Условно наказание постанови Районен съд Каварна, за управител на дружество, разпоредил да се унищожи чужда вещ

Dec 1st, 2011 | От | Category: В РЕГИОНА

Ра­йо­нен съд –  Ка­вар­на, при­з­на 41-го­ди­ш­на­та Ев­ге­ния Ба­не­ва за ви­но­в­на за то­ва, че на 16.11.2009 г. при ус­ло­ви­я­та на по­с­ре­д­с­т­ве­но из­вър­ши­тел­с­т­во, про­ти­во­за­кон­но е уни­що­жи­ла чу­ж­да дви­жи­ма вещ  въз­ду­шен еле­к­т­ро­п­ро­вод, съ­с­то­ящ се от 7 броя ме­тал­ни стъл­бо­ве и че­ти­ри­жи­лен  алу­ми­ни­ев ка­бел, со­б­с­т­ве­ност на фир­ма „Ас­па” ООД  гр. Вар­на на стой­ност 4 006 лв. Съ­дът я осъ­ди на 1 го­ди­на ус­ло­в­но ли­ша­ва­не от сво­бо­да при 3 го­ди­ни из­пи­та­те­лен срок. Съ­дът ува­жи пре­дя­ве­ния сре­щу Ба­не­ва гра­ж­дан­с­ки иск в раз­мер на 4 006 лв. обе­з­ще­те­ние за иму­ще­с­т­ве­ни вре­ди, при­чи­не­ни в ре­зул­тат на ин­к­ри­ми­ни­ра­но­то де­я­ние и за­кон­на­та ли­х­ва от да­та­та на из­вър­ш­ва­не на де­я­ни­е­то.

Пре­с­цен­тъ­рът на Ок­ръ­жен съд  До­б­рич, при­по­м­ня, че тя е раз­по­ре­ди­ла да се уни­що­жи чу­ж­да­та вещ ка­то уп­ра­ви­тел на „Ру­сал­ка тур” ООД.

Пре­с­цен­тъ­рът уто­ч­ня­ва, че ад­во­ка­тът на Ев­ге­ния Ба­не­ва е пле­ди­рал, че тя е не­вин­на.

Пре­д­с­та­ви­те­лят на Ра­йон­на про­ку­ра­ту­ра  Ка­вар­на, е по­и­с­кал тя да бъ­де на­ка­за­на с 1 го­ди­на ус­ло­в­но ли­ша­ва­не от сво­бо­да при 3 го­ди­ни из­пи­та­те­лен срок.

При­съ­да­та на Ра­йо­нен съд  Ка­вар­на, по­д­ле­жи на об­жал­ва­не и про­тест в 15-дне­вен срок.

Кремена Капралова

 

Коментарите са затворени.