Новогодишно пожелание

Jan 4th, 2012 | От | Category: ЗАБАВНА И ПОЛЕЗНА

Уп­ра­ви­тел­ни­ят съ­вет на Дру­же­с­т­во­то на во­ен­но­ин­ва­ли­ди­те и во­ен­но­по­с­т­ра­да­ли­те от Об­щи­на Бал­чик с пре­д­се­да­тел Стой­ка Ге­ор­ги­е­ва по слу­чай Ко­ле­д­ни­те и Но­во­го­ди­ш­ни­те пра­з­ни­ци по­з­д­ра­вя­ва и по­же­ла­ва на вси­ч­ки чле­но­ве на Дру­же­с­т­во­то, на хор „До­б­ру­джан­ки” с ръ­ко­во­ди­тел Ми­г­ле­на Хри­с­то­ва, на гру­па „Бя­ло цве­те” към клуб „Хи­нап”, ка­к­то и на вси­ч­ки бал­чи­к­лии и на ця­ло­то об­щин­с­ко ръ­ко­во­д­с­т­во, на­че­ло с кме­та Н.Ан­ге­лов, не­го­ви­те за­ме­с­т­ни­ци, съ­ве­т­ни­ци и слу­жи­те­ли, а съ­що та­ка и на мо­е­то се­мей­с­т­во и при­я­те­ли. По­же­ла­вам на вси­ч­ки мно­го здра­ве, къ­с­мет и дъл­го­ле­тие. Не­ка но­ва­та 2012 г. до­не­се на вси­ч­ки съ­с­та­ви мно­го твор­че­с­ки ус­пе­хи.

Тук ис­кам да из­по­л­з­вам де­ви­за на г-н Н.Ан­ге­лов: „Бал­чик да бъ­де № 1” с по­же­ла­ние то­ва да се слу­чи през на­с­то­я­ща­та 2012 г.

Пре­д­се­да­тел Стой­ка Ге­ор­ги­е­ва

 

Коментарите са затворени.