Благодарим Ви!

Jan 4th, 2012 | От | Category: БЛАГОДАРНОСТИ, ИЗКУСТВО

„Не­ка все­ки от нас да от­не­се ча­с­ти­ца то­п­ли­на за бъ­д­ни дни от то­зи пра­з­ник на на­ро­д­но­то из­ку­с­т­во. Се­ло Гур­ко­во не е са­мо ге­о­г­ра­ф­с­ки ра­йон, а е се­ло с бо­гат ду­хо­вен жи­вот, кой­то во­дят не­го­ви­те жи­те­ли. Бла­го­да­рим Ви.”

С те­зи ду­ми Иван­ка Бър­за­ко­ва – пре­д­се­да­тел на БСП – мла­де­жи, се обър­на към вси­ч­ки уча­с­т­ни­ци в ко­ле­д­но-но­во­го­ди­ш­ния спе­к­та­къл, съ­с­то­ял се на 28 де­кем­в­ри 2011 г. в чи­та­ли­ще „Сво­бо­да” с.Гур­ко­во.

Кме­тът То­дор Ге­ор­ги­ев из­ка­за сър­де­ч­на бла­го­дар­ност на са­мо­дей­ци­те и ръ­ко­во­ди­те­ли­те на съ­с­та­ви­те – Би­тов хор „Чу­чу­ли­га” с ръ­ко­во­ди­тел Ста­ма­т­ка Ки­ри­ло­ва, Гру­па за ста­ри гра­д­с­ки пе­с­ни с ръ­ко­во­ди­тел Гло­гин­ка Яна­ки­е­ва, Де­т­с­ко те­а­т­рал­но сту­дио „Бу­ра­ти­но”, же­ни­те, пре­д­с­та­ви­ли оби­ча­и­те „Се­дян­ка” и „Сур­ва­ки” и най-ве­че на гла­в­ния ор­га­ни­за­тор, осъ­ще­с­т­вил ця­ло­с­т­ния спе­к­та­къл – Ал­бе­на Вой­че­ва. Кме­тът по­з­д­ра­ви жи­те­ли­те на се­ло­то и от­п­ра­ви сво­е­то но­во­го­ди­ш­но по­с­ла­ние за по­ве­че мъ­д­рост, до­б­ро­та, си­ли за жи­тей­с­ки­те из­пи­та­ния, вя­ра в по-до­б­ри­те дни за нас и на­ши­те де­ца.

Да сме здра­ви, за да пре­о­до­ле­ем тру­д­но­с­ти­те на дел­ни­ка и във все­ки дом да се за­па­зи ду­хът на Ко­ле­да, а във вся­ко сър­це да има мя­с­то за до­б­ри де­ла!

Сте­ла ДА­КО­ВА СТО­Я­НО­ВА

 

Коментарите са затворени.