Районен съд Каварна, ще разгледа наказателно дело за унищожаване на чужда вещ

Dec 1st, 2011 | От | Category: В РЕГИОНА

Ра­йо­нен съд – Ка­вар­на, ще раз­г­ле­да в 14 ч. днес на­ка­за­тел­но де­ло сре­щу уп­ра­ви­те­ля на „Ру­сал­ка тур” ООД Ев­ге­ния Зл. Ба­не­ва. Ра­йон­на­та про­ку­ра­ту­ра е по­в­ди­г­на­ла сре­щу нея об­ви­не­ние за то­ва, че на 16.11.2009 г. при ус­ло­ви­я­та на по­с­ре­д­с­т­ве­но из­вър­ши­тел­с­т­во, про­ти­во­за­кон­но е уни­що­жи­ла чу­ж­да дви­жи­ма вещ  въз­ду­шен еле­к­т­ро­п­ро­вод, съ­с­то­ящ се от 7 броя ме­тал­ни стъл­бо­ве и че­ти­ри­жи­лен  алу­ми­ни­ев ка­бел, со­б­с­т­ве­ност на фир­ма „Ас­па” ООД  гр. Вар­на на стой­ност 4 006 лв. Пре­с­тъ­п­ле­ни­е­то е по чл. 216 ал. 1 от На­ка­за­тел­ния ко­декс, кой­то пре­д­ви­ж­да на­ка­за­ние до 5 го­ди­ни ли­ша­ва­не от сво­бо­да.

Спо­ред об­ви­ни­тел­ния акт , че на 13.11.2009 г. Ев­ге­ния Ба­не­ва е пре­не­б­ре­г­на­ла за­ко­но­ви за­б­ра­ни в ка­че­с­т­во­то си на уп­ра­ви­тел на „Ру­сал­ка тур” ООД  гр. Со­зо­пол, и е склю­чи­ла до­го­вор са­ма със се­бе си за из­пъл­не­ние на стро­и­тел­но-мон­та­ж­ни ра­бо­ти с „По­ли­ме­ри” АД  гр. Де­в­ня, на ко­е­то е из­пъл­ни­те­лен ди­ре­к­тор. Въз­ло­жи­те­лят по до­го­во­ра е въз­ло­жил на из­пъл­ни­те­ля да пре­ма­х­не със со­б­с­т­ве­ни си­ли и ме­ха­ни­за­ция въз­ду­ш­ни ка­бе­ли на еле­к­т­ро­п­ро­вод  ни­с­ко на­пре­же­ние, и 7 ме­тал­ни стъл­бо­ве. Те се на­ми­рат във Ва­кан­ци­он­но се­ли­ще „Ру­сал­ка”, се­ло Св. Ни­ко­ла, об­щи­на Ка­вар­на и за­х­ран­ват с ток съ­се­д­на по­чи­в­на ба­за „Та­у­к­ли­ман”, ко­я­то е со­б­с­т­ве­ност на „Ас­па” ООД. На 16.11.2011 г. ра­бо­т­ни­ци на „По­ли­ме­ри” АД за­по­ч­на­ли да де­мон­ти­рат ли­ни­я­та ни­с­ко на­пре­же­ние и стъл­бо­ве­те, и ги на­ря­за­ли. Те ги ос­та­ви­ли пред по­чи­в­на­та ба­за „Та­у­к­ли­ман” пар­че­та­та, след ка­то фа­к­ти­че­с­ки ги уни­що­жи­ли. Ди­ре­к­то­рът на „По­ли­ме­ри” АД уве­до­мил пи­с­ме­но Ба­не­ва, че ра­бо­та­та по до­го­во­ра е из­вър­ше­на, по­со­ч­ва об­ви­ни­тел­ни­ят акт.

Днес  Ра­йо­нен съд  Ка­вар­на, ще из­с­лу­ша трой­на съ­де­б­но-гра­фо­ло­ги­че­с­ка ек­с­пер­ти­за, ко­я­то из­с­ле­д­ва по­д­пи­си­те на въз­ло­жи­те­ля и из­пъл­ни­те­ля в до­го­во­ра за из­вър­ш­ва­не на стро­и­тел­но-мон­та­ж­ни­те ра­бо­ти с „По­ли­ме­ри” АД.

Кремена Капралова

Коментарите са затворени.