Окръжен съд Добрич, изслуша пет свидетели по дело на държавата срещу “Русалка тур” ООД и “Паррус” ЕООД

Dec 1st, 2011 | От | Category: В РЕГИОНА

Ок­ръ­жен съд  До­б­рич, раз­пи­та днес пет сви­де­те­ли по съ­де­б­ния спор за со­б­с­т­ве­но­ст­та на зе­мя­та под ку­рор­та „Ру­сал­ка”. Гра­ж­дан­с­ко­то де­ло е об­ра­зу­ва­но по иск на ми­ни­с­тъ­ра на Зе­ме­де­ли­е­то и хра­ни­те ка­то пре­д­с­та­в­ля­ващ дър­жа­ва­та, про­тив „Ру­сал­ка тур” ООД и „Пар­рус” ЕО­ОД. Ище­цът, пре­тен­ди­ра за пра­во на со­б­с­т­ве­ност вър­ху по­зем­лен имот в зем­ли­ще­то на с. Све­ти Ни­ко­ла, об­щи­на Ка­вар­на с площ 182 570 кв. м с пре­д­на­з­на­че­ние на зе­мя от Дър­жа­вен гор­с­ки фонд. От­ве­т­ни­ци­те ос­пор­ват пре­тен­ди­ра­но­то пра­во.

По ис­ка­не на про­це­су­ал­ния пре­д­с­та­ви­тел на дър­жа­ва­та съ­дът раз­пи­та три­ма слу­жи­те­ли на Дър­жа­в­но гор­с­ко сто­пан­с­т­во  Бал­чик. Из­с­лу­шан бе и един пре­д­с­та­ви­тел на от­ве­т­ни­ци­те.

По мол­ба на про­це­су­ал­ния пре­д­с­та­ви­тел на от­ве­т­ни­ци­те съ­дът до­пу­с­на да бъ­де из­го­т­ве­на съ­де­б­но-гра­фо­ло­ги­че­с­ка ек­с­пер­ти­за от­но­с­но ис­тин­но­ст­та на по­д­пи­са на пла­те­ца по две фа­к­ту­ри от 2001 и 2002 г. пла­ща­не на на­ем за зе­мя от Дър­жа­в­ния по­зем­лен фонд. Ад­во­ка­тът на „Ру­сал­ка тур” ООД и „Пар­рус” ЕО­ОД ос­пор­ва ис­тин­но­ст­та на по­ло­же­ни­те в тях по­д­пи­си.

Съ­дът от­ло­жи де­ло­то за 05.12.2011 г., ко­га­то тря­б­ва да бъ­дат из­с­лу­ша­ни съ­де­б­но-те­х­ни­че­с­ка ек­с­пер­ти­за за ме­с­то­по­ло­же­ни­е­то и пре­д­на­з­на­че­ни­е­то на имо­та и съ­де­б­но-сче­то­во­д­на ек­с­пер­ти­за. Тя ще изя­с­ня­ва бил ли е вклю­чен спор­ни­ят имот в дъл­го­т­рай­ни­те ак­ти­ви на Дър­жа­в­на фир­ма „Ка­ли­а­к­ра  90” от ме­сец ап­рил 1990 г. до ме­сец март 1991 г.,  в ба­лан­са на Дър­жа­в­на фир­ма „Ва­кан­ци­он­но се­ли­ще Ру­сал­ка” от ме­сец март 1991 г. до ме­сец май, а след то­ва в дър­жа­в­но­то Тър­го­в­с­ко дру­же­с­т­во „ВС Ру­сал­ка”.

За сле­д­ва­що­то за­се­да­ние по де­ло­то е при­зо­ван и един сви­де­тел на от­ве­т­ни­ци­те.

  Кремена Капралова

 

Коментарите са затворени.