Благодарност за Рождество Христово

Jan 4th, 2012 | От | Category: БЛАГОДАРНОСТИ

Цър­ко­в­но­то на­с­то­я­тел­с­т­во при храм „Св.Ге­ор­ги” Бал­чик най-все­сър­де­ч­но бла­го­да­ри за ока­за­на­та по­мощ на г-н Стан­ко До­б­рев Стан­ков и на г-н Ге­ор­ги Ми­хай­лов Вър­ба­нов, ка­к­то и на г-ца Ва­ня То­до­ро­ва – пре­д­се­да­тел на Ро­та­ри клуб – мла­де­жи, ка­то им бла­го­по­же­ла­ва през тия Все­ти и Све­ти Хри­с­ти­ян­с­ки пра­з­ни­ци да бъ­дат за­к­ри­ля­ни с Бо­жи­я­та бла­го­с­ло­вия и им по­же­ла­ва кре­п­ко здра­ве и бо­д­рост в тру­до­ве­те им.

Коментарите са затворени.