Заявление до кмета на Община Балчик

Dec 7th, 2011 | От | Category: В РЕГИОНА, ДРУГИ

До Кмета

На Община Балчик

 

Заявление

От Тамара Попова – Велчева

Гр.Балчик, ул.”Д-р Зл.Петков”№ 6 тел.0877 755 476

и граждани по приложен списък

 

Уважаеми г-н Кмете,

Мо­лим за Ва­ше­то от­но­ше­ние по въ­п­ро­са за без­с­то­пан­с­т­ве­ни­те ку­че­та в Об­щи­на Бал­чик. То­ва е про­б­лем, гле­д­ка­та е по­кър­ти­тел­на. Апе­ли­ра­ме за ху­ман­но и ци­ви­ли­зо­ва­но раз­би­ра­не на то­зи про­б­лем с по­пу­ла­ци­я­та и раз­ре­ша­ва­не­то му чрез из­г­ра­ж­да­не на при­ют, къ­де­то да има не­об­хо­ди­мо­то об­с­лу­ж­ва­не. Ли­п­с­ва нор­мал­но от­но­ше­ние към жи­во­т­ни­те. Бал­чик е ту­ри­с­ти­че­с­ки град, по­се­ща­ван от мно­го на­ши и чу­ж­ди го­с­ти, ко­и­то сре­щат на вся­ка кра­ч­ка те­зи бол­ни, гла­д­ни жи­во­т­ни, но­се­щи па­ра­зи­ти и бо­ле­с­ти.  Не­об­хо­ди­мо е да се обър­не вни­ма­ние и на оне­зи, ко­и­то са из­х­вър­ле­ни на ули­ца­та от со­б­с­т­ве­ни­те им сто­па­ни, из­по­л­з­ва­ни са­мо за ле­т­ния се­зон за ох­ра­на на ви­ли­те им, след ко­е­то ги изо­с­та­вят. Не­ка до­ка­жем, че пре­тен­ди­ра­ме да сме ев­ро­пей­с­ки град и за­е­мем по­до­ба­ва­ща по­зи­ция по то­зи про­б­лем. Пре­д­ла­га­ме:

1.Да се създаде приют.

2.Да има ветеринарна служба, на основание Закона за защита на животните.

3.Да се предприемат мерки за ограничаван на тяхната популация.

В това се изразява хуманността към животните, което е абсолютно необходимо за едно цивилизовано общество. Нашите искания са напълно основателни и съобразени със съществуващото в Република България законодателство.

Надяваме се и разчитаме на Вашата съпричастност за разрешаване на поставения проблем, който през последните години се поставя и на национално ниво.

Имаме готовност от страна на всички съмишленици по този проблем да предприемем организация за оказване на необходимата помощ.

11.11.2011 г.    С уважение: /п/

Т. Попова – Велчева и граждани

Коментарите са затворени.