Клуб “Хинап” на спортен празник

Dec 7th, 2011 | От | Category: В РЕГИОНА

Пра­з­ни­кът на спор­та, здра­ве­то и дъл­го­ле­ти­е­то, про­ве­ден в Со­фия, за­ла „Лю­ми­ер” на 24 но­ем­в­ри, съ­б­ра гру­пи­те за гим­на­с­ти­ка от Фе­де­ра­ци­я­та „Спорт за вси­ч­ки”. Уча­с­т­ва­ха 13 от­бо­ра от 10 гра­да /три от Со­фия ка­то до­ма­ки­ни/, из­б­ра­ни от дър­жа­в­но­то пър­вен­с­т­во, съ­с­то­я­ло се не­от­да­в­на във Вар­на. Из­ве­с­т­но е, че от­бор „Здра­вец” от Бал­чик, бе на при­зо­во мя­с­то сред  24 от­бо­ра, от­ли­че­ни том.

Гим­на­с­ти­ч­ки­те – ве­те­ран­ки от от­бор „Здра­вец” Бал­чик с ме­то­ди­че­с­ки ръ­ко­во­ди­тел Д.Ма­ле­ва и пре­д­се­да­тел Ив.Да­мя­но­ва по жре­бий иг­ра­ха че­т­вър­ти и се пре­д­с­та­ви­ха със съ­че­та­ни­е­то си „Го­ле­ми­ят ко­раб ми­на­ва”. Спа­зи­ли вси­ч­ки изи­с­к­ва­ния за то­зи вид гим­на­с­ти­ка – ма­со­вост, уп­ра­ж­не­ния със спе­ци­а­лен ефект вър­ху ко­с­т­на­та си­с­те­ма и ста­ви­те на хо­ра­та от Тре­та­та въз­раст, му­зи­ка и спор­т­ни еки­пи, раз­но­о­б­ра­з­ни уре­ди /ги­ри, то­я­ж­ки, лен­ти/ те бя­ха въз­тор­же­но при­е­ти от пу­б­ли­ка­та в за­ла „Лю­ми­ер” и ви­со­ко оце­не­ни от жу­ри­то и офи­ци­ал­ни­те го­с­ти, сред ко­и­то зам.спор­т­ни­ят ми­ни­с­тър и кме­тът на кв.”Лю­лин”, ви­д­ни спор­т­ни де­я­те­ли, спе­ци­ал­но от доц.Е­ньо Бо­я­джи­ев, по­че­тен пре­д­се­да­тел на Фе­де­ра­ция „Спорт за вси­ч­ки”. В при­ве­т­с­т­ве­но­то си сло­во той по­д­чер­та зна­че­ни­е­то на спор­та не са­мо за фи­зи­че­с­ка­та хар­мо­ния и ук­ре­п­ва­не на чо­ве­ка, но и за ду­хо­в­но­то му съ­х­ра­не­ние. По­з­д­ра­ви­те­лен ад­рес из­п­ра­ти /по­ра­ди от­съ­с­т­вие от Со­фия/ и ми­ни­с­тър Св.Не­й­ков.

След спор­т­на­та про­г­ра­ма пра­з­ни­кът про­дъл­жи с ис­тин­с­ки спе­к­та­къл – кар­на­вал и ар­ти­с­ти­ч­ни но­ме­ра. Бал­чи­к­лий­ки се пре­д­с­та­ви­ха с еле­ган­тен мо­ряк /Пен­ка Вел­че­ва/и сцен­ка­та „Има­ла Ма­ри­я­на” /Пен­ка Ди­ми­т­ро­ва/с ма­со­во­то уча­с­тие на вси­ч­ки на­ши гим­на­с­ти­ч­ки в шар­жо­во из­пъл­не­ние на пе­сен­та и ори­ги­нал­ни им­п­ро­ви­зи­ра­ни ко­с­тю­ми. Зри­те­ли­те в за­ла „Лю­ми­ер” , сред ко­и­то бя­ха со­фий­с­ки­те ни ро­д­ни­ни и при­я­те­ли, ста­на­ха сви­де­те­ли на ар­ти­с­ти­чен пра­з­ник с ин­те­ре­с­ни идеи и на­с­т­ро­е­ние, на ко­е­то мо­же да се за­ви­ди. Спор­тен пра­з­ник, в кой­то не ма­те­ри­ал­ни­ят лукс, гур­ме по­чер­п­ки­те и скъ­пар­с­ки­те то­а­ле­ти оп­ре­де­лят ат­мо­с­фе­ра­та, а до­б­ро­на­ме­ре­ни­ят ху­мор и све­жи­те идеи. Те пра­вят пъл­но­к­ръ­в­но чо­ве­ш­ко­то би­тие, не­за­ви­си­мо /или по-мал­ко/ от въз­ра­ст­та и фи­зи­че­с­ко­то здра­ве. А по­с­ле­д­ни­те ка­то че ли мно­го за­ви­сят от ду­ше­в­но­ст­та и ду­хо­в­но­ст­та на чо­ве­ка. Яв­но бал­чи­ш­ки­те же­ни, ве­те­ран­ни гим­на­с­ти­ч­ки, ги при­те­жа­ват.

Мария АНДРЕЕВА

 

Коментарите са затворени.