Покана

Dec 14th, 2011 | От | Category: В РЕГИОНА, ПОЗИЦИИ

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА, на 15.12.2011 година (четвъртък) от 9.00 часа, в залата на общинска администрация, първи етаж, ще се проведе заседание на общински съвет – Балчик, при следния

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

1. Предложение за даване на съгласие за удължаване срокът на изпълнение на проекта “Рехабилитация и благоустрояване на улици: “Д-р Златко Петков”, “Иван Вазов”, “Г. Бенковски”, “Христо Ботев”, “Дунав”; рехабилитация на два паркинга в страни от улици “Д-р Златко Петков” и “Георги Бенковски”, и изграждане на места за отдих в близост до ул. “Георги Бенковски” в гр. Балчик” по сключен договор за безвъзмездна финансова помощ.

Вносител: Николай Ангелов – кмет на общината

2. Предложение за даване съгласие за сключване на договори за кредит с “Фонд за органите на местното самоуправление в България – ФЛАГ” ЕАД.

Вносител: Николай Ангелов – кмет на общината

3. Предложение за удължаване срокът на погасяване на кредита към Фонд за органите на местното самоуправление в България ФЛАГ ЕАД (ФОМСБ ФЛАГ ЕАД)

Вносител: Николай Ангелов – кмет на общината

4. Предложение за прекратяване на съсобственост между община Балчик и Димитър Николов Бойков и Тихомир Николов Бойков, по отношение на ПИ № 02508.72.6.

Вносител: Николай Ангелов – кмет на общината

5. Предложение за прекратяване на съсобственост между община Балчик и Васил Щерев Щерев и Ясен Щерев Щерев, по отношение на ПИ № 53120.505.51.

Вносител: Николай Ангелов – кмет на общината

6. Предложение за прекратяване на съсобственост между община Балчик и “Прайс Артър” ООД, по отношение на ПИ № 48982.501.255.

Вносител: Николай Ангелов – кмет на общината

7. Предложение за назначаване на кметски наместници в кметствата в община Балчик.

Вносител: Николай Ангелов – кмет на общината

8. Предложение за утвърждаване на второстепенни разпоредители с бюджетни кредити за 2012 година.

Вносител: Николай Ангелов – кмет на общината

9. Предложение за утвърждаване на нов вътрешен безлихвен заем от набирателната сметка.

Вносител: Николай Ангелов – кмет на общината

10. Предложение за поемане на краткосрочен общински дълг под формата на краткосрочен кредит /овърдрафт/ през 2012 година.

Вносител: Николай Ангелов – кмет на общината

11. Предложение за приемане отчета за касово изпълнение на бюджета на община Балчик за периода от 01 януари 2011 година до 30 септември 2011 година.

Вносител: Николай Ангелов – кмет на общината

12. Предложение за актуализация на бюджета на община Балчик за 2011 година.

Вносител: Николай Ангелов – кмет на общината

13. Предложение за изграждане на съоръжение от техническата инфраструктура от “Пристанищна Инфраструктура” – ДП.

Вносител: Николай Ангелов – кмет на общината

14. Предложение за одобряване на пазарна оценка за учредяване право на надстрояване, към сграда с идентификатор 02508.76.18.11.

Вносител: Николай Ангелов – кмет на общината

15. Предложение за изменение на чл. 41 от  Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Балчик

Вносител: Николай Ангелов – кмет на общината

16. Предложение за изменение на чл. 43 от Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги на територия на община Балчик

Вносител: Николай Ангелов – кмет на общината

17. Наредба за съставянето, изпълнението и отчитането  на общинския бюджет в община Балчик.

Вносител: Николай Ангелов – кмет на общината

18. Предложение за одобряване на ПУП-План за застрояване за ПИ № 78639.23.112.

Вносител: Николай Ангелов – кмет на общината

19. Предложение за одобряване на ПУП-Парцеларен план “Кабелна линия 20кV между ТП “Стопанска база – 1” и ТП “ПС Албена -2” в землищата на с. Рогачево и с. Оброчище.

Вносител: Николай Ангелов – кмет на общината

20. Предложение за одобряване на ПУП-Парцеларен план “Кабелно трасе за захранване на базова станция № 4066 на “ГЛОБУЛ” Вв ПИ 53120.36.107 в землището на с. Оброчище.

Вносител: Николай Ангелов – кмет на общината

21. Разглеждане Докладна от Виктор Лучиянов – председател на ОбС за дарение на ОУ “Антим І” град Балчик.

Вносител: Виктор Лучиянов – председател на ОбС

Присъствието Ви, като общински съветник е ЗАДЪЛЖИТЕЛНО!

Съгласно чл. 34, ал. 1, 2 и 3 от ЗМСМА, времето през което сте ангажиран /а/, като общински съветник, се счита за неплатен служебен отпуск.     

Виктор ЛУЧИЯНОВ – Предсесдател на ОбС-Балчик

 

Коментарите са затворени.