Архиерейско Богослужение в старинния храм ,,Св.Николай Мирликийски Чудотворец” в гр.Балчик

Jan 4th, 2012 | От | Category: В РЕГИОНА, ЦЪРКОВНИ

 

На 05.12.2011г. в де­ня на Св.преп.Са­ва Ос­ве­ще­ни и Св.преп.Не­к­та­рий Би­тол­с­ки сре­щу пра­з­ни­ка на Св.Ни­ко­лай Мир­ли­кий­с­ки Чу­до­т­во­рец в ед­но­и­мен­ния храм в гр.Бал­чик Не­го­во Ви­со­ко­п­ре­о­с­ве­щен­с­т­во Вар­нен­с­ки и Ве­ли­ко­п­ре­с­ла­в­с­ки ми­т­ро­по­лит Г-н, Г-н, д-р Ки­рил от­с­лу­жи пра­з­ни­ч­ни Ут­ре­ня и Св.Ли­тур­гия в съ­с­лу­же­ние с Не­го­во Пре­о­с­ве­щен­с­т­во Гла­ви­ни­ц­ки епи­с­коп Йо­ан, ар­хи­е­рей­с­кия на­ме­с­т­ник на гр.До­б­рич ст.ик.Иван До­й­чев, ар­хи­ман­д­рит Ме­то­дий Хле­ба­ров, игу­мен на ма­на­с­ти­ра ,,Св. вмчца  Ека­те­ри­на” в с.Бъл­га­ре­во, про­то­йе­рей Ян­ко Яна­ки­ев, слу­жащ в храм ,,Св.вмчк Ди­ми­т­рий Со­лун­с­ки” в гр.Вар­на, про­то­йе­рей Ва­си­лий Се­ле­мет, об­г­ри­ж­ващ ено­рия при храм ,,Св. Ус­пе­ние Бо­го­ро­ди­ч­но” вгр.Ка­вар­на, прот.Стра­тия Але­к­сан­д­ров, слу­жащ в храм ,,Св.вмчк Ге­ор­ги По­бе­до­но­сец” , про­то­йе­рей Ге­ор­ги Пе­т­ков слу­жащ   в ста­рин­ния храм ,,Св.Ни­ко­лай Мир­ли­кий­с­ки Чу­до­т­во­рец” в гр.Бал­чик, све­ще­ник Па­вел Ма­к­си­мов об­г­ри­ж­ващ ено­рия при храм ,,Св.свщмчк Ха­ра­лам­пий” гр.Ша­б­ла, епар­хий­с­ки дя­кон Йор­дан Ва­си­лев  и дя­ко­ни­те Пла­мен Мар­чев и Ми­ро­с­лав Ен­чев. На Св.Ли­тур­гия ми­т­ро­по­ли­та ръ­ко­по­ло­жи за дя­кон ипо­дя­кон Иван Бо­я­нов Сми­ло­в­с­ки от гр.Вар­на. На тър­же­с­т­ве­но­то Бо­го­с­лу­же­ни­е­то мо­ли­т­ве­но уча­с­тие взе Ни­ко­лай Ан­ге­лов, кмет на Об­щи­на Бал­чик, кой­то да­ри на хра­ма  но­во­и­зо­г­ра­фи­са­на ре­п­ли­ка на па­т­рон­на­та ико­на на  своя мо­ли­т­вен по­к­ро­ви­тел  Св.Ни­ко­лай Чу­до­т­во­рец, на­ми­ра­ща се в ет­но­г­ра­ф­с­кия му­зей в гр.До­б­рич. Не­го­во Ви­со­ко­п­ре­о­с­ве­щен­с­т­во ос­ве­ти ико­на­та, ка­к­то и но­во­и­з­г­ра­де­ни­те че­ш­ма и фон­тан ,,Жи­во­п­ри­ем­ний из­то­ч­ник” в дво­ра на хра­ма.

В про­по­ве­д­та си Не­го­во Ви­со­ко­п­ре­о­с­ве­щен­с­т­во обър­на вни­ма­ние на на­ше­то сто­е­не във ис­тин­с­ка­та вя­ра, на сми­ре­ни­е­то, ко­е­то тря­б­ва да про­я­вя­ва­ме, на по­д­ви­га на Св.Ни­ко­лай­Чу­до­т­во­рец, на не­го­во­то чу­до­т­во­ре­не и днес. Ар­хи­е­ре­ят   по­з­д­ра­ви кме­та на Об­щи­на Бал­чик  Ни­ко­лай Ан­ге­лов с имен­ния му ден, ка­то из­тъ­к­на за­с­лу­ги­те му за  по­с­т­ро­я­ва­не­то на но­ви хра­мо­ве в се­ла на Об­щи­на­та.

Про­той­рей Ге­ор­ги Пе­т­ков от име­то на цър­ко­в­но­то на­с­то­я­тел­с­т­во връ­чи бла­го­дар­с­т­ве­на гра­мо­та на кме­та на Об­щи­на­та за ак­ти­в­на­та хри­с­ти­ян­с­ка по­зи­ция про­я­вя­ва­на през го­ди­ни­те, ка­к­то и на­п­ра­ве­ни­те да­ре­ния за хра­ма.

Про­той­рей Ге­ор­ги Пе­т­ков

Коментарите са затворени.