­б­ни, но не мо­гат да си на­ме­рят ра­бо­та. И тре­то, да осъ­диш по­ч­ти це­лия по­ли­ти­че­с­ки и ико­но­ми­че­с­ки „елит“ на Бъл­га­рия, за­що­то по­лу­ча­ва до­хо­ди по не­мо­ра­лен на­чин. Ако съ­дът из­пъл­ни тре­то­то ус­ло­вие – бра­во на ма­и­те!

Смя­там, че съ­що та­ка, са­мо ма­и­те мо­гат да съ­бе­рат гру­па­та ин­те­ле­к­ту­ал­ци, по­д­пи­са­ла на 2 яну­а­ри пи­с­мо­то в за­щи­та на Бъл­гар­с­ка­та пра­во­с­ла­в­на цър­к­ва. БПЦ от ни­ко­го не е за­п­ла­ше­на, ос­вен от гу­з­но­ст­та на ви­с­шия си клир и ви­ж­те гру­па­та, ко­я­то я за­щи­та­ва:

Ан­тон До­н­чев – пи­са­тел, ака­де­мик, Ан­гел Гъ­лъ­бов – ака­де­мик, ви­ру­со­лог, Ан­д­рей Пан­тев – про­фе­сор, ис­то­рик, Бо­ри­с­лав Сто­ев – ху­до­ж­ник, про­фе­сор, Ва­сил Про­да­нов – фи­ло­соф, чл. кор., Вен­це­с­лав Ки­сьов – про­фе­сор, ак­тьор и по­ет, Ге­ор­ги Ба­ка­лов – ис­то­рик, про­фе­сор, Ге­ор­ги Мар­ков – ис­то­рик, ака­де­мик, Да­мян Да­мя­нов – про­фе­сор, член ко­ре­с­пон­дент, До­ра Бо­не­ва – ху­до­ж­ник, Сте­фан Дра­го­с­ти­нов – про­фе­сор, ком­по­зи­тор, Иван Юх­но­в­с­ки – ака­де­мик, хи­мик ор­га­ник, Иван Ма­ра­зов – про­фе­сор, из­ку­с­т­во­вед, Иван Гай­тан­джи­ев – жур­на­лист, по­с­ла­ник, Иван Гра­ни­т­с­ки – пи­са­тел, ли­те­ра­ту­рен кри­тик, из­да­тел, Ивай­ло Мир­чев – про­фе­сор, ху­до­ж­ник, Кон­с­тан­тин Ко­сев – ака­де­мик, ис­то­рик, Кра­си­мир Спа­сов – про­фе­сор, ре­жи­сьор, Лю­бен Зи­да­ров – ху­до­ж­ник, про­фе­сор, Лю­бо­мир Ле­в­чев – по­ет, Пан­ко Ан­чев – ли­те­ра­ту­ро­вед, по­че­тен до­к­тор на Ли­те­ра­тур­ния ин­с­ти­тут “М. Гор­ки“ – Мо­с­к­ва, Пен­ко Ру­сев – фил­мов про­ду­цент, Сла­в­чо Въл­ча­нов – про­фе­сор по бо­го­с­ло­вие, Ти­хо­мир Стой­чев – ек­с­перт по на­ци­о­нал­на си­гур­ност, Хай­га­шод Ага­сян – ком­по­зи­тор.

Ка­к­то ви­ж­да­те, по­ч­ти вси­ч­ки са с ле­ви убе­ж­де­ния, или с дру­ги ду­ми ка­за­но, до пре­ди 20 го­ди­ни са на­ри­ча­ли ре­ли­ги­я­та „опи­ум за на­ро­ди­те“ и са во­ю­ва­ли за ате­и­с­ти­ч­но­то въз­пи­та­ние на на­се­ле­ни­е­то. Да не го­во­рим, че съ­що та­ка, мно­го от тях са съ­т­ру­д­ни­ци на ДС. И ко­го за­щи­та­ват:

„Лин­къл­на на вар­нен­с­кия вла­ди­ка дя­до Ки­рил (кой­то впро­чем ус­пя да се по­х­ва­ли, че са­мо аме­ри­кан­с­ки­ят пре­зи­дент се во­зел на та­ка­ва ко­ла). По­ра­ди ко­е­то за вар­нен­с­ко­то па­с­т­во ня­ма ве­че дя­до и ня­ма ве­че Ки­рил – има Ки­ро Лин­къл­на. Хо­де­щи­ят сим­вол на вла­ди­ш­ко­то де­бе­ле­е­не, про­с­та­щи­на и на­г­лост.

Пло­в­ди­в­с­ки­ят ми­т­ро­по­лит дя­до Ни­ко­лай, чи­я­то ли­му­зи­на (по-скъ­па до­ри от та­зи на вар­нен­с­кия му ко­ле­га) е са­мо дре­бен де­тайл към дру­ги скан­да­ли. Той бе­ше то­зи, кой­то обя­ви за “ере­тик” па­па Йо­ан Па­вел Вто­ри при не­го­во­то по­се­ще­ние в Бъл­га­рия. Той бе­ше то­зи, кой­то слу­же­ше ли­тур­гия с “Ро­лекс” за 20 000 до­ла­ра на ръ­ка­та си, по­да­рен му от пло­в­ди­в­с­кия оли­гарх Ге­ор­ги Гер­гов. Той бе­ше то­зи, кой­то за­б­ра­ни на пло­в­ди­в­с­ка сце­на да се иг­рае спе­к­та­къ­лът на те­а­тър Сфу­ма­то “Ла­зар и Исус”, ре­жи­си­ран от го­ле­мия бъл­гар­с­ки ре­жи­сьор Иван До­б­чев и из­г­ра­ден вър­ху раз­каз на Еми­ли­ян Ста­нев.

Опи­тът на вър­хо­в­ния клир на Бъл­гар­с­ка­та пра­во­с­ла­в­на цър­ка да из­к­лин­чи от про­вер­ка­та на ко­ми­си­я­та по до­си­е­та­та – вклю­чи­тел­но чрез до­во­да, че пра­во­с­ла­в­на­та ни цър­к­ва не би­ла… ре­ли­ги­о­з­на об­щ­ност.

Ами май во­и­с­ти­на не  е. Ни­що ре­ли­ги­о­з­но ня­ма в нея – и осо­бе­но в об­щ­но­ст­та на ви­с­ши­те й са­но­в­ни­ци. Има дем­бел­щи­на, на­г­лост и лъ­жа.“/Е. Су­га­рев – „Но­ви­те въз­ро­ди­те­ли“ от сай­та Сво­бо­да­та/

Ма­и­те са ни ви­но­в­ни за вси­ч­ко! „Май и те“, де­то ни уп­ра­в­ля­ват, ско­ро ще се до­се­тят да ги об­ви­нят на­ред с Трой­на­та ко­а­ли­ция, Ко­с­тов и све­то­в­на­та кри­за за бе­д­но­ст­та, ко­ру­п­ци­я­та и без­ра­бо­ти­ца­та в Бъл­га­рия.

А, щях да за­б­ра­вя! От 1 яну­а­ри 2012 го­ди­на, не си спом­ням кол­ко хи­ля­ди фир­ми, се за­ли­ча­ват от ре­ги­с­т­ри­те. То­ва зна­чи по­не още 100 хи­ля­ди без­ра­бо­т­ни, ко­и­то до ско­ро, кри­во ля­во, са се пре­х­ран­ва­ли са­ми, но ве­че ня­мат си­ли, не­р­ви и па­ри за но­ви пре­ре­ги­с­т­ра­ции. Ка­то на­ло­жат и изи­с­к­ва­не­то, вся­ка ка­фе- ма­ши­на да ви пу­с­ка бон, а ако мо­же и вся­ка об­ще­с­т­ве­на то­а­ле­т­на да се свър­же с НАП, ха­з­на­та най – по­с­ле ще се пре­пъл­ни, а „Лу­койл“ ще бъ­де ос­та­вен на ми­ра, за­е­д­но с дру­ги­те при­б­ли­же­ни до вла­ст­та и на­п­ра­во при­на­д­ле­жа­щи на вла­ст­та фир­ми.

Да ни е че­с­ти­та Но­ва­та 2012 го­ди­на! Ико­но­ми­с­ти и по­ли­ти­ци ни уве­ря­ват, че ще бъ­де по – ло­ша от пре­ди­ш­на­та 2011, но пък ни ус­по­ко­я­ват, че ня­ма да е по­с­ле­д­на­та в ка­лен­да­ра.

Е, бла­го­да­рим и за то­ва!

Юлита ХРИСТОВА

 

Коментарите са затворени.