Номер 1 на всичко и всички времена!

Dec 7th, 2011 | От | Category: В РЕГИОНА

Раз­би­ра се, че ста­ва въ­п­рос за Бой­ко Бо­ри­сов. От най-ви­д­ния  бо­ди­гард в Бъл­га­рия  до най- из­ве­с­т­ния се­к­ре­тар и ге­не­рал на МВР! От най – по­пу­ляр­ния кмет на Со­фия до най-лю­би­мия ми­ни­с­тър-пре­д­се­да­тел на ре­пу­б­ли­ка­та! Все­на­ро­д­на­та лю­бов тър­чи да го ки­чи с власт и зва­ния, но той не ви­на­ги ги ис­ка. Про­с­то не же­лае да оби­ди на­ро­да си и за­ра­ди не­го тър­пи вси­ч­ко.

Стои ка­то ку­че сам в Бан­кя и в спал­ня­та му ня­ма до­ри ед­ни жен­с­ки га­щи. Те­зи не­го­ви гор­чи­ви при­з­на­ния раз­тър­си­ха хо­ра­та  и за да му съ­з­да­дат по­не мал­ко ра­дост, ре­ши­ха да го вклю­чат в раз­ни кла­са­ции, за да му до­ка­жат кол­ко го це­нят и оби­чат.

Най – кул­тур­ни­ят ми­ни­с­тър на кул­ту­ра­та за вси­ч­ки вре­ме­на, за­що­то е из­б­ран от Бой­ко – Ве­ж­ди Ра­ши­дов, го пре­д­ло­жи за за­с­лу­жил ху­до­ж­ник и СБХ го одо­б­ри. От Ве­ж­ди­то на­у­чи­х­ме, ка­к­ви ху­ба­ви ски­ци пра­ви по вре­ме на за­се­да­ния на пра­ви­тел­с­т­во­то лю­би­ми­ят ни вожд и на­п­ра­во го сра­в­ни с Пи­ка­со.За съ­жа­ле­ние се на­ме­ри­ха зло­в­ре­д­ни хо­ра, ко­и­то се усъм­ни­ха в та­лан­та на най- та­лан­т­ли­вия. Са­ми­ят Бо­ри­сов за­я­ви, че въ­о­б­ще не дър­жи на по­до­б­на не­з­на­чи­тел­на ти­т­ла и на­цу­пе­но пре­по­ръ­ча ка­к­во да на­п­ра­вят с нея.

Все­на­ро­д­на­та при­з­на­тел­ност оба­че не спи! Тя се се­ти, че фу­т­бо­лът е един­с­т­ве­но­то не­що, на ко­е­то ББ не би мо­гъл да ус­тои. До­ри ко­га­то пре­г­ле­да ка­д­ри­те с не­го­ви­те пу­б­ли­ч­ни изя­ви, ви­дя, че сним­ки­те на ми­ни­с­тър-пре­д­се­да­те­ля по шор­те­та на те­ре­на са по­ч­ти тол­ко­ва, кол­ко­то и те­зи с ря­за­не на лен­ти от от­к­ри­ти обе­к­ти и пъ­ти­ща, по­с­т­ро­е­ни с не­го­во­то бла­го­во­ле­ние. И тъй ка­то ня­ма приз „Стро­и­тел на Бъл­га­рия“, въ­п­ре­ки, че ця­ла­та пре­ди­з­бор­на кам­па­ния на ГЕРБ пре­ми­на под мо­то­то „Стро­им Бъл­га­рия“, на­ро­д­на­та лю­бов го но­ми­ни­ра за „Фу­т­бо­лист № 1 на Бъл­га­рия“. И на­и­с­ти­на, чо­ве­кът се за­ра­д­ва. До­ри по те­ле­ви­зи­я­та за­я­ви, че ня­ма да про­я­ви про­с­ло­ву­та­та си скром­ност и ще си взе­ме та­зи на­г­ра­да. Ка­то чу­ха то­ва, фе­но­ве­те му та­ка се за­па­ли­ха, че го из­с­т­ре­ля­ха на пър­во мя­с­то с не­до­с­ти­жи­ма раз­ли­ка пред вси­ч­ки ос­та­на­ли. И за­що не! Още от де­т­с­т­во­то си, ко­га­то с ед­на­та си ръ­ка е дър­жал на­ма­за­на­та с мас фи­лия, а с дру­га­та е ри­тал то­п­ка­та, та до ден дне­шен фу­т­бо­лът е не­го­во­то лю­би­мо за­ни­ма­ние. Жал­ко за све­та, че не го е от­к­рил на­в­ре­ме­то, за да грей­не във фу­т­бол­на­та га­ла­к­ти­ка на най – ве­ли­ки­те иг­ра­чи, но си­гур­но и тук ко­му­ни­з­мът му е по­пре­чил, за­ра­ди дя­до му, ка­к­то му е по­пре­чил да вле­зе в по-ху­ба­ва спе­ци­ал­ност от по­жар­ни­кар­с­ка­та в шко­ла­та на Си­ме­о­но­во.

Но и тук се на­ме­ри­ха за­ви­с­т­ни­ци и от­ро­ви­ха ра­до­ст­та на Бо­ри­сов, ка­то за­я­ви­ха, че но­ми­на­ци­я­та би­ла по­ди­г­ра­в­ка. Все пак Бой­ко из­ча­ка кла­са­ци­я­та, ви­дя, че не­го­во­то пър­во мя­с­то е без­с­пор­но и в не­го ня­ма ни­ка­к­ва по­ди­г­ра­в­ка, но за да на­т­рие но­са на зло­же­ла­те­ли­те си, се от­ка­за от ти­т­ла­та си и от­но­во да­де пре­по­ръ­ки­те си, ка­к­во да я пра­вят.

Във ви­т­ри­на­та на сла­ва­та си Бой­ко Бо­ри­сов  има вси­ч­ки ку­пи, ко­и­то е по­и­с­кал и до­ри не по­и­с­кал. Спи­съ­кът на ча­ка­щи­те да го но­ми­ни­рат за ка­к­во ли не е дъ­лъг. Но ко­га­то все пак до­й­де вре­ме­то все­на­ро­д­на­та лю­бов да го сме­ни, за­що­то ня­ма ве­ч­на лю­бов, спи­съ­кът на те­зи, ко­и­то ще го плю­ят, ще бъ­де мно­го по – дъ­лъг. До­б­ре е ня­кой да му ка­же то­ва.

Юлита ХРИСТОВА

 

Коментарите са затворени.