Благодарност

Dec 14th, 2011 | От | Category: ДРУГИ

В на­ве­че­ри­е­то сме на кра­си­вия и из­пъл­нен със све­т­ли­на хри­с­ти­ян­с­ки пра­з­ник Ко­ле­да. За мен той е и ден на бла­го­дар­ност.

Шест го­ди­ни тър­сих по­мощ при раз­ли­ч­ни ме­ди­цин­с­ки ве­ли­чия. На­к­рая един от­го­во­рен и при­н­ци­пен ле­кар от Бал­чик –д-р Пра­хал­че­ва, ми по­с­та­ви ди­а­г­но­за. Бла­го­да­ря и за усър­ди­е­то, гри­жа­та и чо­ве­ч­но­ст­та. Бла­го­да­ря и на це­лия ко­ле­к­тив на ХО, кой­то се тру­ди ус­пе­ш­но, въ­п­ре­ки сим­во­ли­ч­но­то за­п­ла­ща­не.

Бла­го­да­ря и на ле­ка­ри­те, с ко­и­то ме кон­сул­ти­ра­ха: д-р Р.Мал­че­ва, д-р Вой­че­ва, д-р Въ­лев, д-р Спа­со­ва, д-р Ра­ди­лов, д-р Зла­тев, д-р Ка­ли­но­ва, д-р Ар­со­ва. Ка­к­то и на ла­бо­ран­т­ки­те от две­те ла­бо­ра­то­рии и рен­т­ге­на и на д-р Йор­да­нов, кой­то ид­ва от Вар­на. Вси­ч­ки вър­шат ста­ра­тел­но и вни­ма­тел­но сво­я­та ра­бо­та – се­с­т­ри­те, са­ни­тар­ки­те, въ­п­ре­ки на­то­ва­ре­ния си ра­бо­тен ден. По­же­ла­вам на бъл­гар­с­ки­те ле­ка­ри да ле­ку­ват ус­пе­ш­но и да не ос­та­вят па­ци­ен­ти­те са­ми да си тър­сят ди­а­г­но­зи­те по стра­ни­ци­те на в.”До­к­тор” и Ин­тер­нет и с го­ди­ни да тър­пят бол­ки и ди­с­ком­форт. Не­мо­рал­ни са ду­ми от ти­па, че е при­о­ри­те­т­но да се ле­ку­ват мла­ди хо­ра.

Же­лая на вси­ч­ки ле­ка­ри от град Бал­чик здра­ве, къ­с­мет, про­фе­си­о­нал­ни ус­пе­хи, ли­ч­но ща­с­тие и све­т­ли дни за ху­ман­на­та им и ви­со­ко мо­рал­на про­фе­сия.

Ирена ИЛИЕВА

 

Коментарите са затворени.