Протоколи №4 и №5 от заседанията на ОбС, проведени на 15.12.2011г. и 28.12.2011

Jan 4th, 2012 | От | Category: ПРОТОКОЛИ НА ОБС

По т.1. Предложение за даване на съгласие за удължаване срокът на изпълнение на проекта “Рехабилитация и благоустрояване на улици: “Д-р Златко Петков”, “Иван Вазов”, “Г. Бенковски”, “Христо Ботев”, “Дунав”; рехабилитация на два паркинга в страни от улици “Д-р Златко Петков” и “Георги Бенковски”, и изграждане на места за отдих в близост до ул. “Георги Бенковски” в гр. Балчик” по сключен договор за безвъзмездна финансова помощ.

Вносител: Николай Ангелов – кмет на общината

РЕШЕНИЕ 14: На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 10, предложение трето от ЗМСМА, във връзка с решение № 511 по протокол № 43 от заседание на Общински съвет, проведено на 29.01.2010, решение № 723 по протокол № 57 от заседание на Общински съвет, проведено на 17.12.2010 г., и изпълнение на проект “Рехабилитация и благоустрояване на ул. “д-р Зл. Петков”, “Иван Вазов”, “Г. Бенковски”, “Хр. Ботев” и “Дунав”; рехабилитация на два паркинга встрани от улици „д-р Зл. Петков” и “Г. Бенковски”; и изграждане на места за отдих в близост до ул. “Г. Бенковски” по сключен договор за безвъзмездна финансова помощ № BG161PO001/1.4-05/2009/013 от 16.07.2010 г. по Оперативна програма “Регионално развитие 2007 – 2013”, Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие”, Операция 1.4 „Подобряване на физическата среда и превенция на риска”, Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, BG161PO001/1.4-05/2009 „Подкрепа за интегрирано и устойчиво развитие чрез подобряване на градската среда”, Общински съвет Балчик

РЕШИ:

1. Общински съвет Балчик,  дава съгласие  да бъде удължен срокът на изпълнение на проекта “Рехабилитация и благоустрояване на ул. “д-р Зл. Петков”, “Иван Вазов”, “Г. Бенковски”, “Хр. Ботев” и “Дунав”; рехабилитация на два паркинга встрани от улици „д-р Зл. Петков” и “Г. Бенковски”; и изграждане на места за отдих в близост до ул. “Г. Бенковски” по сключен договор за безвъзмездна финансова помощ № BG161PO001/1.4-05/2009/013 от 16.07.2010 г. по Оперативна програма “Регионално развитие 2007 – 2013”, Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие”, Операция 1.4 „Подобряване на физическата среда и превенция на риска”, Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, BG161PO001/1.4-05/2009 „Подкрепа за интегрирано и устойчиво развитие чрез подобряване на градската среда” с 6 месеца, като общата продължителност на проекта е 24 месеца, от 16.07.2010 до 16.07.2012 г.

2. В изпълнение на чл. 4, т. 4.1 и т. 4.2 от Договор № BG161PO001/1.4-05/2009/013 от 16.07.2010 г. за  предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, сключен между Община Балчик и МРРБ за Проект “Рехабилитация и благоустрояване на ул.”д-р Зл. Петков”, “Иван Вазов”, “Г. Бенковски”, “Хр. Ботев” и “Дунав”; рехабилитация на два паркинга встрани от улици “д-р Зл. Петков” и “Г. Бенковски”; и изграждане на места за отдих в близост до ул. “Г. Бенковски” упълномощава кмета на Община Балчик да подпише Запис на заповед по образец от Управляващия орган без протест и без разноски, без никакви възражения и без такси и удръжки от какъвто и да било характер, платима на предявяване в полза на МРРБ, Управляващ орган на Оперативна програма „Регионално развитие” – Главна дирекция „Програмиране на регионалното развитие”:

2.1. в размер до 1 083 333,32 лева (един милион осемдесет и три хиляди триста тридесет и три лева и 32 ст.),  представляваща 35 % от стойността на предоставената от ДОГОВАРЯЩИЯ ОРГАН безвъзмездна финансова помощ по ОПРР на бенефициента, съставляваща 85 % от общите допустими разходи по проекта;

2.2. за срок до 16.09.2012 г. (два месеца след изтичане на крайния срок по изпълнение на договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ);

3. Възлагам на Кмета на Община Балчик или упълномощено от него лице да подготви необходимите документи, във връзка с удължаване срока на договора за безвъзмездна финансова помощ и по Договор  №  BG161PO001/1.4-05/2009/013 от 16.07.2010 г.

4. Общински съвет – Балчик упълномощава Кмета на Община Балчик да предприеме всички необходими правни и фактически действия във връзка с подготовката и реализирането на  проектното предложение.

Гласували поименно “За” – 20 гласа , “Против” – 0 гласа, “Въздържал се” – 0 гласа

По т.2. Предложение за даване съгласие за сключване на договори за кредит с “Фонд за органите на местното самоуправление в България – ФЛАГ” ЕАД.

Вносител: Николай Ангелов – кмет на общината

РЕШЕНИЕ 15: На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 21 ал. 1, т. 10 от ЗМСМА ,и чл. 17, ал. 1 от Закона за общинския дълг, във връзка с Решение № 511 от 29.01.2010 г. Общински съвет – Балчик, Общинският съвет на Община Балчик

РЕШИ:

1. Община Балчик да сключи договори за кредит с „Фонд за органите на местното самоуправление в България – ФЛАГ” ЕАД, по силата на който да поеме дългосрочен общински дълг с цел реализация на проект: „Рехабилитация и благоустрояване на улици: “Д-р Златко Петков”, “Иван Вазов”, “Г.Бенковски”, “Христо Ботев”, “Дунав”; рехабилитация на два паркинга в страни от улици “Д-р Златко Петков” и “Георги Бенковски”, и изграждане на места за отдих в близост до ул. “Георги Бенковски” в гр.Балчик”, финансиран от Оперативна програма „Регионално развитие” 2007 – 2013г, приоритетна ос «Устойчиво и интегрирано градско развитие», схема BG161РО001/1.4-05/2009 „Подкрепа за интегрирано и устойчиво развитие чрез подобряване на градската среда”, Операция 1.4. «Подобряване на физическата среда и превенция на риска» при следните основни параметри:

·Максимален размер на дълга – 2174 812 лв. (два милиона сто седемдесет и четири хиляди осемстотин и дванадесет лева ), от които:

А) 2 011 904,73 лв. мостови кредит

Б) 162 907,27 лв. за необходимото съфинансиране

·Валута на дълга – лева

·Вид на дълга – дългосрочен дълг, поет с договор за общински заем;

·Условия за погасяване:

-Срок на погасяване

А) до 14 месеца, считано от датата на подписване на договора за кредит, с възможност за предсрочно погасяване изцяло или на части, без такса за предсрочно погасяване.

Б) до 30 месеца, считано от датата на подписване на договора за кредит, с възможност за предсрочно погасяване изцяло или на части, без такса за предсрочно погасяване

– Източници за погасяване на главницата

А) чрез плащанията от Управляващия орган, съгласно договор за безвъзмездна помощ № BG161PO001/1.4-05/2009/013, сключен с Управляващия орган на съответната Оперативна програма между Община Балчик и УО на Оперативна програма Регионално развитие на 16.07.2010 и Анекс с регистрационен номер BG161PO001/1.4-05/2009/013-01 от  12.09.2011 г. ,

Б) от собствени бюджетни средства;

·Максимален лихвен процент – шестмесечен EURIBOR плюс максимална надбавка от 4.715 %,

·Други такси, наказателни лихви, неустойки и разноски – съгласно ценовата политика на Фонд ФЛАГ и Управляващата банка

·Начин на обезпечение на кредита:

А) Учредяване на залог върху вземанията на Община Балчик по договор за безвъзмездна помощ № BG161PO001/1.4-05/2009/013, сключен с Управляващия орган на съответната Оперативна програма между Община Балчик и УО на Оперативна програма Регионално развитие на 16.07.2010 и Анекс с регистрационен номер BG161PO001/1.4-05/2009/013-01 от  12.09.2011 г.

Б) Учредяване на залог върху собствените приходи на общината по член 6 от Закона за общинския дълг

 

2. Възлага и делегира права на Кмета на Община Балчик да подготви искането за кредит, да го подаде в клон на Управляващата банка – „Уникредит Булбанк” АД, да подпише договора за кредит и договорите за залог, както и да извърши всички останали необходими правни и фактически действия за изпълнение на решението по т. 1.

Гласували поименно “За” – 19 гласа , “Против” – 0 гласа, “Въздържал се” – 1 глас

 

По т.3. Предложение за удължаване срокът на погасяване на кредита към Фонд за органите на местното самоуправление в България ФЛАГ ЕАД (ФОМСБ ФЛАГ ЕАД)

Вносител: Николай Ангелов – кмет на общината

РЕШЕНИЕ 16: На основание  чл. 21, ал. 2 и ал. 1, т. 10 и т. 24 от ЗМСМА, във връзка с чл. 17, ал. 1 от Закона за общинския дълг, изменя т. 1 от Решение 726 по Протокол № 57 от 17.12.2010 година  и решение № 736 по Протокол № 58 от 31.01.2011 г за сключване на договор с Фонд „ФЛАГ” за изпълнение на одобрения по ОПРР проект и сключен договор за безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/1.4-04/2009/004 “Балчик – укрепване свлачище “Сборно място”, подобект: “Вертикална шахта 5” и подобект: “Вертикална шахта 6”, финансиран от Оперативна програма „Регионално развитие”, приоритетна ос 1: „Устойчиво и интегрирано градско развитие”, схема BG161PO001/1.4-04/2009: „Подкрепа за дребно мащабна инфраструктура за предотвратяване на свлачища в градските агломерации”

Условия за погасяване:

Срок на погасяване – до 25.05.2012 г., с възможност за предсрочно погасяване изцяло или на части, без такса за предсрочно погасяване.

Гласували поименно “За” – 20 гласа , “Против” – 0 гласа, “Въздържал се” – 0 гласа

По т.4. Предложение за прекратяване на съсобственост между община Балчик и Димитър Николов Бойков и Тихомир Николов Бойков, по отношение на ПИ № 02508.72.6.

Вносител: Николай Ангелов – кмет на общината

РЕШЕНИЕ 17: 1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА; чл. 36 от ЗС; чл. 36, ал. 1, т. 2 от ЗОС; чл. 48, ал. 1 от НОРПУРОИ на ОбС-Балчик и във връзка със заявление вх. № 94Д-353-1/19.10.2011 г., общински съвет – Балчик дава съгласието си да се прекрати съсобствеността между Община Балчик и  Димитър Николов Бойков и Тихомир Николов Бойков от гр. Балчик, по отношение на ПИ № 02508.72.6 по кадастралната карта на гр. Балчик, целият с площ от 908 м2, като Димитър  и Тихомир Бойкови изкупят частта на Община Балчик, равняваща се на 68.00 м2 /шестдесет и осем квадратни метра/ идеални части, актувани с АОС № 4138/07.11.2011 година.

2. Одобрява пазарната оценка на общинската част от имота в размер на 2040.00 лв.  /две хиляди и четиридесет лева /, без ДДС.

3. Упълномощава Кмета на община Балчик да извърши последващите правни и фактически действия по изпълнение на решението.

Гласували поименно “За” – 20 гласа , “Против” – 0 гласа, “Въздържал се” – 0 гласа

 

По т.5. Предложение за прекратяване на съсобственост между община Балчик и Васил Щерев Щерев и Ясен Щерев Щерев, по отношение на ПИ № 53120.505.51.

Вносител: Николай Ангелов – кмет на общината

РЕШЕНИЕ 18: 1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА; чл. 36 от ЗС; чл. 36, ал. 1, т. 2 от ЗОС; чл. 48, ал. 1 от НОРПУРОИ на ОбС-Балчик и във връзка с молба вх. № 94Щ-07-1/10.10.2011 г., общински съвет – Балчик дава съгласието си да се прекрати съсобствеността между Община Балчик и Васил Щерев Щерев и Ясен Щерев Щерев от гр. Добрич, ул. “Вардар” №1а, по отношение на ПИ № 53120.505.51 по кадастралната карта на с. Оброчище, целият с площ от 533 м2, като Васил и Ясен Щереви изкупят частта на Община Балчик, равняваща се на 23.00 м2 /двадесет и три квадратни метра/ идеални части, актувани с АОС № 4137/07.11.2011 г.

2. Одобрява пазарната оценка на общинската част от имота в размер на 828.00 лв.  /осемстотин двадесет и осем лева /, без ДДС.

3. Упълномощава Кмета на община Балчик да извърши последващите правни и фактически действия по изпълнение на решението.

Гласували поименно “За” – 20 гласа , “Против” – 0 гласа, “Въздържал се” – 0 гласа

По т.6. Предложение за прекратяване на съсобственост между община Балчик и “Прайс Артър” ООД, по отношение на ПИ № 48982.501.255.

Вносител: Николай Ангелов – кмет на общината

РЕШЕНИЕ 19: 1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА; чл. 36 от ЗС; чл. 36, ал. 1, т. 2 от ЗОС; чл. 48, ал. 1 от НОРПУРОИ на ОбС-Балчик и във връзка със заявление вх. № 94К-549-2/14.11.2011 г., общински съвет – Балчик дава съгласието си да се прекрати съсобствеността между Община Балчик и “Прайс Артър” ООД с ЕИК 148100634 със седалище и адрес на управление: гр. Варна, район Одесос, ул. “Людвиг Заменхов”№12, ет.1, представлявано от Патриша Леони Агнес Артър и Клифърд Люис Прайс, по отношение на ПИ № 48982.501.255 по кадастралната карта на  с. Царичино, целият с площ от 1249 м2, като “Прайс Артър” ООД изкупи частта на Община Балчик, равняваща се на 49.00 м2 /четиридесет и девет квадратни метра/ идеални части, актувани с АОС № 4145/2011 г.

2. Одобрява пазарната оценка на общинската част от имота в размер на 735.00 лв. /седемстотин тридесет и пет лева /, без ДДС.

3. Упълномощава Кмета на община Балчик да извърши последващите правни и фактически действия по изпълнение на решението.

Гласували поименно “За” – 20 гласа , “Против” – 0 гласа, “Въздържал се” – 0 гласа

По т.7. Предложение за назначаване на кметски наместници в кметствата в община Балчик, в които не бяха произведени избори.

Вносител: Николай Ангелов – кмет на общината

РЕШЕНИЕ 20: На основание чл. 21, ал. ІІ, във вр.с ал. 1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и параграф 3 от Заключителните разпоредби към Закона за изменение на Закона за административно-териториалното устройство на Република България, във вр. с чл. 46а, ал. 1, изр. 1 от ЗМСМА, Общински съвет -Балчик дава съгласие в кметствата на селата: с. Бобовец, с. Безводица, с. Дропла, с. Дъбрава, с. Змеево, с. Пряспа, с. Рогачево, с. Царичино, с. Църква и с. Тригорци, влизащи в администратенно-териториалната структура на Община Балчик, в които не бяха произведени избори за кметове на кметства на 23.10.2011 г., да бъдат назначени кметски наместници.

Гласували “За” – 21 гласа , “Против” – 0 гласа, “Въздържал се” – 0 гласа

По т.8. Предложение за утвърждаване на второстепенни разпоредители с бюджетни кредити за 2012 година.

Вносител: Николай Ангелов – кмет на общината

РЕШЕНИЕ 21: На основание  чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА  и чл. 28, ал. 1 от Закона за общинските бюджети, Общински съвет Балчик определя следните второстепенни разпоредители с бюджетни кредити, считано от 01 януари  2012 година:

1. Разпоредители на делегиран бюджет

–  Училища: ОУ” Антим I “, СОУ “Христо Ботев”,  ОУ “Кирил и Методий”,  Професионална гимназия за кадри от обслужващата сфера /ПГ за КОС/ “Алеко Константинов”,  ОУ “Васил Левски” с. Соколово, СОУ “Христо Смирненски” с. Оброчище,  ОУ „Г.С.Раковски” с. Сенокос  и  Помощно училище интернат “Академик Тодор Самодумов” с. Кранево

–  Исторически музей, в т.ч. Етнографска къща, Художествена галерия

2. Разпоредители на териториален и функционален принцип

– Кметства: Гурково, Сенокос, Соколово, Оброчище, Стражица, Кранево

– Общинско предприятие “ Б К С”

3. Задължава кмета на общината  в изпълнение на чл. 28, ал. 2 от ЗОБ да определи със своя заповед правата и отговорностите на второстепенните разпоредители с бюджетни кредити.

Гласували поименно “За” – 21 гласа , “Против” – 0 гласа, “Въздържал се” – 0 гласа

По т.9. Предложение за утвърждаване на нов вътрешен безлихвен заем от набирателната сметка.

Вносител: Николай Ангелов – кмет на общината

РЕШЕНИЕ 22: На основание чл. 21, ал. 1 т. 10 от ЗМСМА и чл. 24, т. 3 от Закона за общинския бюджет, Общински съвет Балчик:

1. Утвърждава максимален размер на заема  от  400 000 лева.

2. Дава съгласието си да бъде удължен срока на ползване и погасяване на  заема от набирателната сметка на общината  до 30 ноември 2012 г.

3. Задължава кмета на Общината да предприеме последващи мерки и действия за  изпълнение на решението.

Гласували поименно “За” – 21 гласа , “Против” – 0 гласа, “Въздържал се” – 0 гласа

По т.10. Предложение за поемане на краткосрочен общински дълг под формата на краткосрочен кредит /овърдрафт/ през 2012 година.

Вносител: Николай Ангелов – кмет на общината

РЕШЕНИЕ 23: На основание чл. 21, ал. 1, т. 10 от ЗМСМА;  на основание чл. 5, ал. 1 и ал. 2, и чл. 17, ал. 1 от Закона за общинския дълг, Общински съвет Балчик

РЕШИ:

I. Дава съгласието си Община Балчик да поеме краткосрочен общински дълг под формата на краткосрочен кредит/овърдрафт/, при следните параметри:

1. Максимален размер на кредита: до 700 000 лв. /седемстотин хиляди лева/

2. Валута на кредита: Български лева

З. Вид на кредита: Краткосрочен кредит /овърдрафт/, с опция за пролонгиране до края на 2013 година.

4. Цел: За оборотни средства при временен недостиг на средства, необходими за разплащания, свързани с дейността на възложителя в рамките на бюджетната година.

5. Срок на кредита: В рамките на бюджетната 2012 година, но не по-късно от 25-ти декември 2012 година.

6. Начин на усвояване – многократно в рамките на бюджетната година.

7. Краен срок на погасяване: 25-ти декември 2012 година.

8. Условия за плащане на лихвата: ежемесечно.

9. Обезпечение: Залог върху съвкупност от съществуващи и бъдещи вземания на Община Балчик в размер на 100% от размера на кредита по следните кодове за вид плащане: Вноски от приходи на общински предприятия и институции 44 37 00, нетни приходи от продажба на услуги, стоки и продукция – 44 40 00, приходи от наеми на имущество – 44 41 00, приходи от наем на земя – 44 42 00, приходи от лихви по текущи банкови сметки – 44 43 00, приходи от лихви по текущи срочни депозити – 44 4400, дивидент – 44 48 00, приходи от продажба на ДМА – 44 55 00, приходи от продажба на земя – 44 56 00, приходи от ликвидиране на общински предприятия – 44 58 00, приходи от продажба на нематериални активи – 44 59 00.

10. Годишен лихвен процент: 1-месечен Софибор + % надбавка. Максимална стойност на надбавката – 5% годишно.

11. Наказателен лихвен процент при просрочие- образува се от сбора от годишния лихвен процент по т. 10 плюс надбавка и се дължи върху сумите в просрочие. Максимална стойност на надбавката – 2%.

12. Еднократна такса за обработка и управление на кредита/в проценти/, платима еднократно върху размера на кредита преди първо усвояване на средства от него; Максимална стойност – 2%.

13. Комисионна за ангажимент: определена като годишен процент, начислявана върху размера на неусвоената част от кредита /разликата между размера па кредита и фактическия дълг по кредита/ по т. 1 и фактическия дълг по кредита /за всеки ден от периода на усвояването му и платима месечно. Максимална стойност – 1%.

II. На основание чл. 17, ал. 3 от Закона за общинския дълг, Общински съвет Балчик  възлага на кмета на Община Балчик- Николай Ангелов да проведе процедура по реда на чл. 2, ал. 1 от Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки, за избор на финансова институция, която да предостави краткосрочния кредит на Община Балчик при одобрените от Общински съвет параметри.

Гласували поименно “За” – 20 гласа , “Против” – 0 гласа, “Въздържал се” – 1 глас

По т.12. Предложение за утвърждаване актуализация на бюджета на община Балчик за 2011 година.

Вносител: Николай Ангелов – кмет на общината

РЕШЕНИЕ 24: На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА; чл. 18 от ЗОБ и на основание чл. 45, ал. 2 от НСИООБ на Община Балчик, Общински съвет извършва промяна на бюджет 2011 г. на Община Балчик, както следва:

1. Утвърждава актуализиран бюджет на приходите към 01.11.2011 г. съгласно приложение №1 в общ размер на 30 070 049 лева, в т.ч. за делегирани от държавата дейности 7 775 051 лева и приходи за местни дейности 22 294 998 лева.

2. Одобрява разпределението на разходите в размер на 30 070 049 лева по отговорности функции и разпоредители, съгласно приложения № 2 и 2а.

3. Утвърждава актуализация на културната програма за 2011 г. в размер на 663 835 лева съгласно приложение №8.

4. Утвърждава актуализация на програмата за развитие на спорта за 2011 г. в размер на 2 316 327 лева съгласно приложение №7.

5. Утвърждава корекция в намаление на плана за капиталови разходи в частта финансирана със собствени приходи, като общия им размер съгласно приложение №5 възлиза на 13 252 714 лева.

6. Одобрява актуализиран план за основен ремонт на улици в гр. Балчик и общината от ползван банков кредит в размер на 8 000 000 лева съгласно приложение № 5а.

7. Задължава кмета на общината да извърши последващи действия по изпълнението на решението.

Гласували поименно “За” – 14 гласа , “Против” – 0 гласа, “Въздържал се” – 7 гласа

По т.13. Предложение за изграждане на съоръжение от техническата инфраструктура от “Пристанищна Инфраструктура” – ДП.

Вносител: Николай Ангелов – кмет на общината

РЕШЕНИЕ 25:    На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с ал. 1, т. 8, от ЗМСМА; чл. 37, ал. 4, т. 2 и ал. 6 във връзка с чл. 7, ал. 2 от Закона за общинската собственост; чл. 25, ал. 4, във връзка с ал. 3, т. 1 и ал. 5 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи и писма с вх.№ 63-1676-1/28.09.2011год. и вх.№63-1676-1#3/07.12.2011год. на Ръководител направление “Ръководство на корабния трафик – Варна” към Държавно предприятие “Пристанищна инфраструктура”, общински съвет – Балчик:

І. Изразява предварително съгласие в полза на “Пристанищна Инфраструктура” – ДП, с ЕИК 130316140 за промяна на предназначението на  част от имот – публична общинска собственост, с идентификатор 02508.88.273, по кадастралната карта на гр. Балчик, одобрена със заповед № 300-5-5/04.02.2004г. на Изпълнителния директор на АГКК, целият с площ от 20852 кв.м. – представляващ земеделска територия с начин на трайно ползване – пасище, актуван с акт за публична общинска собственост № 255/2011г. Частта от описания имот, за която се изразява предварително съгласие е с площ от 50 /петдесет/ кв.м и е локализирана с координатни точки по върховете на предметната част, както следва:

 

Координатна система 1970г.

№                     Х                                Y

1              4708351.52            9661377.99

2              4708347.07            9661381.16

3              4708341.93            9661373.67

4              4708346.55            9661370.49

 

Определя две години срок на предварителното съгласие от датата на влизане в сила на настоящото Решение.

ІІ. След утвърждаване на площадка (трасе) и при влязъл в сила подробен устройствен план за предметния имот както и при спазване изискванията на т. І от настоящото Решение, общински съвет – Балчик дава своето съгласие да бъде учредено безвъзмездно право на строеж в полза на “Пристанищна Инфраструктура” – ДП, с ЕИК 130316140, върху идеална част с площ 50 кв.м. от поземлен имот с идентификатор 02508.88.273 по кадастралната карта на гр.Балчик, община Балчик, одобрена със Заповед № 300-5-5/04.02.2004год. на Изпълнителния директор на АГКК, представляващ земеделска територия, цялата с площ от 20852 кв.м. с начин на трайно ползване – пасище, актуван с АОС № 255/2011г.

ІІІ. Упълномощава кмета на общината да сключи договор за отстъпено право на строеж, както и да извърши всички правни и фактически действия по реализиране на настоящото решение.

Гласували поименно “За” – 21 гласа , “Против” – 0 гласа, “Въздържал се” – 0 гласа

Т.1. Разглеждане Докладна записка за отдаване под наем на медицински кабинети – публична общинска собственост в сградата на “Медицински център І” ЕООД гр. Балчик.

Вносител: Христо Николов Христов – общински съветник

РЕШЕНИЕ 39: 1. На основание чл. 21, ал. 1 т. 8 от ЗМСМА; чл. 14, ал. 7 от Закона за общинската собственост; чл. 16, ал. 1 и ал. 2  от НОРПУРОИ Общински съвет – Балчик дава съгласието си да бъдат отдадени под наем съгласно предназначението си кабинети, находящи се на втори етаж на сградата на “Медицински център І” ЕООД – публична общинска собственост, както следва:

1.1. Кабинет № 204 на втори етаж /ендокринологичен/ с площ от 17 м2;

1.2. Кабинет № 205 на втори етаж /офталмологичен/ с площ от 25.14 м2;

1.3. Кабинет № 207 на втори етаж /кардиологичен/ с площ от 17.82 м2;

1.4. Кабинет № 208 на втори етаж /неврологичен/ с площ от 17.44 м2;

1.5. Кабинет № 212 на втори етаж /дерматологичен/ с площ от 18.51 м2;

1.6. Кабинет № 213 на втори етаж /хирургичен/ с площ от 43.08 м2.

2. Наемните цени на кабинетите да се определят по Закона за лечебните заведения.

3. Имотите – публична общинска собственост по т. 1 да бъдат отдавани под наем за срок от 5 /години/, след провеждане на публично оповестен конкурс, при следните условия:

3.1. Кабинетите да бъдат отдадени под наем на специалисти със съответната специалност;

3.2. Да не се променя предназначението на наетите кабинети;

4. Упълномощава Управителя на “Медицински център І” ЕООД гр. Балчик да подпише договори за наем на оборудването в горепосочените кабинети, след подписване на договори за наем на помещенията.

5. Упълномощава Кмета на община Балчик да извърши последващите се правни и фактически действия по изпълнение на решението.

Гласували поименно “За” – 15 гласа , “Против” – 0 гласа, “Въздържал се” – 1 глас

Т.2. Предложение за отпускане на еднократни финансови помощи.

Вносител: д-р Маргарита Калинова – Председател на ПКЗССД

РЕШЕНИЕ 40: На основание чл. 21, ал. 2 и т. 6 от ЗМСМА, общински съвет – Балчик отпуска еднократни финансови помощи, както следва:

1. Наил Адилов Ибрямов от гр. Балчик, за лечение, в размер на 500 (петстотин) лева.

2. Рюстем Алиев Джаналиев от гр. Балчик, за лечение, в размер на 500 (петстотин) лева.

3. Теменужка Димитрова Овчарова – Драганинска от гр. Балчик, в размер на 100 (сто) лева, за подпомагане на семейството.

4. Мустафа Сервет Мустафа от град Балчик, за лечение, в размер на 500.00 лева;

5. Бейсин Ахмедов Рушидов от град Балчик, за лечение, в размер на 500.00 лева.

6. Нейко Русанов Нейков от гр. Балчик, за лечение, в размер на 200.00 лева.

Гласували поименно “За” – 16 гласа , “Против” – 0 гласа, “Въздържал се” – 0 глас

Коментарите са затворени.