Протоколи №1, №2 и №3 от заседанията на ОбС, проведени на 4.11.2011г., 15.11.2011г. и 8.12.2011

Dec 14th, 2011 | От | Category: В РЕГИОНА, ПОЗИЦИИ

РЕШЕНИЕ 1: На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА, общински съвет – Балчик избира комисия за провеждане на избор за председател на ОбС, в състав:

Председател:     д-р Урал Джевджетов Бекиров

Членове:            1. Стефан Каров Стефанов

2. Никола Марков Аркалиев

3. Христо Петров Христов

4. Красимир Трифонов Кунев

РЕШЕНИЕ 2: На основание чл. 24, ал. 1, т. 3 от ЗМСМА, общински съвет – Балчик избира за председател на общински съвет – Балчик – г-н Виктор Лучиянов Митраков.

РЕШЕНИЕ 3: На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА, чл. 21, ал. 3 от ЗМСМА, общински съвет – Балчик избира седемчленна комисия за изготвяне проект на Правилник за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, както следва:

Председател:   Виктор Лучиянов

Членове:       1. Росица Пенева

2. Атанас Жечев

3. инж. Веселин Николов

4. Атанас Атанасов

5. д-р Маргарита Калинова

6. Исмаил Исмаил

Срок за изготвяне на Правилника – 22.11.2011 година.

Ре­ше­ни­е­то е при­е­то със “За” – 21, “Про­тив” – 0, “Въз­дър­жал се” – 0

Т. 1. Докладна за приемане на Правилник за организацията и дейността на общински съвет – Балчик, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация.

Вносител: Росица Пенева – общински съветник

РЕШЕНИЕ 4: На основание чл. 21, ал. 3 от ЗМСМА, общински съвет – Балчик приема Правилник за организацията и дейността на общински съвет – Балчик, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, съгласно Приложение.

Гласували поименно с 20 гласа “За”, “Против” – 0 гласа, “Въздържал се” – 1 глас.

Т. 2. Избор на ръководства и членове на Постоянни комисии към Общински съвет – Балчик.

Вносител: Росица Пенева – общински съветник

РЕШЕНИЕ 5: На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА във връзка с чл. 38, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на общински съвет – Балчик, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, общински съвет Балчик избира Постоянна комисия по бюджет, финанси, евроинтеграция и еврофондове, в следния състав:

Председател:                 Росица Василева Пенева

Гласували “За” – 13 гласа , “Против” – 0 гласа, “Въздържал се” – 8 гласа

Членове:           Красимир Ангелов Михайлов

Гла­су­ва­ли “За” – 13 гла­са , “Про­тив” – 0 гла­са, “Въз­дър­жал се” – 8 гла­са

Стефан Каров Стефанов

Гла­су­ва­ли “За” – 17 гла­са , “Про­тив” – 0 гла­са, “Въз­дър­жал се” – 4 гла­са

Д-р Маргарита Калинова Вичева

Гласували “За” – 17 гласа , “Против” – 0 гласа, “Въздържал се” – 2 гласа

Ерджан Хюсеин Тургут

Гласували “За” – 18 гласа , “Против” – 0 гласа, “Въздържал се” – 1 глас

Сияна Атанасова Фудулова

Гласували “За” – 15 гласа , “Против” – 0 гласа, “Въздържал се” – 5 гласа

Атанас Жечев Георгиев

Гласували “За” – 11 гласа , “Против” – 0 гласа, “Въздържал се” – 10 гласа

РЕШЕНИЕ 6: На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА във връзка с чл. 38, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на общински съвет – Балчик, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, общински съвет Балчик избира Постоянна комисия по устройство на територията, строителство и екология, в следния състав:

Председател: инж. Веселин Георгиев Николов

Гласували “За” – 13 гласа , “Против” – 3 гласа, “Въздържал се” – 5 гласа

Членове: Стефан Стоянов Павлов

Стефан Каров Стефанов

Стефан Панайотов Диков

Атанас Илиев Атанасов

Бедри Кемалов Мустафов

Христо Петров Христов

Гласували всички членове “За” – 21 гласа , “Против” – 0 гласа, “Въздържал се” – 0 гласа

РЕШЕНИЕ 7: На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА във връзка с чл. 38, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на общински съвет – Балчик, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, общински съвет Балчик избира Постоянна комисия по обществен ред, сигурност и транспорт, в следния състав:

Председател:                 Никола Марков Аркалиев

Гласували “За” – 18 гласа , “Против” – 0 гласа, “Въздържал се” – 0 глас

Членове:    Силвия Атанасова Тодорова

Христо Николов Христов

Стефан Панайотов Диков

Ерджан Хюсеин Тургут

Сияна Атанасова Фудулова

Христо Петров Христов

Гласували всички членове “За” – 21 гласа , “Против” – 0 гласа, “Въздържал се” – 0 гласа

РЕШЕНИЕ 8: На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА във връзка с чл. 38, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на общински съвет – Балчик, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, общински съвет Балчик избира Постоянна комисия по туризъм, селско стопанство и стопански дейности, в следния състав:

Председател:                 Христо Николов Христов

Гласували “За” – 12 гласа , “Против” – 0 гласа, “Въздържал се” – 8 гласа

Членове:        Стефан Панайотов Диков

Стефан Стоянов Павлов

Росица Василева Пенева

Красимир Трифонов Кунев

Исмаил Ахмед Исмаил

Атанас Жечев Георгиев

Гласували всички членове “За” – 21 гласа , “Против” – 0 гласа, “Въздържал се” – 0 гласа

РЕШЕНИЕ 9: На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА във връзка с чл. 38, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на общински съвет – Балчик, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, общински съвет Балчик избира Постоянна комисия по здравеопазване, спорт и социални дейности, в следния състав:

Председател:                 д-р Маргарита Калинова Вичева

Гласували “За” – 12 гласа , “Против” – 0 гласа, “Въздържал се” – 8 гласа

Членове:       Красимир Ангелов Михайлов

Силвия Атанасова Тодорова

Христо Николов Христов

Красимир Трифонов Кунев

Д-р Урал Джевджетов Бекиров

Иванка Георгиева Бързакова

Гласували всички членове “За” – 21 гласа , “Против” – 0 гласа, “Въздържал се” – 0 гласа

РЕШЕНИЕ 10: На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА във връзка с чл. 38, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на общински съвет – Балчик, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, общински съвет Балчик избира Постоянна комисия по образование, култура и младежки дейности, в следния състав:

Председател:                 Красимир Трифонов Кунев

Гласували “За” – 12 гласа , “Против” – 3 гласа, “Въздържал се” – 5 гласа

Членове:      д-р Маргарита Калинова Вичева

Росица Василева Пенева

Никола Марков Аркалиев

Силвия Атанасова Тодорова

Иванка Георгиева Бързакова

Д-р Урал Джевджетов Бекиров

Гласували всички членове “За” – 21 гласа , “Против” – 0 гласа, “Въздържал се” – 0 гласа

РЕШЕНИЕ 11: На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА във връзка с чл. 38, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на общински съвет – Балчик, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, общински съвет Балчик избира Комисия за установяване конфликт на интереси, в следния състав:

Председател:                 Стефан Каров Стефанов

Гласували “За” – 13 гласа , “Против” – 0 гласа, “Въздържал се” – 8 гласа

Членове:         Бедри Кемалов Мустафов

Веселин Георгиев Николов

Сияна Атанасова Фудулова

Никола Марков Аркалиев

Атанас Илиев Атанасов

Атанас Жечев Георгиев

Гласували всички членове “За” – 21 гласа , “Против” – 0 гласа, “Въздържал се” – 0 гласа

Т. 3. Предложение за избиране на представител от ОбС – Балчик за член на областния съвет за развитие на област Добрич.

Вносител: Веселин Николов – общински съветник

РЕШЕНИЕ 12: На основание чл. 21, ал. 1, т. 23, във връзка с чл. 22, ал. 2 от Закона за регионално развитие и чл. 62, ал. 3 от Правилника за прилагане на закона за регионално развитие, общински съвет – Балчик определя ВЕСЕЛИН ГЕОРГИЕВ НИКОЛОВ като представител на общински съвет – Балчик, за член на областния съвет за развитие на област Добрич.

Гласували “За” – 12 гласа , “Против” – 3 гласа, “Въздържал се” – 5 гласа

Т. 4. Предложение за определяне представител на ОбС в Общото събрание на Националното сдружение на общините в Република България (НСОРБ)

Вносител: Росица Пенева – общински съветник

РЕШЕНИЕ 13: На основание чл. 21, ал. 1, т. 15 от ЗМСМА, във връзка с чл. 12, ал. 2 и чл. 27, ал. 1 от Устава на НСОРБ, общинският съвет

РЕШИ:

1. Определя за делегат в Общото събрание на Националното сдружение на общините в Република България представителя на общинския съвет

ВИКТОР ЛУЧИЯНОВ МИТРАКОВ – председател на ОбС – БАЛЧИК

Гласували поименно “За” – 12 гласа , “Против” – 0 гласа, “Въздържал се” – 8 гласа

2. При невъзможност за участие на определения по т. 1 делегат в заседание на Общото събрание, той ще бъде заместван от

СТЕФАН ПАНАЙОТОВ ДИКОВ – общински съветник в ОбС – БАЛЧИК

Гласували поименно “За” – 12 гласа , “Против” – 0 гласа, “Въздържал се” – 4 гласа

    Виктор ЛУЧИЯНОВ,Председател на ОбС – Балчик

Коментарите са затворени.