Пламна в светлина Коледната елха

Dec 7th, 2011 | От | Category: ВАЖНА

Бал­чи­ш­ка­та ко­ле­д­на ел­ха!

Еко­ло­ги­ч­на, скром­на и мно­го кра­си­ва, тя плам­на в све­т­ли­на. За­па­ли­ха я най-мал­ки­те ча­ро­в­ни­ци от ма­жо­ре­т­ния съ­с­тав на ОДЗ „Зна­ме на ми­ра”, по­ка­не­ни от кме­та на гра­да Ни­ко­лай Ан­ге­лов и тя­х­на­та учи­тел­ка Мая Д.Ан­ге­ло­ва. И под си­яй­на­та ел­ха за­пя­ха, за­и­г­ра­ха, за­тан­цу­ва­ха и ре­ци­ти­ра­ха най-мал­ки­те – въз­пи­та­ни­ци­те на де­т­с­ки­те гра­ди­ни в гра­да, пре­д­с­та­ве­ни от де­т­с­ка­та учи­тел­ка Ма­ри­на Ге­ор­ги­е­ва.

Не­из­мен­ни уча­с­т­ни­ци са мал­ки­те пе­ви­ци от ОДК, ре­ци­та­то­ри­те от ЦДГ „Здра­вец”. С мно­го ап­ло­ди­с­мен­ти бя­ха по­с­ре­щ­на­ти ка­ки­ч­ки­те от „The Voice”

Ус­ми­х­на­ти, ра­до­с­т­ни, та­лан­т­ли­ви­те де­ца на Бал­чик за­ре­ди­ха с ко­ле­д­но и но­во­го­ди­ш­но на­с­т­ро­е­ние вси­ч­ки. А зве­з­да­та на ве­чер­та от­но­во бе­ше не­по­в­то­ри­ми­ят Але­к­сан­дър Та­нев, кой­то из­пъл­ни от­къс от „Пи­тър Пан” и по­ка­ни вси­ч­ки око­ло те­ле­ви­зи­он­на­та про­г­ра­ма на БНТ ва 31 де­кем­в­ри от 18.30 ч., за да се въз­хи­тим на це­лия мю­зи­къл.

Пе­ка на­с­т­ро­е­ни­е­то от ко­ле­д­на­та ел­ха се пре­не­се във все­ки дом за мир и ща­с­тие.                           

/Б.Т./

Коментарите са затворени.