Международен ден на хората с увреждания

Dec 7th, 2011 | От | Category: В РЕГИОНА

3 де­кем­в­ри е Ме­ж­ду­на­ро­д­ни­ят ден на хо­ра­та с ув­ре­ж­да­ния, на хо­ра­та с дъл­го­т­рай­ни здра­во­с­ло­в­ни про­б­ле­ми, по­ра­ди ко­е­то са в не­ра­в­но­с­той­но по­ло­же­ние. На хо­ра­та, ко­и­то в не­да­ле­ч­но­то ми­на­ло оп­ре­де­ля­х­ме с кра­т­ко­то, но до­с­та не­то­ч­но по­ня­тие – ин­ва­ли­ди. Те­зи хо­ра от на­шия град се обе­ди­ня­ват и чле­ну­ват в клуб „Хи­нап”, с пре­д­се­да­тел Дим­ка Ма­ле­ва.

То­зи ден, по ут­вър­де­на ве­че тра­ди­ция, се от­бе­ля­за и та­зи го­ди­на с пра­з­ни­чен обяд в ре­с­то­рант „Ло­тос”, го­с­то­п­ри­е­мен за по­до­б­ни съ­би­ра­ния, ка­к­то ви­на­ги. По­ве­че от 100 чле­но­ве на клуб „Хи­нап”, го­с­ти от при­я­тел­с­ки­те клу­бо­ве на град Тер­вел и с.Бо­жу­рец бя­ха то­п­ло при­ве­т­с­т­ва­ни от Д.Ма­ле­ва, по­з­д­ра­ве­ни от Ан­гел Съ­бев, пре­д­се­да­тел на ОбС на пен­си­о­не­ри­те, от об­щин­с­кия съ­ве­т­ник Иван­ка Бър­за­ко­ва. При­я­т­но впе­ча­т­ле­ние на­п­ра­ви и при­съ­с­т­ви­е­то на бал­чи­ш­ки­те ме­дии. След при­ве­т­с­т­ве­ни­те сло­ва, из­ра­зи­ли вни­ма­ние и съ­п­ри­ча­с­т­ност към хо­ра­та с ув­ре­ж­да­ния, за­по­ч­на ис­тин­с­ки кон­церт от изя­ви на бал­чи­ш­ки­те та­лан­ти – ча­ро­в­ни­ят 9-го­ди­шен Але­к­сан­дър Та­нев, ко­го­то ско­ро ще ви­дим в „Пи­тър Пан”, гор­дост за на­шия град, Пла­ме­на Бо­ри­с­ла­во­ва, ко­я­то въз­хи­ти с из­пъл­не­ние на ес­т­ра­д­на пе­сен, тан­цьо­ри­те от ТФ „Ри­тъм” оча­ро­ва­ха пу­б­ли­ка­та с „Ин­дий­с­ки танц”, бъл­гар­с­ки на­ро­д­ни и мо­дер­ни тан­ци, Ста­ни­с­лав Ни­ко­лов, кой­то ви­на­ги ува­жа­ва и ук­ра­ся­ва с та­лан­т­ли­во­то си из­пъл­не­ние то­зи пра­з­ник, на­ро­д­на­та пе­ви­ца Ста­ма­т­ка Ки­ри­ло­ва, ко­я­то тро­г­на вси­ч­ки със „За­б­ле­я­ло ми е агън­це” и кол­ко мно­го на­с­т­ро­е­ние още вне­со­ха Не­ве­ли­на Ни­ко­ло­ва, ко­я­то ръ­ко­во­ди пе­в­че­с­ки­те гру­пи на „Хи­нап” и про­чу­в­с­т­ве­ни­те сти­хо­ве, из­пъл­не­ни от Иван­ка Иг­на­то­ва, пре­д­се­да­тел на кра­не­в­с­ки­те пен­си­о­не­ри.

Ръ­ко­во­д­с­т­во­то  и ак­ти­ви­с­ти­те на клуб „Хи­нап” се бя­ха по­г­ри­жи­ли за не­по­в­то­ри­ма­та ат­мо­с­фе­ра на пра­з­ни­ка – по­д­ра­ни­ла Сне­жан­ка /Де­с­пи­на Ма­ри­но­ва/раз­да­де по­да­ръ­ци, вси­ч­ки при­съ­с­т­ва­щи по­лу­чи­ха но­вия на­с­то­лен ка­лен­дар на клуб „Хи­нап” и ве­с­т­ник „Бал­чи­ш­ки те­ле­г­раф със спе­ци­ал­ния по­д­ли­с­т­ник „Ве­с­то­но­сец”, от­ра­зя­ващ с бо­гат сним­ков ма­те­ри­ал изя­ви­те на клуб „Хи­нап” през го­ди­на­та. И на­и­с­ти­на та­ка­ва за­ду­ше­в­на, то­п­ла, из­пъл­не­на с най-ин­те­ре­с­ни хрум­ва­ния и не­при­ну­де­ност об­с­та­но­в­ка не мо­же да не ра­д­ва и удо­в­ле­т­во­ря­ва хо­ра­та, при­съ­с­т­ва­ли на тър­же­с­т­во­то. За­що­то го за­с­лу­жа­ват. И до­ка­з­ват то­ва с ак­ти­в­но­то си уча­с­тие в об­ще­с­т­ве­ния и кул­ту­рен жи­вот на гра­да.

Мария АНДРЕЕВА

Коментарите са затворени.