Реакция

Dec 14th, 2011 | От | Category: В РЕГИОНА

Пен­си­о­нер­ка съм. За­къ­с­нях със смя­на­та на ли­ч­на­та си кар­та. От­го­во­рен чо­век съм, но та­ка се слу­чи. Оти­дох в Па­с­пор­т­на слу­ж­ба на РПУ-Бал­чик, но се ока­за, че слу­жи­тел­ка­та не е на ра­бо­та до 17 де­кем­в­ри, а сро­кът ми из­ти­ча на 14 де­кем­в­ри и след то­ва – гло­ба. На­ло­жи се да оти­да, ка­к­то и дру­ги хо­ра от Бал­чик, в Ал­бе­на. Ако бях на­п­ра­ви­ла ли­ч­на­та си кар­та тук, ще­ше да ми из­ле­зе 13 лв., а за вси­ч­ки ек­с­т­ри, плюс пъ­тя до там, тя ми из­ле­зе 30. В РПУ-Ал­бе­на има­ше и дру­ги бал­чи­к­лии, ко­и­то не­го­ду­ва­ха от та­зи си­ту­а­ция. Ня­ма ли кой да за­ме­с­ти от­съ­с­т­ва­ща­та и друг път чи­но­в­ни­ч­ка, за да не се сти­га до та­ки­ва си­ту­а­ции?

Слу­жи­тел­ка­та в РПУ-Ал­бе­на бе­ше вни­ма­тел­на и уч­ти­ва, но аз бях до­с­та из­не­р­ве­на, за­що­то бях при­ну­де­на да бър­зам, съ­о­б­ра­зя­вай­ки се с дру­ги хо­ра, ко­и­то ме до­ве­до­ха в Ал­бе­на. На 9 яну­а­ри, сле­д­ва­ща­та го­ди­на тря­б­ва да си взе­ма ли­ч­на­та кар­та, но не от Бал­чик, а пак от Ал­бе­на. То­зи път мо­же би ще тър­ся тра­к­тор, за да сти­г­на в зи­ма­та до там?

По­же­ла­вам на бъл­гар­с­ка­та ад­ми­ни­с­т­ра­ция по-бър­зо да се тран­с­фор­ми­ра в ад­ми­ни­с­т­ра­ция от ев­ро­пей­с­ки тип, за­що­то си­ту­а­ции от то­зи ва­ри­ант бо­ле­з­не­но на­по­м­нят за чер­ве­на­та но­мен­к­ла­ту­ра.

Ирена ИЛИЕВА

 

Коментарите са затворени.